Nhân tố mới, gương điển hình tiên tiến và vai trò của báo chí trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Nhìn lại tiến trình lịch sử xã hội loài người, bất kỳ lúc nào và ở đâu, nếu không có những nhân tố mới đi tiên phong, khai mở cho cái mới nảy sinh và vun đắp, phát triển thì sẽ không có động lực thúc đẩy xã hội phát triển. Xã hội loài người không ngừng tiến hóa và có được như hôm nay là do cái mới luôn đẩy lùi cái cũ, cái tiến bộ luôn thắng cái bảo thủ, lạc hậu, trì trệ để mở đường và dẫn đường cho lịch sử tiến lên. Do đó, việc quan tâm phát hiện, tuyên truyền, bồi dưỡng nhân tố mới, gương điển hình tiên tiến không ngoài những mục đích tốt đẹp, để thúc đẩy tiến bộ xã hội.

Quần chúng nhân dân là người sáng tạo nên lịch sử. Người Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi đã từng tâm niệm: "Chở thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân", và trong sức mạnh của nhân dân, Nguyễn Trãi luôn nhấn mạnh nhân tài là yếu tố có động lực mạnh mẽ nhất. Ngày nay, các tầng lớp nhân dân nói chung và mỗi người nói riêng thông qua hoạt động học tập, lao động, sản xuất, chiến đấu trên các lĩnh vực khác nhau của đời sống góp phần thúc đẩy tiến bộ xã hội; trong đó nhân tố mới, điển hình tiên tiến có vai trò tích cực, làm gương cho các bộ phận còn lại. Những nhân tố tiến bộ này luôn chứa đựng năng lực sáng tạo, tìm tòi cái ưu việt hơn để thay thế cho những cái đã lỗi thời, lạc hậu, không còn phù hợp. Nhân tố mới, gương điển hình tiên tiến không tự nhiên hình thành, mà là kết quả của quá trình lao động sáng tạo, tích tụ học hỏi không ngừng, đấu tranh quyết liệt với cái cũ kỹ, lạc hậu, với sức ỳ cố hữu, mà mỗi con người phải biết cách vượt lên để phát triển. Chủ tịch Hồ Chí Minh khi nói về nhân tố mới, điển hình tiên tiến thường diễn đạt dưới hình tượng cụ thể, dễ hiểu, dễ nhớ - gương “người tốt, việc tốt”. Đó là những con người thể hiện được tính tiên tiến một cách nhất quán từ tư tưởng tiên tiến, việc làm tiên tiến đến biện pháp tiên tiến để đạt được kết quả có hiệu quả cao trong hành động. Hành động ấy có được còn nhờ dẫn dắt của trí tuệ và đạo đức để làm sao cho ích nước lợi dân, làm cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp bằng tất cả giá trị chân chính mà từng thành viên trong xã hội tạo nên. Đối lập với nhân tố mới, gương điển hình tiên tiến là những người bảo thủ, trì trệ, thiếu chí tiến thủ, hẹp hòi, vị kỷ, cá nhân chủ nghĩa. Nếu như nhân tố mới, gương điển hình tiên tiến đại diện cho cái tiến bộ thì những người bảo thủ, trì trệ, thiếu chí tiến thủ lại đại diện cho cái thoái trào.

Xã hội loài người trong quá trình vận động và phát triển, mỗi người không phải “dàn hàng ngang” cùng tiến mà luôn có sự phân hóa thành các tầng nấc khác nhau, có thể do nhận thức, do lợi ích hoặc do quan niệm về giá trị chi phối. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói về quần chúng thì có “hạng hăng hái”, “hạng vừa vừa” và “hạng kém”; trong đó bao giờ “hạng vừa vừa” cũng nhiều nhất, còn “hạng hăng hái”, “hạng kém” ít hơn (Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.330). Ngôn ngữ báo chí ngày nay gọi những nhân tố “hăng hái” chính là “nhân tố mới”, “mô hình mới”, “gương điển hình tiên tiến”. Nhiệm vụ của báo chí là liên kết quần chúng thành một khối thống nhất vững chắc mà ở đó những tấm gương điển hình tiên tiến có vai trò nêu gương để dẫn dắt, lôi kéo, tạo ảnh hưởng lan tỏa đến bộ phận trung bình và chậm tiến để toàn xã hội cùng phát triển. Báo chí không chỉ dừng lại ở phản ánh, mà cao hơn phản ánh là định hướng tư tưởng thông qua biểu dương những nhân tố mới, gương điển hình tiên tiến để giúp mọi người nhận thấy giá trị của hành động tốt đẹp mà tiếp tục phấn đấu; nếu dừng lại chắc chắn sẽ bị lịch sử đào thải. Mục tiêu của tuyên truyền trên báo chí là nhằm tạo hiệu ứng xã hội sâu rộng, khả năng lôi cuốn, cổ vũ thành phong trào quần chúng rộng lớn để cái tốt ngày càng sinh sôi nảy nở và phát triển nhiều thêm, cái xấu ngày càng bị đẩy lùi, thu hẹp và đi đến bị đào thải.

Cần phải thấy rằng, nhân tố mới, gương điển hình tiên tiến không phải đứng trên hay đứng dưới, hoặc đứng ngoài đông đảo quần chúng mà hòa quyện với thực tiễn lao động sáng tạo của quần chúng nhân dân để chung đúc nên tư tưởng tiên tiến, cách làm tiên tiến, tác phong tiên tiến được mọi người ghi nhận, đề cao tôn vinh. Nhân tố mới bao giờ cũng là người khai phá cái chưa có tiền lệ; là người đi đầu trong tư duy, nghiên cứu, lao động sản xuất, học tập, rèn luyện, chiến đấu, nên họ thường trở thành thiểu số trong số đông của tập thể. Nếu không kịp thời phát hiện, biểu dương thì nhân tố mới sẽ trở thành thiểu số lẻ loi, cô đơn hoặc nhanh chóng lắng chìm trong nhịp sống sôi động, thậm chí bị lụi tàn. Nếu không nhân rộng ra thì nhân tố mới sẽ không tạo được giá trị ảnh hưởng lan tỏa và nêu gương cho xã hội để có thể thắng thế, áp đảo, đẩy lùi cái bảo thủ, trì trệ, lạc hậu - môi trường cho cái xấu, cái tiêu cực có điều kiện tồn tại và tàn phá các giá trị cốt lõi khác.

Sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước vì chủ nghĩa xã hội ở nước ta đang đứng trước nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn mới mẻ chưa có tiền lệ và thông lệ, Đảng ta phải vừa làm vừa tổng kết thực tiễn. Một trong những bài học kinh nghiệm rút ra sau 30 năm Đổi mới mà Báo cáo chính trị tại Đại hội lần thứ XII của Đảng đã chỉ ra là: "tôn trọng quy luật khách quan, xuất phát từ thực tiễn, bám sát thực tiễn, coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, tập trung giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề do thực tiễn đặt ra”.

Nhân tố mới có thể là cá nhân những con người tiêu biểu đứng đầu một cơ quan, tổ chức, địa phương dám nghĩ, dám làm, dám tìm tòi cái mới, “phá rào” những cơ chế lỗi thời, không còn phù hợp để thúc đẩy tiến bộ xã hội. Nhân tố mới có thể là một cơ quan, tổ chức, một địa phương từ thực tiễn mà sáng tạo nên những mô hình, cách làm mới chưa có tiền lệ hoặc điều chỉnh, uốn nắn cái cũ cho phù hợp với thực tiễn hiện tại để đem lại sự phát triển đột phá cho cơ quan, tổ chức, địa phương mình. Họ luôn phải đi đầu, khai phá những cái mới, thường đơn độc, có khi chịu “búa rìu” và nhiều khi gặp rủi ro khi thiếu “bệ đỡ” của cơ chế, chính sách, khi số đông trong xã hội chưa có nhận thức đầy đủ về cái mới ấy để chia sẻ, đồng tình, ủng hộ và bảo vệ. Thậm chí, cái mới xuất hiện luôn xung đột với cái cũ, gặp các lực cản và phản ứng chống đối từ cái cũ tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau, ngụy trang trong những ngôn từ khác nhau. Nếu nhân tố mới không được bảo vệ, không nhận được sự đồng tình ủng hộ từ xã hội và các nhà lãnh đạo - quản lý thì cái mới sẽ dần bị thui chột. Một khi nhân tố mới xuất hiện mà không được bảo vệ trước các lực lượng chống đối, thậm chí phải hứng chịu rủi ro, sẽ kéo theo nó nhiều hệ lụy về phương diện chính trị - xã hội, mà nguy hiểm hơn là làm nhụt chí những ai có chí tiến thủ, muốn đổi mới, vươn lên; xã hội mất đi động lực phát triển. Vì vậy, nhiệm vụ của báo chí cách mạng không chỉ dừng lại ở phát hiện, cổ vũ, mà còn phải bảo vệ những nhân tố mới để chúng được nảy nở tự nhiên, đâm chồi nảy lộc, trưởng thành trong một môi trường trong sáng, lành mạnh, nhận được hưởng ứng tích cực của xã hội, cao hơn là được bảo vệ và nuôi dưỡng bởi thể chế Nhà nước. Báo chí có nhiệm vụ đi tiên phong, không chỉ dừng ở phát hiện, phản ánh, mà mang trong mình cả chức năng phản biện xã hội, phê phán cái bảo thủ, trì trệ lạc hậu, những thói hư tật xấu nhằm tạo điều kiện cho cái mới có được môi trường phát triển thuận lợi và ảnh hưởng lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh trong một bài viết của chuyên mục Những việc cần làm ngay trên Báo Nhân Dân nêu: phải có "tấm lòng cương trực: yêu người làm đúng, làm tốt để ca ngợi; ghét bọn làm xấu, làm sai, làm ác để lên án. Vai trò của nhà báo là đem ánh sáng trong lành tỏa rộng ra, đẩy lùi, thu hẹp và xóa dần bóng tối".

Tấm gương điển hình tiên tiến là biểu hiện cụ thể của nhân tố mới với những con người cụ thể, hành động cụ thể, gương “người tốt, việc tốt”. Trong cuộc sống lao động, học tập, chiến đấu và sinh hoạt thường nhật ở nhiều cơ quan, tổ chức, địa phương xuất hiện vô vàn người tốt, việc tốt. Các tấm gương đó không chỉ ở những nhân vật cao xa mà có khi ở ngay trong những con người bình dị, gần gũi với mọi người chung quanh chúng ta, ở đủ các lứa tuổi, các giới với những hành động tốt đẹp giữa đời thường. Tính chất tốt đẹp của họ được khẳng định ở những lời nói và việc làm có thể nhìn thấy được, có thể cảm nhận được, có thể lượng hóa, kiểm đếm được cụ thể... Song, nếu chỉ quần chúng ở nơi công tác, cư trú ghi nhận, tôn vinh, nêu gương thì ảnh hưởng của họ rất hạn hẹp, ít có tác dụng lan tỏa đối với cộng đồng xã hội rộng lớn. Trách nhiệm của nhà báo và vai trò của báo chí là biểu dương những tấm gương điển hình tiên tiến ấy, làm cầu nối thông tin cho hình ảnh của họ đến với đông đảo công chúng, nhờ đó mà tạo ảnh hưởng lan tỏa xã hội rộng lớn cho mọi người học tập.

Không có khung mẫu chung về gương điển hình tiên tiến cho mọi thời đại mà chúng luôn mang tính lịch sử - cụ thể, gắn với bối cảnh, không gian, thời gian, yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, thang giá trị ở từng thời kỳ cụ thể. Trong thời kỳ cách mạng giải phóng dân tộc, nhân tố mới, gương điển hình tiên tiến đó là những thanh niên "ba sẵn sàng", những phụ nữ “ba đảm đang”, những người nông dân “chắc tay súng vững tay cày”, những công nhân “chắc tay súng vững tay búa”, những người dân bình thường hy sinh lợi ích riêng vì sự nghiệp chung với tinh thần “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”... Họ xuất hiện trên nhiều lĩnh vực của cuộc đấu tranh cách mạng mà tính điển hình của họ được ghi nhận ở các danh hiệu “Anh hùng”, “Chiến sĩ thi đua”, “Thanh niên xung phong sẵn sàng”, “Cháu ngoan Bác Hồ”, “Bốn tốt”, rồi đến những tấm gương dũng cảm, người tốt việc tốt khắp mỗi xóm làng, nhà máy, công xưởng, trận địa. Họ là những con người luôn đặt lợi ích Tổ quốc, lợi ích nhân dân, lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Họ là mẫu nhân cách vì nước, vì dân, vì cộng đồng được biểu dương, khích lệ; đối lập với nhân cách chủ nghĩa cá nhân vị kỷ phải bị phê phán, đấu tranh, loại bỏ.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc lấy tấm gương các anh hùng liệt sĩ, người tốt, việc tốt để tuyên truyền, giáo dục cho đông đảo quần chúng nhân dân. Trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng và kiến thiết đất nước, Người cho rằng, người tốt, việc tốt ở đâu cũng có, ngành nào, giới nào, địa phương nào, lứa tuổi nào cũng có. Năm 1959, Người dùng Huy hiệu của mình để trao tặng cho người tốt, việc tốt, sử dụng báo chí để cổ vũ tấm gương người tốt, việc tốt. Mỗi khi đọc được thông tin người tốt, việc tốt trên Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam và các báo khác, Người thường ghi bằng một dòng mực đỏ bên cạnh “kiểm tra lại, thưởng huy hiệu” và gửi tặng nhân vật được biểu dương một Huy hiệu Bác Hồ. Những người được biểu dương và tặng Huy hiệu Bác Hồ có khi là nữ du kích bắn rơi máy bay Mỹ, em nhỏ nhặt được của rơi trả lại người bị mất, cháu nhỏ cứu bạn khỏi chết đuối, anh bộ đội qua đường giúp sản phụ sinh nở “mẹ tròn con vuông”, cụ ông, cụ bà nhận trâu gầy ốm của hợp tác xã chăm sóc thành trâu béo khỏe rồi chuyển lại cho hợp tác xã mà không tính công điểm... Người cho rằng, đó là một tấm gương sống có giá trị hơn trăm bài diễn văn tuyên truyền mà mỗi cán bộ, đảng viên phải học tập, noi theo và báo chí phải bám sát cuộc sống để phát hiện, cổ vũ và biểu dương.

Trong phong trào thi đua yêu nước không thiếu những thương binh, bệnh binh, người tật nguyền... đã vượt lên số phận để làm nhiều việc tốt, thu nhiều kết quả hữu ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Những tấm gương đó càng phải được nêu gương, vì cũng kết quả lao động như nhau nhưng họ phải nỗ lực hơn rất nhiều lần so với những người có cơ thể khỏe mạnh, phát triển bình thường. Nói người tốt, việc tốt cũng không phân biệt nghề nào là cao sang, nghề nào là thấp kém, mà bất cứ lĩnh vực nào cũng cần đến sức lao động của con người, có thể là lao động trí óc hay lao động chân tay, để tạo ra của cải vật chất và giá trị tinh thần cho xã hội. Nói người tốt, việc tốt không phân biệt những hành động to tát hay hành động đời thường, mà mọi hành động có ích cho xã hội đều được ghi nhận, vì hàm chứa trong nó giá trị của lao động, của chân, thiện, mỹ được cộng đồng xã hội tôn vinh và noi theo.

Thực hiện đường lối của Đảng về phát huy vai trò báo chí trong phát hiện, cổ vũ các tấm gương người tốt, việc tốt, phổ biến và nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, trong thời gian qua, đội ngũ nhà báo đã coi trọng việc tuyên truyền bằng nhiều hình thức trên các loại hình báo chí khác nhau. Hầu hết các báo ở Trung ương và địa phương, báo viết, báo nói, báo hình và báo điện tử đều dành thời lượng hoặc xây dựng chuyên mục phản ánh ở mức độ và tần suất khác nhau để biểu dương, tôn vinh các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, tấm gương người tốt việc tốt. Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các báo đã coi trọng hơn tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, đã có nhiều khởi sắc, tiến bộ hơn. Tuy vậy, so với mục tiêu, yêu cầu và các bài viết phản ánh các tiêu cực trong xã hội thì số lượng bài viết biểu dương tấm gương điển hình tiên tiến, nhân tố mới còn ít về số lượng, thiếu những tác phẩm có chất lượng cao, cần phải đầu tư và chuyên tâm hơn nữa.

Tình trạng mất cân đối về cơ cấu giữa bài báo phản ánh tiêu cực với bài báo biểu dương nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt một phần do khó khăn của thể loại bài viết dạng này, nhưng cơ bản vẫn là định hướng chỉ đạo tuyên truyền của các báo và hoạt động tác nghiệp của nhà báo. Vì vậy, quần chúng tiếp nhận thông tin trên báo chí nhiều khi nhìn màu “đen” nhiều hơn màu “hồng”, tiêu cực lớn hơn tích cực, từ đó suy giảm niềm tin và mất phương hướng trong hành động. Trong khi đó, công cuộc đổi mới và hội nhập, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở khắp vùng miền của đất nước, trong các lĩnh vực của đời sống xã hội đều xuất hiện nhiều nhân tố mới đang thầm lặng lao động quên mình, học tập, rèn luyện, chiến đấu hăng say, sản xuất, kinh doanh hiệu quả cũng như nêu gương sáng trong sinh hoạt đời thường nhưng chưa được báo giới phát hiện và biểu dương kịp thời. Lãng quên hoặc xem nhẹ nhân tố mới, gương điển hình tiên tiến là báo chí tự đánh mất đi một phần vũ khí chiến đấu, là tự tước bỏ đi một phương pháp, cách thức giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng thông tin và hướng dẫn hành vi con người đến chân, thiện, mỹ.

Trong thời gian tới, để nâng cao hơn chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền xây dựng Đảng, cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của báo chí trong phát hiện, cổ vũ, tôn vinh những nhân tố mới, gương điển hình tiên tiến. Trong đó đặc biệt chú ý mấy vấn đề sau đây:

Thứ nhất, nhận thức đầy đủ và tăng cường hơn nữa vai trò của báo chí trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xem việc phát hiện, cổ vũ, biểu dương các nhân tố mới, gương điển hình tiên tiến là một trong những phương pháp chỉ đạo, định hướng hữu hiệu, thiết thực của công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Lấy gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt hằng ngày để giáo dục lẫn nhau, học tập lẫn nhau, rèn giũa lẫn nhau, là một trong những phương pháp tốt nhất để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và xây dựng con người mới, góp phần tôn vinh giá trị con người. Nêu gương người tốt, việc tốt sẽ tạo niềm tin cho con người, giúp con người biết tự mình vươn lên bằng chính sức mạnh nội lực, hướng tới cái tiến bộ, đẩy lùi cái lạc hậu, tạo môi trường văn hóa lành mạnh, môi trường xã hội tốt đẹp cho hình thành và phát triển nhân cách con người.

Thứ hai, tuyên truyền các nhân tố mới, gương điển hình tiên tiến phải là việc làm thường xuyên, liên tục, mọi lúc, mọi nơi, mọi người cùng làm, làm để thấy được xu thế đi lên của đất nước. Không làm thường xuyên, làm rộng khắp, chỉ tiến hành kiểu phong trào theo từng đợt sẽ làm cho phương pháp nêu gương bị gián đoạn, những nhân tố mới xuất hiện trong đời sống dễ bị lu mờ, bỏ sót và chìm vào lãng quên. Bởi lẽ, khi nhân tố mới này xuất hiện, khả năng ảnh hưởng, sức lan tỏa còn rất hạn chế, nếu báo chí không phản ánh một cách thường xuyên thì nó sẽ bị chìm lắng trong vô số các sự kiện sôi động khác của cuộc sống hằng ngày.

Thứ ba, phản ánh, cổ vũ, biểu dương nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt phải thật sự tôn trọng tính chân thật, khách quan, vô tư trong sáng như vốn có trong đời sống, tránh cường điệu hóa, tô vẽ sẽ làm giảm hoặc mất ý nghĩa của phương pháp nêu gương. Trong điều kiện kinh tế thị trường, quan hệ giữa báo chí với doanh nghiệp, xã hội còn mang cả quan hệ kinh tế; nếu nhà báo không giữ được đạo đức nghề nghiệp của mình, bị các lợi ích kinh tế chi phối mà tạo ra những hình ảnh không chân thật để “lăng xê” thì sẽ mất đi giá trị của tuyên truyền, giáo dục, biểu dương nhân tố mới. Thực tế đã có không ít trường hợp ngày hôm qua nhờ báo chí “lăng xê” mà thành “con người công chúng” nhưng ngày hôm sau cũng chính báo chí không tiếc lời phê phán, chỉ trích khi nhận thấy các phản ánh trước đó không trung thực. Điều này sẽ làm mất đi tính chiến đấu, tính cách mạng và tác dụng giáo dục của báo chí trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Do đó, trong đấu tranh phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có phần trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp của nhà báo khi phản ánh các nhân tố mới, tấm gương điển hình tiên tiến.

Thứ tư, kết hợp chặt chẽ giữa công tác tuyên truyền, biểu dương nhân tố mới, gương điển hình tiên tiến của báo chí với triển khai phong trào thi đua yêu nước rộng lớn. Khi mọi tờ báo, mọi nhà báo đều coi trọng phát hiện, biểu dương gương điển hình tiên tiến thì sẽ góp phần thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước đi vào chiều sâu, tạo cho nhân tố điển hình ngày càng nảy nở nhiều thêm, biến những bông hoa đẹp thành rừng hoa đẹp như Bác Hồ từng nói. Các tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương phải chú ý đến phát hiện, phản ánh, biểu dương của báo chí về tấm gương người tốt, việc tốt, xem đây là một thông tin tin cậy và sử dụng chúng phục vụ cho công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên. Trong sinh hoạt chi bộ, cần đem các nhân tố mới, những gương điển hình tiên tiến để phân tích, mổ xẻ, học tập, rút kinh nghiệm một cách thiết thực, hiệu quả. Có các biện pháp tôn vinh và tạo diễn đàn để các nhân tố mới, gương điển hình tiên tiến có điều kiện trao đổi kinh nghiệm của mình, qua đó nhà báo phản ánh đầy đủ hơn và sức ảnh hưởng lan tỏa rộng hơn, sâu sắc và sinh động hơn.

Thứ năm, giải báo chí nội bộ của từng cơ quan, đơn vị và giải báo chí toàn quốc, trong đó có Giải Búa liềm vàng về công tác tổ chức xây dựng Đảng cần định hướng tập trung hơn cho báo giới phát hiện, biểu dương, cổ vũ nhân tố mới, gương điển hình tiên tiến. Tinh thần này phải được quán triệt ngay từ khi bắt đầu tổ chức giải, được định hướng cho các tờ báo và toàn bộ báo giới tham dự giải. Kết thúc các giải, những nhân tố mới, điển hình tiên tiến không chỉ dừng lại ở hồ sơ báo chí mà phải được sử dụng tuyên truyền sâu rộng hơn thông qua các hình thức tôn vinh, sinh hoạt, học tập sống động. Phối hợp chặt chẽ giữa Ban tổ chức giải với các cơ quan báo chí, truyền thông xây dựng các chuyên trang tuyên truyền thường xuyên, lâu dài đối với các nhân tố mới, gương điển hình tiên tiến, lựa chọn những nhân tố tích cực để tôn vinh bằng những hình thức phong phú khác nhau, tổ chức in ấn, xuất bản thành các ấn phẩm, tạo thuận lợi cho công tác học tập, sinh hoạt, thảo luận ở các chi bộ, đảng bộ cơ sở.

Phát hiện, biểu dương, cổ vũ các nhân tố mới, gương điển hình tiên tiến có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng và định hướng hành động của Đảng ta mà báo chí phải đi tiên phong. Trên cơ sở những kết quả quan trọng đã đạt được trong thời gian qua, hy vọng báo giới phát huy tốt hơn nữa vai trò của mình, tiếp tục dấn thân trong thực tiễn để phát hiện nhiều nhân tố mới, gương điển hình tiên tiến để tổ chức tuyên truyền sâu rộng, tạo sức lan tỏa ngày càng lớn hơn trong xã hội theo phương châm “lấy cái đẹp đẩy lùi cái xấu”, góp phần quan trọng vào xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất