Để thực hiện tốt Quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh, thành ủy


Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích cao  trong thực hiện Quy chế phối hợp kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020.                                          

Kết quả quan trọng

Trong nhiệm kỳ đã có 58/63 UBKT tỉnh ủy, thành ủy phối hợp với UBKT Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát (chiếm 92,06%). Thực hiện Điều 30, Điều lệ Đảng, UBKT tỉnh ủy, thành ủy đã tham mưu giúp cấp ủy thực hiện 131 kế hoạch kiểm tra, giám sát chuyên đề và giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng đối với 135 tổ chức đảng và 57 đảng viên thuộc đảng bộ công an các tỉnh, thành phố. Trong đó, có 17 kế hoạch kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với 20 tổ chức đảng và 6 đảng viên, có sự phối hợp giữa tỉnh ủy, thành ủy với Đảng ủy Công an Trung ương (chiếm 14,78%); 23 kế hoạch kiểm tra, giám sát 24 tổ chức đảng và 7 đảng viên do các tỉnh ủy, thành ủy đề nghị UBKT Đảng ủy Công an Trung ương cử cán bộ tham gia phối hợp cùng thực hiện (chiếm 20%).

Đối với UBKT tỉnh ủy, thành ủy đã kiểm tra, giám sát 169 tổ chức đảng và 148 đảng viên thuộc đảng bộ công an các tỉnh, thành phố; có 34 kế hoạch kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với 58 tổ chức đảng và 11 đảng viên có sự phối hợp của UBKT Đảng ủy Công an Trung ương (chiếm 34%). UBKT tỉnh ủy, thành ủy và các cấp có thẩm quyền đã xem xét thi hành kỷ luật 147 đảng viên thuộc đảng bộ công an các địa phương, nhưng chỉ có 13 trường hợp có sự phối hợp giữa UBKT Đảng ủy Công an Trung ương với UBKT các tỉnh, thành ủy (chiếm 8,84%)… Như vậy, cho thấy việc phối hợp xem xét thi hành kỷ luật đảng đối với đảng viên vi phạm trong đảng bộ công an các tỉnh, thành phố còn thấp.

Qua những kết quả nêu trên cho thấy, tuy công tác kiểm tra, giám sát đối với đảng bộ công an các địa phương đã có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, song sự phối hợp thực hiện kiểm tra, giám sát giữa UBKT Đảng ủy Công an Trung ương với UBKT các tỉnh, thành ủy số lượng còn ít, kết quả chưa cao. Việc trao đổi nội dung phối hợp để xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm đối với đảng bộ công an các tỉnh, thành phố ở một số UBKT tỉnh ủy, thành ủy còn chưa thường xuyên. Công tác tham mưu, lựa chọn nội dung kiểm tra, giám sát chưa tập trung, chưa đi vào lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm; một số cuộc kiểm tra, giám sát thuộc lĩnh vực chuyên ngành như lãnh đạo, chỉ đạo điều tra, xử lý các vụ án, quản lý tài sản, công tác cán bộ… còn lúng túng. Công tác phối hợp nắm tình hình theo dõi địa bàn, lĩnh vực thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên còn yếu; nhất là giám sát để phát hiện dấu hiệu vi phạm của đảng viên, tổ chức đảng, do đó các cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm còn hạn chế cả về số lượng và chất lượng.

Nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, là bởi trong nhiệm kỳ qua, quy định về tổ chức đảng trong Công an nhân dân có sự thay đổi. Hơn nữa, các quy định về công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Công an có nội dung chưa đầy đủ, chưa sát với thực tiễn công tác của lực lượng Công an nhân dân. Quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát giữa UBKT Đảng ủy Công an Trung ương với UBKT tỉnh ủy, thành ủy; UBKT đảng ủy công an tỉnh, thành phố với UBKT huyện ủy, thị ủy, thành ủy có điểm còn chung chung, chưa sát với thực tiễn, tính ràng buộc về trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát của các bên chưa cao. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT cấp trên đối với cấp ủy và UBKT cấp dưới chưa thường xuyên. Việc phối hợp, trao đổi nắm tình hình, thông tin, tài liệu về tổ chức đảng, đảng viên thuộc đảng bộ công an tỉnh, thành phố và đảng bộ công an cấp huyện còn hạn chế, chưa thường xuyên. UBKT Đảng ủy Công an Trung ương và nhiều UBKT tỉnh ủy, thành ủy chưa làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy hai bên phối hợp kiểm tra, giám sát. Đội ngũ làm công tác kiểm tra của UBKT Đảng ủy Công an Trung ương còn thiếu, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác kiểm tra, giám sát có mặt còn hạn chế… Những yếu tố trên đã ảnh hưởng đến kết quả thực hiện Quy chế phối hợp.

Nhiệm vụ trọng tâm

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả Quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020-2025, UBKT Đảng ủy Công an Trung ương đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, UBKT Đảng ủy Công an Trung ương chủ động, chủ trì phối hợp với UBKT tỉnh ủy, thành ủy tham mưu xây dựng chương trình công tác phối hợp kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm của cấp ủy và UBKT của hai bên để kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên thuộc đảng bộ công an tỉnh, thành phố trong thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy Công an Trung ương về bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân; Quyết định số 17-QĐ/TW, ngày 22-6-2021 của Ban Bí thư ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương trong công tác kiểm tra, giám sát.

Hai là, phối hợp rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện quy chế, quy trình công tác kiểm tra, giám sát; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết khiếu nại, tố cáo; xem xét thi hành kỷ luật theo thẩm quyền phù hợp với thực tiễn trong các đảng bộ công an; các điểm mới trong Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28-7-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; các văn bản hướng dẫn của UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát.

Ba là, tăng cường công tác phối hợp nắm tình hình tổ chức đảng, đảng viên trong đảng bộ công an các tỉnh, thành phố; chú trọng thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, trao đổi tình hình giữa UBKT Đảng ủy Công an Trung ương với UBKT tỉnh ủy, thành ủy để kịp thời phát hiện khi có dấu hiệu vi phạm của đảng viên, tổ chức đảng, không để từ vi phạm nhỏ trở thành vi phạm lớn; từ vi phạm cá nhân thành vi phạm tập thể, hoặc để vi phạm kéo dài ảnh hưởng tới uy tín cá nhân và tổ chức đảng trong lực lượng Công an nhân dân.

Bốn là, kết hợp chặt chẽ giữa kiểm tra, giám sát của Đảng với Thanh tra, Kiểm toán nhà nước và điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan bảo vệ pháp luật; giữa kiểm tra, giám sát thường xuyên với kiểm tra đột xuất. Chú trọng kiểm tra, giám sát tổ chức đảng gắn với vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu cơ quan, đơn vị; những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tiêu cực; đồng thời xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm minh “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ” đối với cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng vi phạm kỷ luật.

Năm là, tăng cường phối hợp tuyên truyền phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, các quy định của Ngành; các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp và đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu cơ quan, đơn vị; đồng thời nâng cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, tinh thần tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng trong các đảng bộ công an nhân dân.

Sáu là, tiếp tục quan tâm, kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT, cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Trung ương và công an các tỉnh, thành phố bảo đảm đủ số lượng, chất lượng; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, thu hút cán bộ có năng lực, phẩm chất, trình độ vào làm việc tại các cơ quan UBKT; phối hợp tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng cho các cấp ủy và cán bộ làm công tác kiểm tra, góp phần thực hiện có hiệu quả, hiệu lực trong thực hiện Quy chế phối hợp về công tác kiểm tra, giám sát trong đảng bộ công an các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất