Đổi mới phương thức lãnh đạo gắn với xây dựng tổ chức bộ máy trong Đảng bộ Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Trung ương
Hội thảo tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung Quy chế giám sát trong Đảng.

Tính đến hết tháng 2-2017, Đảng bộ Cơ quan UBKT Trung ương có 238 đảng viên, 15 chi bộ trực thuộc Đảng uỷ được sắp xếp tương ứng với tổ chức, bộ máy của Cơ quan UBKT. Nhìn chung, tuyệt đại đa số đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Sau Đại hội XII của Đảng, BCH Đảng bộ cơ quan có nhiều biến động do một số đồng chí ủy viên BCH được điều động đảm nhận công tác khác, nhưng đã được Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương quan tâm bổ sung và kiện toàn, kịp thời đáp ứng nhiệm vụ. Hoạt động của Đảng ủy luôn được phối hợp tốt với Thủ trưởng cơ quan, Công đoàn cơ quan và các tổ chức đoàn thể chính trị trong việc xử lý các vấn đề liên quan.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, Đảng uỷ cơ quan còn gặp không ít khó khăn, thách thức: Do có sự bổ sung, thay đổi thành viên UBKT Trung ương, cùng với việc điều động, luân chuyển nhiều cán bộ giữa các vụ, đơn vị thuộc cơ quan nên sự phân công đảng ủy viên, cơ cấu chi ủy các chi bộ nhiều lần phải thay đổi. Từ đó gây ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng công việc và tư tưởng cán bộ, đảng viên. Hoạt động của Đảng ủy tuy có sự phối hợp của Thủ trưởng cơ quan, nhưng còn nhiều khó khăn do hầu hết là công tác kiêm nhiệm, không có cơ quan tham mưu, giúp việc, chỉ có 1 cán bộ chuyên trách công tác đảng tại Văn phòng Đảng ủy cơ quan. Trong khi đó, khối lượng công việc của Đảng uỷ khá lớn, cơ quan phân tán cả 3 miền Bắc - Trung - Nam, cán bộ, đảng viên thường xuyên phải đi công tác.

Yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo

Đảng ủy và Lãnh đạo cơ quan UBKT Trung ương luôn nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị nói chung và đối với Đảng bộ cơ quan UBKT nói riêng. Những năm qua, Đảng ủy cơ quan và Lãnh đạo cơ quan UBKT đã đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo theo hướng sâu sát, cụ thể, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, theo kế hoạch, chương trình đã đề ra, đồng thời có sự điều chỉnh linh hoạt, xử lý kịp thời những việc mới phát sinh để thực hiện đúng tiến độ và phù hợp với đặc điểm từng giai đoạn; chỉ đạo các chi uỷ, chi bộ phối hợp với lãnh đạo vụ, đơn vị lãnh đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành khối lượng lớn các công việc đạt kết quả tốt và có chất lượng trên các mặt công tác tổ chức xây dựng đảng theo chức năng, nhiệm vụ của Uỷ ban và Cơ quan UBKT.

Đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo học tập, phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương và Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương; xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan. Đảng ủy cơ quan và Lãnh đạo cơ quan UBKT Trung ương luôn nhận thức đầy đủ ý nghĩa nội dung quan trọng của các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, hướng dẫn của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương về đổi mới phong cách lãnh đạo của Đảng. Cùng với việc tổ chức quán triệt nghị quyết đối với đảng viên trong toàn Đảng bộ, tài liệu học tập, quán triệt thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương được gửi tới từng chi bộ để tổ chức sinh hoạt định kỳ và chuyên đề.

Đảng ủy cơ quan thực hiện có hiệu quả mối quan hệ phối hợp công tác với Lãnh đạo cơ quan, các vụ, đơn vị để triển khai rà soát quy trình ban hành văn bản, thường xuyên hệ thống hóa, rà soát văn bản để kịp thời phát hiện và kiến nghị Lãnh đạo cơ quan bổ sung, sửa đổi hoặc ban hành mới thay thế những văn bản không còn phù hợp với thực tiễn của Cơ quan UBKT Trung ương. Các văn bản này đã được triển khai đến từng chi bộ vụ, đơn vị, cán bộ, đảng viên và được hầu hết cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

Đảng ủy và Lãnh đạo cơ quan thường xuyên chỉ đạo các chi bộ, các vụ, cục đơn vị thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở, kịp thời sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm công tác về tổ chức - cán bộ cơ quan (nhất là vấn đề bổ nhiệm cán bộ và thực hiện chính sách cán bộ) theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch; phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong việc quản lý và xây dựng cơ quan, đơn vị.

Lãnh đạo đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan nêu cao ý thức trách nhiệm, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng để chủ động tham mưu với BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư các chương trình, đề án về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng theo thẩm quyền được giao: Quy định nguyên tắc và chế độ làm việc của UBKT Trung ương khóa XII; Hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quy định số 30-QĐ/TW thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; Hướng dẫn thực hiện việc giải quyết khiếu nại tố cáo, phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Quy định về tổ chức và hoạt động các đoàn kiểm tra, giám sát của UBKT Trung ương; Quy trình giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng và đảng viên; Quy định sửa đổi, bổ sung quy định về việc tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân của UBKT Trung ương; Quy định về công tác văn thư của Cơ quan UBKT Trung ương...

Đảng uỷ, các chi uỷ, chi bộ chủ động, tích cực phối hợp với Lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo các vụ, đơn vị nghiên cứu rà soát, điều chỉnh tổ chức bộ máy; bổ sung, sửa đổi chức năng, nhiệm vụ và quy chế làm việc của cơ quan, của các vụ, đơn vị; xây dựng và thực hiện các quy định, quy chế liên quan đến công tác nội bộ cơ quan; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan bảo đảm về số lượng và chất lượng để có thể đáp ứng yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Thực hiện có hiệu quả các giải pháp tăng cường cải cách hành chính trong Đảng, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, xây dựng Đảng bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh; xác định rõ thẩm quyền trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong từng khâu công việc. Cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, thực hiện nghiêm Quy chế thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng trong Cơ quan UBKT. Phát động và chỉ đạo triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các đợt thi đua theo chuyên đề. Thông qua sinh hoạt Đảng bộ, BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, sinh hoạt chi uỷ, chi bộ đã tăng cường đoàn kết thống nhất nội bộ, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Kết quả về xây dựng tổ chức bộ máy

Lãnh đạo Cơ quan UBKT Trung ương gồm: Chủ nhiệm và các phó chủ nhiệm UBKT Trung ương. Chủ nhiệm UBKT Trung ương là Thủ trưởng cơ quan UBKT Trung ương; các phó chủ nhiệm UBKT Trung ương là phó thủ trưởng Cơ quan UBKT Trung ương; trong  đó phân công một đồng chí phó chủ nhiệm thường trực là phó thủ trưởng thường trực Cơ quan UBKT Trung ương.

Cơ cấu tổ chức bộ máy của Cơ quan UBKT Trung ương gồm: Uỷ viên UBKT Trung ương, Trợ lý, Thư ký của Chủ nhiệm UBKT Trung ưong và 14 vụ, đơn vị sau đây: Vụ Trung ương I (gọi tắt là Vụ I); Vụ Trung ương IA (gọi tắt là Vụ IA); Vụ Địa phương II (gọi tắt là Vụ II); Vụ Địa phương III (gọi tắt là Vụ III); Vụ Địa phương V (gọi tắt là Vụ V); Vụ Địa phương VII (gọi tắt là Vụ VII); Vụ Kiểm tra tài chính; Vụ Nghiên cứu; Vụ Tổng hợp; Vụ Đơn thư - Tiếp đảng viên và công dân; Vụ Tổ chức - Cán bộ; Tạp chí Kiểm tra; Văn phòng; Vụ Đào tạo, bồi dưỡng.

Biên chế của Cơ quan UBKT Trung ương do Bộ Chính trị quyết định trên cơ sở đề xuất của UBKT Trung ương và Ban Tổ chức Trung ương. Ngoài số biên chế quy định, khi cần thiết, Cơ quan UBKT Trung ương được trưng tập một số cán bộ phục vụ công tác nghiên cứu và thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng. Tổ chức bộ máy Cơ quan UBKT Trung ương do Bộ Chính trị quyết định đến thành lập các vụ và tương đương; mô hình tổ chức các vụ (thành lập các phòng trong vụ) do Thủ trưởng cơ quan Ủy ban quyết định. Cơ quan UBKT Trung ương từ Thủ trưởng cơ quan, đến các vụ, phòng thuộc Cơ quan làm việc, quản lý, điều hành theo cơ chế thủ trưởng, có Quy chế làm việc riêng, do UBKT Trung ương xây dựng và ban hành. Tổ chức bộ máy Cơ quan UBKT Trung ương cũng thường thay đổi theo nhiệm kỳ. Mô hình tổ chức bộ máy Cơ quan UBKT Trung ương hiện tại cơ bản được xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ nên nói chung đã đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao.

Biên chế được duyệt của Cơ quan UBKT Trung ương đến 31-12-2016 là 265 người. Thực tế, tính đến 31-12-2016, Cơ quan UBKT Trung ương có 245 người, phân theo trình độ chuyên môn: tiến sĩ 8, thạc sĩ 56, đại học 154, cao đẳng trở xuống 27; phân theo lý luận chính trị: Cử nhân, cao cấp 167, trung cấp 39; phân theo trình độ ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Trung): 100% trình độ A trở lên; phân theo ngạch công chức: Kiểm tra viên cao cấp 64, kiểm tra viên chính 74, kiểm tra viên 47. Phân theo giới tính: nam 210, nữ 35. Dân tộc thiểu số 12. Biên chế 206, hợp đồng 39. Độ tuổi: đến 30 tuổi 1; 31-40 tuổi 49; 41-50 tuổi 52; 51-60 tuổi 141; trên 60 tuổi 2.

Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng uỷ được Thủ trưởng, Lãnh đạo cơ quan tạo điều kiện thuận lợi, Ban Thường vụ đã hoạt động đúng quy chế làm việc, đúng quy định của Điều lệ Đảng và chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên. Xử lý kịp thời các nội dung công việc theo thẩm quyền, nhất là công tác cán bộ, kiện toàn nhân sự chi bộ, công tác kiểm tra, công tác tổ chức của Đảng bộ… Chấp hành nghiêm chỉnh sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối; chỉ đạo giữ mối quan hệ tốt với chi ủy, chi bộ và đảng viên. Chỉ đạo các chi bộ đổi mới hoạt động, sinh hoạt nền nếp, đúng nội quy, quy chế, bám sát quy định, hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Khối. .

BCH, Ban Thường vụ và các chi uỷ, chi bộ đều có sự đoàn kết, thống nhất, khách quan, nghiêm túc trong giải quyết các công việc. Phối hợp tốt với Thủ trưởng cơ quan trong lãnh đạo công tác tư tưởng, thực hiện công tác quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ theo quy định.

Hoạt động của Ban Thường vụ Đảng uỷ, BCH Đảng bộ cơ quan vừa bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực công tác, vừa có trọng tâm, trọng điểm theo từng giai đoạn. Chú trọng đổi mới phong cách công tác, lề lối làm việc, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Ban Thường vụ Đảng uỷ, BCH Đảng bộ và từng đồng chí thành viên được phân công phụ trách các mảng công tác theo hướng sâu sát với cơ sở.

Tuy nhiên, việc chỉ đạo điều hành của Đảng ủy, Lãnh đạo cơ quan, các chi ủy và lãnh đạo các vụ, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ có lúc chưa thường xuyên, chưa thật quyết liệt; chưa có cơ chế, chính sách để phát huy hết tiềm năng cũng như tạo động lực công tác của đội ngũ cán bộ, công chức trong cơ quan.

Đề xuất, kiến nghị

Nghiên cứu xây dựng: Quy định bố trí lại cán bộ, công chức theo đề án vị trí việc làm khi được phê duyệt; quy định tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng và đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo kết quả công việc, gắn với vị trí việc làm.

Chỉ đạo thực hiện thí điểm việc sáp nhập cơ quan thanh tra của Nhà nước vào cơ quan kiểm tra của Đảng và uỷ ban kiểm tra do đại hội đảng bộ cùng cấp bầu ở một số địa phương (cấp huyện và cấp tỉnh), sau đó tổng kết, nếu có kết quả thì chỉ đạo thực hiện trên diện rộng.

Có chủ trương, biện pháp để xây dựng được đội ngũ cán bộ tham mưu chiến lược đủ sức đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Chỉ đạo nghiên cứu xây dựng chương trình, nội dung và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng hằng năm cho cán bộ tham mưu cấp chiến lược để có điều kiện cập nhật kiến thức, tri thức, cơ chế, chính sách mới, đủ khả năng, điều kiện thực hiện tốt công tác nghiên cứu, tham mưu hoạch định đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, cơ chế, chính sách, pháp luật của Nhà nước.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất