Phúc Yên đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị
Hội nghị tổng kết thực hiện Chiến lược công tác cán bộ trên địa bàn thị xã Phúc Yên (tháng 9-2017)
Đảng bộ thị xã Phúc Yên hiện có 39 chi, đảng bộ trực thuộc với trên 5.000 đảng viên. Trong những năm qua, Đảng bộ thị xã Phúc Yên đã có nhiều đổi mới về phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tăng cường chỉ đạo toàn diện các mặt công tác của Đảng bộ và hệ thống chính trị... Trong xây dựng và ban hành chỉ thị, nghị quyết thực hiện đổi mới theo hướng tập trung vào những vấn đề trọng tâm, thiết thực, không ban hành quá nhiều nghị quyết; nội dung nghị quyết đảm bảo ngắn gọn, dễ hiểu, tính khả thi cao; chú trọng đến việc cân đối các nguồn lực và điều kiện để triển khai có hiệu quả. Kịp thời chỉ đạo, lãnh đạo HĐND, UBND thị xã cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Thị ủy thành cơ chế, chính sách, kế hoạch, chương trình hành động. Bên cạnh đó là kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc tổ chức thực hiện để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị ủy luôn thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Các nội dung trình Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị ủy đều được chuẩn bị chu đáo, gửi tài liệu trước để các đại biểu nghiên cứu tham gia góp ý bằng văn bản, gửi về tổng hợp và báo cáo trước hội nghị; trong quá trình tổ chức hội nghị tiếp tục thảo luận, tập trung vào những ý kiến trái chiều, những vấn đề khó khăn, vướng mắc, những định hướng lớn đối với các vấn đề quan trọng để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao khi triển khai thực hiện.

Luôn quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc theo hướng dân chủ. Ban Thường vụ Thị ủy đã xây dựng quy định trách nhiệm, quyền hạn của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị ủy phụ trách các ngành, các lĩnh vực, các phường, xã. Các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Thị ủy trực tiếp, dành nhiều thời gian cho công tác chỉ đạo, kiểm tra tình hình thực hiện nghị quyết và tổng kết thực tiễn, chú trọng chỉ đạo thực hiện những lĩnh vực trọng tâm, những khâu đột phá, những vấn đề mới phát sinh từ cơ sở. Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc; quy định về phân cấp quản lý tổ chức, quản lý cán bộ.

Với phương châm hướng về cơ sở, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân thông qua việc phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, Thị ủy viên phụ trách các chi, đảng bộ dự sinh hoạt tại các đơn vị được phân công theo dõi. Từ đó giúp Ban Thường vụ Thị ủy nắm bắt được những ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân để kịp thời định hướng lãnh đạo, chỉ đạo.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị ủy đã tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên. Việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết được đổi mới phù hợp với các đối tượng.

Chú trọng đổi mới các khâu trong công tác cán bộ, từ đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ. Thực hiện nghiêm việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình hằng năm, gắn kiểm điểm hằng năm với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng gắn kiểm điểm cán bộ với trách nhiệm của từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Thị ủy; gắn kiểm điểm cán bộ với trách nhiệm các cơ quan kiểm tra, giám sát cấp ủy, chính quyền và đoàn thể.

Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, mối quan hệ công tác của Thị ủy đối với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; chú trọng lãnh đạo các đơn vị đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, gắn với nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của thị xã, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân; lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt quy chế giám sát, phản biện xã hội và việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Đối với hoạt động của HĐND, UBND thị xã, Thị ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết của HĐND. Thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác cải cách hành chính trên địa bàn thị xã, qua đó góp phần tích cực trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bên cạnh đó là đổi mới, tăng cường xây dựng mối quan hệ công tác với các cơ quan, tổ chức có liên quan ở tỉnh. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Để tinh gọn tổ chức bộ máy, khắc phục tình trạng chồng chéo, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị, Thị ủy Phúc Yên tích cực thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Cụ thể, Ban Thường vụ Thị ủy đã xây dựng Kế hoạch số 44-KH/TU về việc triển khai, thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 30-11-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thị xã Phúc Yên giai đoạn 2016 - 2021. Theo kế hoạch sẽ giải thể và sáp nhập một số phòng, như: Gải thể Phòng Dân tộc, chuyển chức năng, nhiệm vụ về Văn phòng HĐND&UBND thị xã đảm nhiệm; giải thể Trạm Khuyến nông, chuyển chức năng, nhiệm vụ về Phòng Kinh tế; sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị vào Ban Tuyên giáo Thị ủy; sáp nhập Đài Truyền thanh với Trung tâm Văn hóa thông tin thị xã...).

Ở các tổ chức cơ sở  đảng trực thuộc, Thị ủy Phúc Yên đã rà soát và chuyển giao 12 tổ chức đảng trong các doanh nghiệp về sinh hoạt với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh (Chi bộ Ngân hàng Đầu tư Phúc Yên, Đảng bộ Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc, Đảng bộ Công ty cổ phần Giầy Phúc Yên…). Trong năm 2016, Thị ủy rà soát và chuyển 4 chi bộ trực thuộc về trực thuộc xã, phường gồm Chi bộ Công ty TNHH Đức Thắng, Chi bộ Xí nghiệp xây dựng thương mại Nghĩa Bình về trực thuộc Đảng bộ phường Đồng Xuân; chi bộ Công ty Cơ giới Xây dựng Công nghiệp I về trực thuộc Đảng bộ phường Hùng Vương; Chi bộ Nhà nghỉ Than Nội địa về trực thuộc Đảng bộ xã Ngọc Thanh, làm giảm gọn đầu mối tổ chức cơ sở đảng.

Thị ủy coi trọng lãnh đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất