Ngành Tổ chức xây dựng Đảng: 10 kết quả nổi bật năm 2021

1. Tham mưu công tác nhân sự Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và sắp xếp, kiện toàn các chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước sau bầu cử. Trong đó, đã tham mưu thẩm định, đề xuất trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư giới thiệu 149 đồng chí thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Tham mưu bố trí, phân công, sắp xếp 186 lượt Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII; kiện toàn Ban Bí thư khóa XIII; hoàn thành phân công công tác đối với các đồng chí cấp ủy viên, thường vụ, thường trực cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và kiện toàn các chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 theo đề án nhân sự đã được đại hội thông qua, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo liên tục, thông suốt. Ban hành Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW ngày 20-1-2021 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Phối hợp hướng dẫn một số nội dung công tác nghiệp vụ phục vụ bầu cử; dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Công tác bầu cử nhìn chung diễn ra dân chủ, an toàn và tiết kiệm, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. Hầu hết các địa phương đã bầu đủ số lượng đại biểu được phân bổ; đúng cơ cấu, dự kiến phân công sau bầu cử, nhất là các cán bộ diện BTV tỉnh ủy, thành ủy quản lý.

2. Toàn Ngành tham mưu với cấp ủy các cấp triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Hầu hết các địa phương, đơn vị đã ban hành chương trình hành động, chương trình công tác toàn khóa và quy chế làm việc của cấp ủy để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá mà nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đề ra.

3. Triển khai các chương trình, kế hoạch công tác, ban tổ chức cấp ủy các cấp tập trung tham mưu với cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch, một số đề án quan trọng về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Sau khi Ban Tổ chức Trung ương ban hành Chương trình hành động số 02-CTr/BTCTW ngày 8-6-2021 thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các ban tổ chức cấp ủy cấp tỉnh, đảng bộ trực thuộc Trung ương đã quán triệt, triển khai, cụ thể hóa thành kế hoạch thực hiện phù hợp với địa phương, đơn vị.

Toàn Ngành tập trung cao độ, phát huy trí tuệ tập thể, tiến hành sơ kết, tổng kết, nghiên cứu, đóng góp ý kiến, cơ bản hoàn thành 27/27 đề án trình BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; theo đó đã ban hành 1 Quy định, 1 Kết luận của BCH Trung ương; 5 Kết luận, 1 Kế hoạch, 2 Quy định, 1 Hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với các cơ quan chủ trì, hoàn thành 6/6 đề án; chủ trì ban hành 12 hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng để thực hiện đồng bộ, thống nhất trong hệ thống chính trị. Ngoài ra, các ban tổ chức cấp ủy cấp tỉnh đã tham mưu tỉnh ủy, BTV tỉnh ủy triển khai xây dựng và hoàn thành 676 đề án, nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

4. Tích cực chuẩn bị nội dung trình các Hội nghị Trung ương (khóa XIII). Tham mưu với Bộ Chính trị trình các Hội nghị Trung ương 2, 3 (khóa XIII) quyết định việc giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước; giới thiệu nhân sự đối với 50 chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 để Quốc hội bầu, phê chuẩn bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất, toàn diện, hài hòa của Đảng trên các lĩnh vực, địa bàn và tạo ra sức mạnh tổng hợp chung.

Ban tổ chức cấp ủy các cấp đã tham mưu cấp ủy xây dựng Báo cáo tổng kết thực hiện Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25-7-2016 của BCH Trung ương và Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20-9-2016 của Ban Bí thư; đồng thời tham gia đóng góp ý kiến về dự thảo Tờ trình, Quy định, Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng. Trên cơ sở đó, Ban Tổ chức Trung ương đã hoàn thiện dự thảo Quy định, trình Bộ Chính trị để báo cáo, xin ý kiến tại Hội nghị Trung ương 3 (khóa XIII), được Hội nghị nhất trí thông qua. Ngày 30-7-2021, BCH Trung ương đã ban hành Quy định số 24-QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng. Ngày 28-9-2021, Ban Bí thư đã ban hành Hướng dẫn số 01-HD/TW một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã nỗ lực tham mưu xây dựng Đề án trình Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) được BCH Trung ương đánh giá là nghiêm túc, công phu, kỹ lưỡng, khách quan, khoa học, chất lượng và ban hành Kết luận số 21-KL/TW ngày 28-10-2021 “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”” với 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong thời gian tới.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

5. Tiếp tục đôn đốc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, số 19-NQ/TW của BCH Trung ương (khóa XII) và các nghị quyết, kết luận, văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, cấp ủy, BTV cấp ủy các cấp về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đến 30-6-2021, cả hệ thống chính trị đã giảm hơn 702.000 biên chế (tương đương 19,6%) so với thời điểm 30-4-2015; trong đó, giảm nhiều nhất là khối Chính phủ và chính quyền địa phương (hơn 688.000 người). Triển khai Đề án xác định tổng biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026, toàn Ngành đã tham mưu với cấp ủy hoàn thành Báo cáo tổng kết thực hiện quản lý biên chế giai đoạn 2016-2021 và đề xuất biên chế giai đoạn 2022-2026. Xây dựng danh mục vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị gồm 1.022 vị trí việc làm từ Trung ương đến cấp huyện, 17 vị trí việc làm cấp xã và 549 vị trí việc làm khối Chính phủ quản lý.

6. Triển khai công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, ban tổ chức cấp ủy các cấp đã thực hiện nghiêm Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ, kiên quyết, kiên trì đấu tranh, ngăn chặn, từng bước đẩy lùi, không bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền. Toàn Ngành tập trung hoàn thiện, trình Bộ Chính trị ban hành một số văn bản, quy định quan trọng về công tác cán bộ, trong đó lần đầu tiên Bộ Chính trị ban hành Quy định về công tác quy hoạch cán bộ; Kết luận về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; bổ sung, sửa đổi và ban hành Quy định về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ, là bước đột phá để siết chặt kỷ luật, kỷ cương đối với đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp. Toàn Ngành cũng tích cực rà soát đội ngũ cán bộ để chuẩn bị xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031.

7Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với củng cố TCCSĐ, phát triển đội ngũ đảng viên. Toàn Ngành đã chủ trì, phối hợp tham mưu tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc triển khai Kết luận số 21-KL/TW, Kế hoạch số 03-KH/TW và Quy định số 37-QĐ/TW của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ngay sau Hội nghị, ban tổ chức cấp ủy một số tỉnh, thành ủy đã chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch của cấp ủy, trong đó cụ thể hóa trách nhiệm của cơ quan, địa phương, đơn vị để triển khai thực hiện.

Thực hiện có kết quả việc rà soát, sàng lọc đảng viên theo tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, từ tháng 6-2019 đến nay. Qua rà soát, sàng lọc, có 6.732 đảng viên được công nhận sự tiến bộ; 3.774 đảng viên tiếp tục được chi bộ giáo dục, giúp đỡ và có 13.526 đảng viên được “sàng lọc”, đưa ra khỏi Đảng thông qua hình thức khai trừ hoặc xoá tên. Công tác tạo nguồn, bồi dưỡng và phát triển đảng viên được các đảng bộ quan tâm, chú trọng chỉ đạo thực hiện, nhất là kết nạp đảng viên trong độ tuổi thanh niên, chú ý cơ cấu nữ, người dân tộc thiểu số, công nhân, chủ doanh nghiệp, quân nhân xuất ngũ và ở những địa bàn, lĩnh vực có ít đảng viên. Đến 30-6-2021, toàn Đảng đã kết nạp được 56.376 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong cả nước đạt 5.248.607 đảng viên, tăng 3,11% so với cùng kỳ năm 2020.

8. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền về xây dựng Đảng, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 04-KH/BTCTW ngày 22-3-2021 thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021 để tạo sự thống nhất, đồng bộ, liên thông trong tổ chức tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị với 5 nội dung tuyên truyền trọng tâm. Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021; đồng thời tích cực hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021. Một số ban tổ chức cấp ủy trực thuộc Trung ương đã phối hợp với ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, báo, đài phát thanh và truyền hình tỉnh tuyên truyền về Giải, đồng thời tuyển chọn các tác phẩm có chất lượng gửi tham dự Giải. Ban Tổ chức Giải Búa liềm vàng lần thứ VI - năm 2021 đã nhận được 2.081 tác phẩm, tăng 21,69% (371 tác phẩm) so với năm 2020. Đây là năm có số lượng tác phẩm nhiều nhất trong 6 mùa giải qua. Từ 110 tác phẩm được Hội đồng sơ khảo xét chọn, Hội đồng chung khảo đã xem xét, thống nhất lựa chọn ra các tác phẩm xuất sắc nhất để trao 6 Giải A, 12 Giải B, 16 Giải C, 30 Giải Khuyến khích và 10 giải chuyên đề. Ban Tổ chức Giải còn khen thưởng 3 cơ quan có sản phẩm truyền thông sáng tạo tuyên truyền về xây dựng Đảng và 15 cơ quan báo chí, ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức tham gia hưởng ứng Giải; biểu dương 3 nhân vật tiêu biểu trong các tác phẩm đoạt giải.

Ban Tổ chức Trung ương cũng đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông mở lớp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng sáng tạo tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng bằng hình thức trực tuyến cho hơn 1.000 phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong cả nước.

9. Toàn Ngành đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học về tổ chức xây dựng Đảng, chú trọng khảo sát thực tiễn, đúc rút kinh nghiệm, nhất là từ những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện các chủ trương của Trung ương và cấp ủy các cấp về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phục vụ hiệu quả cho việc tham mưu xây dựng các đề án trình BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp. Tăng cường công tác phối hợp, nghiên cứu, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định thành lập, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học của Ban. Tổ chức tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng công tác nghiên cứu lý luận của Đảng đối với 1 đề tài cấp Nhà nước, 1 đề tài cấp liên Ban, 4 đề tài, đề án do Hội đồng khoa học các cơ quan đảng Trung ương quản lý, 19 đề tài cấp ban đảng do Hội đồng khoa học Ban Tổ chức Trung ương quản lý. Tổ chức 3 lớp tập huấn phương pháp nghiên cứu khoa học về tổ chức xây dựng Đảng. Thẩm định, phản biện các đề án về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

10. Xây dựng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, ban tổ chức cấp ủy các cấp đã đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc gắn với cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, nhất là trong quy trình, thủ tục về công tác tổ chức đảng, đảng viên; quản lý hồ sơ cán bộ, đảng viên; thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử, văn bản ký số trên hệ thông tin điều hành tác nghiệp và mạng thông tin diện rộng của Đảng; cải tạo, nâng cấp các cơ sở dữ liệu về cán bộ, đảng viên. Quan tâm thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ của Ngành. Ban Tổ chức Trung ương và một số ban tổ chức cấp ủy cấp tỉnh đã tích cực triển khai tổ chức thí điểm thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý; chú trọng đổi mới công tác đánh giá cán bộ gắn với xây dựng kế hoạch công tác hằng tháng, quý, năm.

Ban Tổ chức Trung ương cũng đã trao đổi, giải đáp gần 400 đề xuất, kiến nghị của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Chú trọng tổng kết, tuyên truyền, nhân rộng mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo trong công tác tổ chức xây dựng Đảng gắn với các phong trào thi đua, tạo sức lan tỏa trong toàn Ngành.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất