Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục tập trung làm tốt 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, chủ yếu

Kính thưa đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư!

Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý!

Thưa toàn thể Hội nghị!

Sau một ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị toàn quốc Ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2017 đã hoàn thành chương trình đề ra.

Hội nghị đã nghe và cho ý kiến về Báo cáo tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2016 của toàn ngành và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017 với …. ý kiến thảo luận, đóng góp có chất lượng, tâm huyết, trách nhiệm. Đặc biệt, Hội nghị đã được đón đồng chí Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư đến dự và chỉ đạo Hội nghị. Về cơ bản, các ý kiến phát biểu đều nhất trí với các nội dung trong dự thảo Báo cáo tổng kết. Các đồng chí đã phân tích, làm rõ thêm những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, những khó khăn, vướng mắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm qua và thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2017.

Sau hội nghị này, tôi đề nghị bộ phận chức năng tiếp thu các ý kiến đóng góp tại hội nghị, nhất là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư một cách sâu sắc để hoàn chỉnh kết luận hội nghị; đồng thời chỉnh sửa, bổ sung chương trình công tác năm 2017 để tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

Kính thưa các đồng chí !

Năm công tác 2016 đã khép lại, mặc dù có những khó khăn, thách thức nhưng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã có nhiều nỗ lực, đoàn kết nhất trí, hành động quyết liệt và đã hoàn thành khối lượng công việc tương đối lớn với số đề án, chương trình, kế hoạch nhiều hơn hẳn năm 2015, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ. 

Ngoài những nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, Ngành đã làm tốt công tác tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp triển khai công tác nhân sự đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 và cụ thể hóa Nghị quyết XII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Đã chủ động tham mưu kiện toàn các chức danh chủ chốt các cấp; tham mưu ban hành Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Kế hoạch triển khai Nghị quyết một cách kịp thời, phù hợp. Đã chủ động, tích cực và có nhiều cải tiến trong công tác tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện…; đẩy mạnh cải cách hành chính; chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, tác phong, văn hóa công sở v.v.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đã đạt được, công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vẫn còn những mặt hạn chế, yếu kém; nhiều việc chưa làm được, dư luận xã hội còn những bức xúc, nhân dân chưa yên lòng như trong Báo cáo tổng kết và ý kiến của đồng chí Thường trực Ban Bí thư đã nêu. Những hạn chế, yếu kém đó có nhiều nguyên nhân, cả chủ quan và khách quan, nhưng chủ yếu là yếu tố con người, trước hết là người lãnh đạo, sau đó là đội ngũ cán bộ, công chức.

Từ thực tiễn năm 2016 có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm là phải biết kế thừa, phát huy những ưu điểm và nghiêm túc rút kinh nghiệm những tồn tại, hạn chế để khắc phục; phát huy tối đa thế mạnh của từng tập thể và cá nhân, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; đẩy mạnh công tác phối hợp; coi trọng vai trò của nhân dân và truyền thông; phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, phương pháp đúng, hành động quyết liệt, bám sát thực tiễn và tích cực đổi mới, sáng tạo; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; nêu cao vai trò nêu gương của người đứng đầu; tạo được sự đoàn kết thống nhất trí trong các cấp ủy, tổ chức đảng và chính quyền, thống nhất về ý chí hành động, tất cả vì nhân dân phục vụ. Công tác khen thưởng, kỷ luật kịp thời, nghiêm minh; có cơ chế, chính sách để tạo động lực, tạo sự gắn bó và tâm huyết với Ngành.

Thưa các đồng chí!


Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi thì tình hình thế giới và khu vực sẽ có những thách thức, ảnh hưởng đối với nước ta, trong đó có công tác tổ chức xây dựng Đảng. Trên cơ sở tiếp tục quán triệt sâu sắc Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và đại hội đảng các cấp, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư tại Hội nghị này, tôi đề nghị Ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần tập trung triển khai có hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, chủ yếu sau:

Một là, trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng cùng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phải kiên trì giữ vững sự lãnh đạo của Đảng. Quan tâm, chăm lo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; tư tưởng trong Đảng phải thống nhất; tổ chức Đảng phải chặt chẽ; phương thức lãnh đạo phải phù hợp; phương pháp làm việc phải khoa học; phong cách công tác phải gần gũi với quần chúng; đội ngũ cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, có đức, có tài.

Hai là, tiếp tục tham mưu cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng để thực hiện 3 đột phá triển lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, nhất là vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức và vấn đề phát huy vai trò của nhân dân, của báo chí trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị... Theo dõi, tham mưu thực hiện tốt Kế hoạch 04-KH/TW, ngày 16-11-2016 của Bộ Chính trị về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng với 14 nhiệm vụ cần thực hiện ngay, thường xuyên và những nhiệm vụ thực hiện theo lộ trình.

Ba là, thực hiện đúng tiến độ, có chất lượng 11 nội dung trong Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Ngành Tổ chức xây dựng Đảng chủ trì và các chương trình, kế hoạch cụ thể đã nêu trong Báo cáo tổng kết và báo cáo của các cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp năm 2017. Trong đó, đẩy nhanh tiến độ và xây dựng có chất lượng 2 Đề án lớn là “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” trình Hội nghị TW 6 và Đề án “Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” trình Hội nghị TW 7.

Bốn là, đẩy mạnh thực hiện “4 hóa” trong cải cách hành chính: “hạt nhân hóa lãnh đạo; chuẩn hóa các văn bản pháp quy; đơn giản hóa về thủ tục hành chính; tự động hóa về tổ chức thực hiện”. Tham mưu hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị để “một nhiệm vụ chỉ một cơ quan, một tổ chức đảm nhiệm”, “một tổ chức, một cơ quan có thể làm nhiều nhiệm vụ”, “một việc chỉ một người làm”, “một người làm nhiều việc”; bổ sung các quy định, quy chế, hướng dẫn… bảo đảm đồng bộ, thống nhất, liên thông giữa hệ thống Đảng và hệ thống chính trị. Đổi mới phong cách, lề lối, phương pháp làm việc; đề cao kỷ cương, kỷ luật; minh bạch hóa các thủ tục trong công tác cán bộ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai công tác.

Năm là, tiếp tục xây dựng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đoàn kết, trong sạch, vững mạnh. Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Hoàn thành xây dựng vị trí việc làm; quy định cụ thể chức trách, nhiệm vụ từng chức danh cán bộ, công chức nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo và nêu cao trách nhiệm cá nhân. Xây dựng người cán bộ tổ chức xây dựng Đảng vừa hồng vừa chuyên, trong sáng, gương mẫu, khiêm tốn, chân thành, cầu thị, vì dân phục vụ.

Sáu là, tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, phát triển lý luận. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược; tăng cường hợp tác quốc tế, tranh thủ các nguồn lực phục vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tiếp tục quan tâm thực hiện các chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần; tham mưu xây dựng chính sách nhà ở cho cán bộ, công chức trong toàn hệ thống chính trị với nhiều chủ thể tham gia và giảm tối đa ngân sách nhà nước.

Bẩy là, coi trong và tiếp tục phát huy những sáng kiến mới, cách làm hay trong công tác tuyên truyền và định hướng tuyên truyền về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Tích cực vận động để nhân dân, đảng viên, các phóng viên, nhà báo, nhà văn, nhà thơ…tham gia giải Búa liền vàng hằng năm về xây dựng Đảng.

Tám là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Cương lĩnh, Điều lệ, các nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy đảng về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Thưa các đồng chí!


Hội nghị hôm nay có sự tham dự của hầu hết các đồng chí bí thư cấp ủy các cấp và các đồng chí làm công tác tổ chức, cán bộ các địa phương, cơ quan, đơn vị. Đây là điều kiện thuận lợi để triển khai nhiệm vụ của Ngành năm 2017.

Đề nghị các đồng chí thường trực cấp ủy chỉ đạo cơ quan tổ chức cấp ủy thuộc quyền căn cứ vào tình hình thực tế của mình chủ động tham mưu cụ thể hóa các nội dung của Kết luận này để tổ chức thực hiện.

Đối với những đề xuất, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị, địa phương, Ban Tổ chức Trung ương sẽ tiếp thu và có giải đáp cụ thể.

Trong quá trình thực hiện, các đảng bộ trực thuộc Trung ương kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc và đề xuất hướng xử lý để cùng phối hợp tham mưu tháo gỡ.

Thưa các đồng chí!


Hội nghị toàn quốc Ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2017 đã thành công tốt đẹp. Ban Tổ chức Trung ương xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp, giúp đỡ của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tập đoàn viễn thông Quân đội Viettel, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Một lần nữa, chúc toàn thể các đồng chí dự Hội nghị hôm nay ở các đầu cầu mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất