Xây dựng Đảng về đạo đức trong điều kiện hiện nay


Ảnh minh họa.

Quan niệm xây dựng Đảng về đạo đức

Theo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức của Đảng Cộng sản là đạo đức kiểu mới - đạo đức cách mạng, hình thành qua thực tiễn lãnh đạo cuộc đấu tranh chống áp bức dân tộc và giai cấp, xây dựng chế độ mới công bằng, tốt đẹp. Đó là hệ thống nguyên tắc, quy tắc, chuẩn mực nhằm điều chỉnh và đánh giá hành vi của tổ chức đảng và của đảng viên trong các mối quan hệ với bản thân, với công việc, với đồng chí và các tầng lớp Nhân dân. Những phẩm chất đạo đức nổi bật là: luôn đặt lợi ích của dân tộc, của giai cấp, của Đảng lên trên hết, trước hết; sự khiêm tốn, giản dị; tinh thần dám đấu tranh với mọi sai lầm, khuyết điểm, tự phê bình và phê bình; gắn bó mật thiết với Nhân dân, phụng sự Nhân dân; cần, kiệm, liêm, chính; yêu thương con người; có tinh thần quốc tế vô sản chân chính.

Xây dựng Đảng về đạo đức là toàn bộ hoạt động của Đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên với sự tham gia của các tổ chức trong hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân trong việc định hình, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng của Đảng. Thông qua việc giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho mỗi cán bộ, đảng viên góp phần tạo nên sức mạnh, sức bền cho Đảng, để Đảng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, lãnh đạo Nhân dân hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị. Nhiệm vụ cách mạng càng ngày càng nặng nề, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, đảng viên càng phải bản lĩnh, rèn luyện đạo đức cách mạng để "giàu sang không thể quyến rũ, nghèo khó không thể chuyển lay, uy vũ không thể khuất phục".

Đạo đức là yếu tố làm nên sức mạnh tinh thần to lớn, tạo ra niềm tin của Nhân dân với Đảng, làm cho Đảng thật sự là một Đảng cách mạng, chân chính. Ở Việt Nam, khi trở thành Đảng duy nhất cầm quyền lãnh đạo xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì vấn đề giữ vững bản chất cách mạng, đạo đức trong sáng của Đảng là vấn đề vừa cấp thiết, vừa thường xuyên và lâu dài. Bởi như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: Đạo đức là gốc, là nền tảng của Đảng, cho nên từ sự suy thoái về đạo đức sẽ kéo theo sự suy thoái của Đảng trên tất cả các lĩnh vực và tất yếu đánh mất niềm tin của Nhân dân vào Đảng, Đảng sẽ tự đánh mất vai trò lãnh đạo và sứ mệnh lịch sử cao cả của mình.

Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định: Xây dựng Đảng về đạo đức là một trong những trụ cột của công tác xây dựng Đảng nói chung, có mối liên hệ biện chứng với các nội dung xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Đường lối chính trị xuyên suốt của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, hay nói một cách khác, độc lập dân tộc phải đi liền cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân. Xây dựng và thực thi đường lối chính trị đảm bảo mục tiêu xuyên suốt đó cũng chính việc thực hành đạo đức cao nhất của người cộng sản - đạo đức vì nước, vì Dân. Bên cạnh đó, xây dựng Đảng về tổ chức để Đảng trở thành một tổ chức có kỷ luật nghiêm minh tự giác, thành một khối thống nhất trăm người như một, thì không chỉ cần đến các nguyên tắc, các chế tài mà còn phải luôn quan tâm đến giáo dục tình thương, lẽ phải. Thực hành dân chủ, thực hành phê bình và tự phê bình, gắn bó mật thiết với Nhân dân thực chất là thực hành đạo đức của người cộng sản. Như vậy, yếu tố đạo đức, xây dựng Đảng về đạo đức đã nằm trong tất cả các hoạt động xây dựng Đảng, là cơ sở đảm bảo thực hiện các mục tiêu và nội dung xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ.

Thực tiễn công tác xây dựng Đảng trong những năm qua đã cho thấy tầm quan trọng của xây dựng Đảng về đạo đức. Việc đưa nhiệm vụ xây dựng Đảng về đạo đức đặt ngang tầm với các nhiệm vụ trong xây dựng Đảng không chỉ là một vấn đề thực tiễn mà còn là sự vận dụng, phát triển lý luận về xây dựng Đảng trong điều kiện mới.

Các nội dung cơ bản trong xây dựng Đảng về đạo đức

Khi nói về tiêu chuẩn của Đảng cách mạng, V.I.Lê-nin nêu yêu cầu xây dựng Đảng phải trở thành đại diện cho “trí tuệ, danh dự và lương tâm của thời đại chúng ta”1. Quan điểm này được Chủ tịch Hồ Chí Minh phát triển khi khẳng định Đảng “là đạo đức, là văn minh”, “trở thành hình thức tổ chức cao nhất của quần chúng lao động, hiện thân của trí tuệ, danh dự và lương tâm của dân tộc”2. Từ khi ra đời và trong quá trình lãnh đạo, Đảng Cộng sản Việt Nam đã vận dụng sáng tạo tư tưởng của các nhà kinh điển, không ngừng tự bồi đắp, bổ sung, hoàn thiện những phẩm chất đạo đức tốt đẹp đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn, xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp, của dân tộc.

Xây dựng đạo đức của Đảng trước hết là xây dựng đường lối chính trị, mục tiêu chính trị tốt đẹp, nhân văn vì con người. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Ngoài lợi ích của nhân dân, Đảng không có lợi ích nào khác”3. Mục đích cao nhất của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công CNXH và sau đó là chủ nghĩa cộng sản. Là lực lượng lãnh đạo, Đảng đề ra các định hướng phát triển, quyết định các vấn đề quan trọng đất nước, các vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống của Nhân dân. Vì thế, tính nhân văn của tổ chức đảng nằm ngay trong quá trình nghiên cứu, thảo luận và ban hành các chủ trương, chính sách. Những chủ trương, chính sách đó phải xuất phát từ thực tiễn cuộc sống, đáp ứng những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, mục tiêu vì Nhân dân và phù hợp với thực tiễn đời sống. Những chủ trương, chính sách xa rời thực tiễn, không vì Nhân dân sẽ dẫn đến sai lầm về đường lối, từ đó kéo theo những sai lầm trong tổ chức thực hiện, mà hệ lụy của nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống Nhân dân.

Với vai trò là lực lượng lãnh đạo, tổ chức đảng phải thực sự là chuẩn mực về việc tuân thủ các nguyên tắc hoạt động của Đảng cách mạng kiểu mới, là tổ chức tiên phong của những con người cách mạng, sống với nhau “có lý có tình”. Chuẩn mực đạo đức của mỗi tổ chức là yếu tố nền tảng tạo thành văn hóa tổ chức – văn hóa Đảng, nó trái ngược với chủ nghĩa hình thức, bệnh quan liêu, lợi ích nhóm, tình trạng bè cánh trong tổ chức.

Đảng là một khối đoàn kết thống nhất về chính trị, tư tưởng, tổ chức; tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển của Đảng. Sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng dựa trên cương lĩnh, điều lệ, đường lối, chính sách của Đảng và lợi ích chung của đất nước, dân tộc, giai cấp. Các nhà mác-xít đã chỉ ra trong điều kiện đảng cầm quyền, sự bất đồng dù nhỏ có thể dẫn đến sự nguy hiểm về chính trị, bởi đó là nguồn gốc của sự chia rẽ trong nội bộ, tự nó phá hoại sức mạnh của Đảng. Sự đoàn kết, thống nhất ở đây không phải là xuôi chiều, hình thức mà phải trên cơ sở thường xuyên và nghiêm túc tự phê bình và phê bình trong mỗi cá nhân, trong đơn vị, giữa các cấp, giữa cá nhân với tổ chức, giữa Nhân dân với Đảng để khắc phục sai lầm và khuyết điểm, phát huy ưu điểm.

Xây dựng mối liên hệ gắn bó mật thiết với Nhân dân, kiên quyết đấu tranh ngăn ngừa và khắc phục bệnh quan liêu, xa rời quần chúng. Mối liên hệ giữa Đảng với Nhân dân không chỉ là tiêu chuẩn của một đảng chân chính mà còn là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng, là vấn đề cơ bản trong xây dựng Đảng, nguồn gốc sức mạnh của Đảng. Xây dựng ý thức gần Dân, phục vụ Nhân dân, lắng nghe Nhân dân, biết trân trọng và huy động nguồn lực vô tận từ “tài dân, sức dân, của dân”, thực hiện tốt cơ chế “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”4.

Xây dựng Đảng là một tổ chức kỷ cương, kỷ luật, dân chủ, cấp trên tạo thuận lợi cho cấp dưới hoàn thành tốt nhiệm vụ; cấp dưới tôn trọng và phục tùng cấp trên. Đảng là một tổ chức chính trị, nhưng sự gắn kết giữa các thành viên trong Đảng không chỉ bởi mục tiêu chính trị, nhiệm vụ chính trị mà còn bền chặt, sâu sắc hơn bởi tình yêu thương con người lẫn nhau của người cùng chung lý tưởng cao đẹp.

Xây dựng ý thức tôn trọng, chấp hành và phục tùng pháp luật của tổ chức Đảng, của mọi đảng viên từ những đảng viên giữ chức vụ cao nhất trong hệ thống tổ chức Đảng và bộ máy chính quyền, không có vùng cấm trong áp dụng pháp luật. Có như vậy, trong điều kiện đảng cầm quyền, mới có thể ngăn chặn tình trạng chuyên quyền, lạm quyền, đặc quyền, đặc lợi.

Xây dựng bản lĩnh chính trị cho đảng viên, dám dũng cảm nhận và quyết tâm sửa chữa sai lầm, khuyết điểm; có tinh thần đấu tranh kiên quyết, không khoan nhượng với các biểu hiện đa dạng của chủ nghĩa cá nhân, chống bệnh kiêu ngạo cộng sản, chống hiện tượng “tự diễn biến”, “tự suy thoái”, chống tham ô, tham nhũng, quan liêu, lãng phí. Cuộc đấu tranh đó trước hết là đấu tranh trong chính bản thân mỗi người, giữa lý tưởng và hiện thực, giữa nhiệm vụ phụng sự với nhu cầu, lợi ích tầm thường, để có thể chiến thẳng “kẻ thù trong lòng”, chiến thắng ham muốn vật chất không chính đáng. Bên cạnh đó, cần xây dựng tinh thần cách mạng, đấu tranh kiên quyết với tư tưởng, quan điểm và hoạt động sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ. Bản lĩnh chính trị đó trong thời đại hội nhập và phát triển hiện nay còn là sự dũng cảm “dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung”5.

Xây dựng tinh thần khiêm tốn, cầu thị, không ngừng học hỏi. V.I.Lê-nin từng nói, người ta chỉ có thể trở thành người cộng sản khi biết làm giàu trí óc của mình bằng sự hiểu biết tất cả những kho tàng trí thức mà nhân loại đã tạo ra. Có tinh thần học hỏi đó mới không bị lạc hậu, mới theo kịp sự tiến bộ của Nhân dân, của đất nước và thời đại, nhất là trong thời đại kinh tế tri thức và công nghệ số hiện nay.

Mỗi đảng viên, mà trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải tự giác nêu gương “để khẳng định vị trí lãnh đạo, vai trò tiên phong, gương mẫu, tạo sự lan tỏa, thúc đẩy các phong trào cách mạng”6. Nêu gương trong các mặt công tác, trong đời sống; nêu gương trong Đảng và trước Nhân dân; nêu gương từ lời nói đến hành động; về tác phong, nề nếp làm việc, ứng xử với đồng chí và Nhân dân, trong tu dưỡng và thực hành đạo đức cách mạng…

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là một Đảng thật sự đạo đức, văn minh. Ảnh: TL.

Trong điều kiện hội nhập và toàn cầu hóa hiện nay, lợi ích dân tộc quốc gia và lợi ích giai cấp, lợi ích quốc tế đa dạng, phức tạp, đan xen lẫn nhau. Vì vậy, đòi hỏi Đảng phải “bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hiệp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi”7.

Xây dựng ý thức đạo đức cách mạng và tổ chức thực hành đạo đức cách mạng là công việc thường xuyên, lâu dài, bền bỉ của Đảng. Thông qua việc tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện đạo đức, các quan điểm, tư tưởng đạo đức cách mạng được chuyển hóa, trở thành tình cảm đạo đức cách mạng; các nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức thành lẽ sống, lương tâm, danh dự của Đảng và đảng viên; từ các đòi hỏi của Đảng và xã hội đối với người đảng viên thành nhu cầu nội tâm, hành vi tự giác rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng suốt đời, trong công tác và cuộc sống đời thường.

Nguyên tắc xây dựng Đảng về đạo đức

Xây dựng Đảng về đạo đức phải trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuân theo những nguyên tắc xây dựng và thực hành đạo đức mới, phải tu dưỡng suốt đời, nói đi đôi với làm, nêu gương về đạo đức, xây đi đối với chống.

Xây dựng Đảng về đạo đức gắn với giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và các quy định của Đảng đối với tổ chức đảng và đảng viên. Đồng thời phải tăng cường công tác kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên thực hiện Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Xây dựng Đảng về đạo đức cho đảng viên không thể chỉ bằng tu dưỡng đạo đức, mặc dù đó là yêu cầu đầu tiên. Việc giáo dục, rèn luyện và thực hiện các chuẩn mực đạo đức trong xây dựng Đảng chỉ có hiệu quả khi thiết lập chế độ “kỷ luật sắt” trong Đảng và nền pháp chế trong xã hội. Kỷ luật và pháp luật phải đảm bảo vừa răn đe, đề phòng, hạn chế sự vi phạm kỷ luật, vừa xử lý nghiêm khắc những hành vi, hiện tượng vi phạm đạo đức của Đảng. Không thể để bất cứ cán bộ, đảng viên nào nằm ngoài sự kiểm tra, giám sát của tổ chức, của Nhân dân; không có “vùng cấm”, “hạ cánh an toàn”, không có “đặc quyền” hay ngoại lệ. Bên cạnh đó, phát huy vai trò của Nhân dân và kiến tạo môi trường lành mạnh trong Đảng, trong xã hội cũng là phương thức hữu hiệu để xây dựng và thực hành đạo đức Đảng một cách chắc chắn, bền vững.

Xây dựng Đảng về đạo đức phải đi liền với chỉnh đốn Đảng, đây là hai vấn đề có mối quan hệ biện chứng với nhau. Phải trên cơ sở xây dựng mà chỉnh đốn và chỉnh đốn nhằm loại trừ những yếu tố lạc hậu, tiêu cực, bổ sung nguồn lực mới, làm giàu và phát triển lên nội lực đang có, làm cho Đảng vững mạnh hơn, trong sạch hơn. Mỗi giai đoạn lịch sử đặt ra nhiệm vụ khác nhau và yêu cầu ngày càng cao hơn, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên không ngừng phấn đấu, rèn luyện đáp ứng nhu cầu thực tiễn, sự kỳ vọng của Nhân dân. Trong chiến tranh, ở mỗi bước ngoặt quan trọng, những trận đánh quyết định, Đảng tiến hành chiến dịch chỉnh quân, chỉnh Đảng nhằm kịp thời uốn nắn tư tưởng hoang mang, dao động hay chủ quan, tự mãn; củng cố tinh thần, động viên cán bộ đảng viên, chiến sĩ để hoàn thành nhiệm vụ. Trong sự nghiệp xây dựng xã hội mới, Đảng đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên không chỉ có lòng nhiệt tình mà còn phải có năng lực, trí tuệ, tinh thần sáng tạo, chủ động giải quyết những công việc diễn ra rất phức tạp, đa dạng trong thực tiễn cũng như không ngừng đấu tranh chống lại mọi sự cám dỗ của vật chất, danh vọng, địa vị, giữ vững bản chất cách mạng. Như vậy, xây dựng Đảng đi đôi phòng chống suy thoái về đạo đức; đấu tranh mạnh mẽ và kiên quyết với các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về chính trị, tư tưởng và các hiện tượng vi phạm các nguyên tắc tổ chức của Đảng.

Xây dựng Đảng về đạo đức xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, nhằm giải quyết vấn đề từ thực tiễn. Sự thay đổi về môi trường xã hội tất yếu dẫn đến sự lạc hậu, kém hiệu quả của một số nội dung, phương pháp của công tác xây dựng Đảng về đạo đức. Nói cách khác, thực tiễn đòi hỏi chúng ta phải nghiên cứu, xây dựng một cách đồng bộ những nội dung, phương pháp phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh mới. Cùng với nội dung giáo dục lý tưởng, chính trị, hiện nay cần trang bị cho đảng viên những hiểu biết về môi trường xã hội, các quan hệ lợi ích trong nền kinh tế thị trường, những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa thời kỳ hội nhập quốc tế. Hiện nay, nhiều vấn đề mới nảy sinh từ cơ chế thị trường như vai trò của Đảng trong các doanh nghiệp nhà nước, vấn đề đảng viên làm kinh tế tư nhân, nạn tham nhũng, hối lộ, tệ nạn sùng bái lợi ích vật chất… đang tác động mạnh mẽ đến đạo đức cách mạng của đảng viên cũng như toàn xã hội. Bởi vậy, trong việc xây dựng Đảng về đạo đức, cần kết hợp nghiên cứu lý luận về xây dựng đạo đức trong Đảng với tổng kết thực tiễn, thường xuyên xem xét các nghị quyết, chỉ thị nói chung, liên quan đến đạo đức nói riêng đã thi hành đến đâu, thi hành như thế nào, nếu không sẽ chỉ là lời nói suông, gây tổn hại đến lòng tin của Nhân dân. Cần làm cho việc xây dựng Đảng về đạo đức trở thành một nhu cầu văn hóa, động lực tu dưỡng, rèn luyện và được minh chứng cụ thể thông qua hành động thực tiễn của mỗi cán bộ, đảng viên.

Xây dựng Đảng về đạo đức không tách rời trong tổng thể các nội dung xây dựng Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng trong điều kiện hiện nay. Xây dựng Đảng về đạo đức là sự kết hợp giữa giáo dục nhận thức với bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm cách mạng, hình thành niềm tin khoa học và thực hành đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Thiếu vắng hoặc xem nhẹ yếu tố đạo đức trong xây dựng Đảng, nhất là trong điều kiện Đảng cầm quyền sẽ dẫn tới tới tình trạng suy thoái, biến chất trong Đảng; nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ trở nên xa lạ với cuộc sống; các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng bị vi phạm, phá vỡ sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Bên cạnh đó, xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức là tạo ra những điều kiện đảm bảo cho việc thực hành đạo đức trong Đảng, bởi chính trị có vững, lý tưởng có kiên định và tổ chức có tốt thì đạo đức cách mạng mới được củng cố và phát huy. Đó chính là vấn đề tạo lập môi trường tích cực để nuôi dưỡng, bảo vệ các giá trị đạo đức trong Đảng, trong xã hội chống lại các biểu hiện phi đạo đức

Xây dựng Đảng về tư tưởng là củng cố, phát triển nền tảng tư tưởng lý luận của Đảng - lý luận khoa học, chân chính, vì con người. Từ đó, cán bộ, đảng viên có cơ sở lý luận để củng cố niềm tin vào con đường, lý tưởng của Đảng, vững vàng, không bị dao động trước những tác động tiêu cực hay những khó khăn, sai lầm, thất bại tạm thời. Bên cạnh đó, xây dựng Đảng về đạo đức cần triển khai trên một nền tảng đổi mới tư duy lý luận về xây dựng Đảng, cụ thể là tư duy mới về đạo đức, đó là đạo đức hành động, đem lại kết quả thiết thực với đời sống của Nhân dân chứ chỉ không chỉ là việc nêu ra chuẩn mực chung chung.

Xây dựng Đảng về chính trị làm cho Đảng luôn giữ vững bản chất cách mạng, định hướng chính trị, không ngừng nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị và qua đó không ngừng nâng cao đạo đức cách mạng, làm cho đạo đức thấm sâu, lan tỏa từ chủ trương, chính sách đến hành động thực tiễn của các tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên. Mặt khác, khi đã có tư tưởng đạo đức tiến bộ, chủ trương, đường lối chính trị đúng thì nhân tố quyết định để thực hiện chính là tổ chức và cán bộ. Từ tư tưởng đạo đức đến thực hành đạo đức cần thông qua hoạt động của những con người cụ thể và được bảo đảm bằng ý thức tự giác của mỗi đảng viên và nguyên tắc, quy định, kỷ luật của tổ chức Đảng. Các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng mà các nhà mác-xít nêu ra như tập trung dân chủ; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tự phê bình và phê bình; kỷ luật nghiêm minh, tự giác; đoàn kết, thống nhất trong Đảng… được xây dựng trên cơ sở vận dụng và phát triển những quy chuẩn đạo đức của xã hội vào tổ chức và hoạt động của một đảng chính trị. Không đảm bảo thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt, Đảng không thể tồn tại và phát triển được.

Yêu cầu, hiệu quả của việc xây dựng và thực hiện các chuẩn mực đạo đức trong xây dựng Đảng không thể tách rời một loạt các điều kiện về đánh giá sử dụng, loại trừ thành phần thoái hóa khỏi Đảng, chế độ đãi ngộ với cán bộ, đảng viên. Làm tốt công tác cán bộ là khâu quyết định xây dựng Đảng về đạo đức.

Xây dựng Đảng về đạo đức là vấn đề được Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu ra từ trước khi thành lập tổ chức Đảng và là nội dung xuyên suốt trong quá trình tồn tại, phát triển của Đảng. Trong điều kiện hiện nay, khi Đảng lãnh đạo đưa đất nước đạt được những thành tựu to lớn, cũng như khi đối diện với những khó khăn, thách thức mới, vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức càng được coi trọng hơn. Vấn đề này cần có những nhận thức mới, những nội dung và nguyên tắc cụ thể, phù hợp hơn với những biến đổi của thực tiễn, để Đảng thật sự “là đạo đức, là văn minh”, luôn đại diện cho giá trị tốt đẹp nhất của dân tộc Việt Nam trong thời kỳ mới.

---------------------------------------

1. V.I.Lênin (1976), Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, tập 33, tr.33.

2. Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tập 9, tr.412.

3. Sách đã dẫn, tập 13, tr.271.

4. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập II, tr.249.

5. Sách đã dẫn, tập II, tr.243.

6. Sách đã dẫn, tập I, tr.183-184.

7. Sách đã dẫn, tập I, tr.110.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất