Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương nỗ lực, quyết tâm cao, chủ động, tích cực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao

Năm 2021, Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương thực hiện nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh Đại hội XIII của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra thành công tốt đẹp; là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; toàn Đảng tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều khó khăn, diễn biến khó lường, đặc biệt là dịch COVID-19 diễn biến phức tạp; các thế lực thù địch tiếp tục gia tăng chống phá trên mọi lĩnh vực... Trước tình hình đó, BCH Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương đã luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương, phối hợp với Lãnh đạo Ban để lãnh đạo, chỉ đạo các chi ủy, chi bộ, cán bộ, đảng viên, các tổ chức chính trị - xã hội khắc phục khó khăn, nỗ lực, quyết tâm cao với tinh thần chủ động, tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Một là, Đảng ủy luôn coi trọng công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho đội ngũ đảng viên.

Đảng ủy thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho đội ngũ đảng viên, nhất là chú trọng giáo dục Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh. Đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập các nghị quyết của Đảng; kịp thời thông tin đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình thế giới, trong nước và nội bộ cơ quan đến đảng viên trong Đảng bộ. Đảng ủy chú trọng đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; giáo dục đảng viên nói và làm theo nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên không ngừng học tập, nâng cao trình độ và năng lực thực tiễn, phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người đảng viên làm công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đảng ủy phối hợp với Lãnh đạo Ban chỉ đạo các chi ủy phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo vụ, cục, đơn vị, kịp thời thông tin liên quan đến hoạt động của Đảng bộ, chi bộ, mở rộng dân chủ trong sinh hoạt đảng và phân công công tác đối với cán bộ, đảng viên; tạo không khí cởi mở, chân thành để đảng viên thể hiện chính kiến và bộc lộ tâm tư, nguyện vọng; trao đổi, thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của đảng viên. Chỉ đạo các chi ủy và BCH các đoàn thể chính trị - xã hội trong cơ quan kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đảng viên, đoàn viên, hội viên để giải quyết các vấn đề tư tưởng ngay từ khi mới phát sinh.

Triển khai có hiệu quả việc nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết của BCH Trung ương, các chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương. Giáo dục cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương; nghiêm túc thực hiện các quy định văn hóa công sở, nội quy, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị; duy trì thực hiện có hiệu quả quy chế làm việc, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình. Ngay đầu năm, Đảng ủy yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân; quy định rõ trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Nhìn chung, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định trước mọi tình huống, có ý thức tổ chức kỷ luật, nói và làm theo nghị quyết, chỉ thị của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, thường xuyên tu dưỡng đạo đức, lối sống, có ý thức trách nhiệm và tinh thần khắc phục khó khăn. Từng đảng viên tự giác học tập, rèn luyện nâng cao trình độ; có trách nhiệm tuyên truyền nghị quyết của Đảng và nêu gương trước quần chúng; chủ động đề phòng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Hai là, Đảng ủy phối hợp với Lãnh đạo Ban lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đảng ủy đã phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Ban xây dựng chương trình công tác năm, kế hoạch công tác quý, tháng; quyết định giao nhiệm vụ cụ thể đối với các vụ, cục, đơn vị và chỉ đạo các chi ủy phối hợp với lãnh đạo vụ, cục, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện. Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đã không ngừng nỗ lực, quyết tâm cao với tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, tích cực, bài bản và công phu trong việc nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư các chủ trương, giải pháp lớn trong lĩnh vực công tác xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ và bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ, cơ bản bảo đảm tiến độ đã đề ra và từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Đó là: Chủ động nghiên cứu, tham mưu với Trung ương ban hành các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, hướng dẫn trong công tác tổ chức xây dựng Đảng(1); cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và tổ chức triển khai thực hiện khẩn trương, đồng bộ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực công tác; thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản; thống nhất về nội dung, hình thức đánh giá đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn; nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, cải cách hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Ban Tổ chức Trung ương có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, có phẩm chất đạo đức, tác phong công tác, có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Phân công nhiệm vụ, lãnh đạo và động viên cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và nêu cao tính tiền phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra, trong lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng ủy cơ quan luôn nhận thức rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng trong việc nắm tình hình công tác cán bộ, công tác tổ chức xây dựng Đảng, tham mưu với Lãnh đạo Ban lựa chọn đúng cán bộ có năng lực và đạo đức tốt, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Những kết quả trên góp phần tạo sự chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Ba là, coi trọng xây dựng Đảng bộ, các chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Đảng ủy luôn quan tâm xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh. Bao gồm, xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư chi bộ có trình độ và năng lực; kịp thời bổ sung, kiện toàn cấp ủy; lựa chọn những cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, năng lực thực tiễn, bảo đảm đủ về số lượng và chất lượng, sự kế thừa và phát huy tốt giữa các thế hệ cán bộ nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Thời gian qua, hoạt động của BTV Đảng ủy, BCH Đảng bộ cơ quan luôn bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện và thường xuyên đổi mới trên các lĩnh vực công tác; phương pháp công tác, lề lối làm việc khoa học, coi trọng phát huy dân chủ. Đảng ủy, các chi ủy phát huy dân chủ, tạo không khí cởi mở, chân thành để cán bộ, đảng viên thể hiện chính kiến và tâm tư, nguyện vọng, thẳng thắn trao đổi, thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ và trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ, đảng viên. Vai trò của Đảng ủy, chi ủy và người đứng đầu cấp ủy, đơn vị ngày càng được nâng cao. Cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ thực hiện tốt Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương; thể hiện tính tiên phong, gương mẫu trong công tác cũng như trong sinh hoạt hằng ngày; phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; luôn viết, nói và làm theo nghị quyết của Đảng, không ngừng học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, nghiệp vụ chuyên môn và năng lực công tác. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, khắc phục triệt để việc buông lỏng quản lý hoặc dân chủ hình thức trong Đảng, trước hết là trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Công tác kết nạp đảng viên, công nhận đảng viên chính thức, phát thẻ đảng viên, tặng Huy hiệu Đảng và quản lý hồ sơ đảng viên được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Hằng năm, Đảng ủy cập nhật đầy đủ bản kiểm điểm đảng viên, phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên, nhận xét của cấp ủy nơi cư trú vào hồ sơ đảng viên; ban hành Hướng dẫn tổng kết công tác kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng chi bộ, đảng viên và tổng hợp số liệu thống kê về TCCSĐ, đảng viên. 100% đảng viên trong Đảng bộ nghiêm túc thực hiện, thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, giúp cho đảng viên nhận rõ những hạn chế, tồn tại, khuyết điểm, vi phạm, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra vi phạm và có biện pháp khắc phục. Công tác kiểm tra, giám sát đã giúp tổ chức đảng và đảng viên thấy được cả ưu điểm và hạn chế để có hướng phấn đấu vươn lên, quản lý cán bộ, đảng viên tốt hơn; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên. Các chi ủy, chi bộ duy trì nền nếp sinh hoạt định kỳ; chủ động nâng cao chất lượng sinh hoạt; xây dựng chương trình sinh hoạt chi bộ, lựa chọn chủ đề sinh hoạt chuyên đề phù hợp với nhiệm vụ chính trị của vụ, cục, đơn vị và gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Trong sinh hoạt chi bộ và trong quan hệ công tác, chi ủy chủ động, kịp thời phê bình, góp ý hoặc trao đổi, mở rộng những vấn đề liên quan đến tư tưởng chính trị, quan hệ xã hội, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong chi bộ, trong cơ quan. Đảng ủy chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại chi bộ, đảng viên gắn với công tác thi đua, khen thưởng, bảo đảm nghiêm túc, chất lượng.

Năm 2021, Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương đã rất nỗ lực, quyết tâm cao với tinh thần chủ động, tích cực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Có được những kết quả trên là do có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Lãnh đạo Ban và BTV Đảng ủy cơ quan; tăng cường mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy, BTV Đảng ủy với Lãnh đạo Ban thông qua Quy chế làm việc của Ban, Quy chế làm việc của Đảng ủy và Quy chế phối hợp công tác; sự năng động, sáng tạo, có trách nhiệm của các đồng chí đảng ủy viên, chi ủy viên, các đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ và sự cố gắng đồng tâm, nhất trí của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đảng uỷ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương tổ chức trao tặng Giấy khen cho 4 chi bộ đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2021.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung ương rút ra 5 bài học kinh nghiệm sau:

Một là, phải luôn coi trọng xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong nội bộ trên cơ sở thực hiện tốt các nguyên tắc sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; tăng cường mở rộng và phát huy dân chủ, vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng và sự tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

Hai là, thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của các chi bộ, của từng cán bộ, đảng viên; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy với Lãnh đạo Ban, chi ủy với lãnh đạo vụ, cục, đơn vị để nâng cao chất lượng đề xuất, tham mưu kịp thời, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Ba là, tiếp tục cải cách hành chính, đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc theo hướng hiệu quả; đổi mới tư duy, có tầm nhìn chiến lược, hành động quyết liệt, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm được giao.

Bốn là, thực sự quan tâm, chăm lo xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ cơ quan; thực hiện tốt Quy chế làm việc, tôn trọng, lắng nghe và tiếp thu ý kiến đóng góp của đảng viên, cán bộ, công chức trong cơ quan. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện các quy định, quy chế, chế độ chính sách đã đề ra.

Năm là, thực hiện tốt Quy định 205-QĐ/TW ngày 23-9-2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

-----

(1) Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30-7-2021 của BCH Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28-9-2021 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của BCH Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 41-QĐ/TW ngày 3-11-2021 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; Kết luận số 14-KL/TW ngày 22-9-2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung…

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất