Đảng bộ Bộ đội Biên phòng Nghệ An tăng cường công tác cán bộ
Bộ đội Biên phòng Nghệ An tuần tra bảo vệ an ninh biên giới.
Công tác cán bộ trong lực lượng Bộ đội Biên phòng có vai trò đặc biệt quan trọng trong xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang, tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước; là lực lượng nòng cốt trong đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật độ của các thế lực thù địch. Qua 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII, công tác cán bộ của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Nghệ An đạt được những kết quả nổi bật là:   

Từ nhận thức đúng đắn về ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Đảng bộ Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả, đúng quan điểm, chủ trương của Đảng. Đội ngũ cán bộ bộ đội biên phòng các cấp thường xuyên được kiện toàn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo, năng lực chỉ huy từng bước được nâng lên. Đa số cán bộ được đào tạo cơ bản, rèn luyện qua thực tiễn, có bước trưởng thành rõ rệt, có quyết tâm và trách nhiệm cao, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị, góp phần quan trọng trong việc tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng; đấu tranh, phòng chống có hiệu quả các loại tội phạm trên biên giới, nhất là về ma túy và các hoạt động vi phạm pháp luật trên biển. Tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở và phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới; tham gia phòng chống thiên tai, lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn… Quá trình thực hiện Nghị quyết đã có nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được nhiều bộ, ngành Trung ương và tỉnh khen thưởng, biểu dương.

Thực hiện Nghị quyết Trunng ương 3 khóa VIII và Kết luận 37-KL/TW của Bộ Chính trị khóa X, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh luôn tuân thủ các nguyên tắc, nội dung nghị quyết đề ra; đồng thời gắn với quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nghị quyết 42-NQ/TW, Nghị quyết 11-NQ/TW khóa IX; Kết luận số 24-KL/TW Khóa XI về công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ; Nghị quyết số 51-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá IX về “Tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính uỷ, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam". Vì vậy, trong những năm qua vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với mọi mặt công tác, hoạt động của đơn vị đã được tăng cường và rõ nét hơn; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị; nội bộ đoàn kết thống nhất cao, kỷ cương, kỷ luật của đơn vị được giữ vững.

Công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, quản lý, đánh giá, nhận xét và chính sách cán bộ đã được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên; hiện tượng tiêu cực, mất đoàn kết, cục bộ trong đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ cơ bản được khắc phục. Trình độ, năng lực của cán bộ ngày càng được nâng lên, tinh thần cộng sự cao hơn, đoàn kết, gắn bó với nhau giữa cấp trên với cấp dưới; tình đồng chí, đồng đội được tăng cường, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Những kết quả trên đã góp phần thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xây dựng đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đóng góp quan trọng vào sự  phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng của tỉnh nhà.

Trong những năm tới, tình hình quốc tế vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, trong khu vực Đông Nam Á và Biển Đông vẫn tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định. Đặc biệt, các thế lực thù địch đang ra sức đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”, “Phi chính trị hóa quân đội”, “Quân đội trung lập về chính trị”, kích động đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước và vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam. Mặt khác, tình trạng tham nhũng và sự suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; mặt trái của cơ chế thị trường đang hằng ngày tác động trực tiếp đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng.

Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII, bảo đảm giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo trực tiếp, toàn diện về mọi mặt đối với Quân đội; nâng cao hiệu quả lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy các cấp, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung:


Trước hết, cần tiếp tục lãnh đạo việc nâng cao nhận thức về Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII và Kết luận 37-KL/TW của Bộ Chính trị trong Đảng bộ và toàn đơn vị, làm cho mọi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp nhận thức sâu sắc, đầy đủ các quan điểm, tư tưởng cơ bản của Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII; quán triệt và thực hiện đúng nguyên tắc: Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đồng thời đề cao trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị và người đứng đầu tổ chức. Cấp ủy, tổ chức đảng có thẩm quyền phải chủ trì và chịu trách nhiệm về công tác tổ chức cán bộ theo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; xác định rõ trách nhiệm của tập thể và trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ; đề cao vai trò của người đứng đầu trong công tác cán bộ và cơ quan làm công tác cán bộ; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp ủy, chỉ huy và người đứng đầu tổ chức các cấp; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc thiểu số, cán bộ xuất thân từ công nhân, nông dân, con em những gia đình có công với cách mạng.

Hai là, thực hiện nghiêm quy chế, quy trình, nguyên tắc trong công tác cán bộ; mở rộng và phát huy dân chủ, thực hiện công khai, minh bạch trong công tác cán bộ; cấp ủy thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ theo phân cấp. Kết hợp giữa quản lý cán bộ với quản lý đảng viên của cấp ủy với kiểm tra, giám sát của cán bộ, chiến sĩ của đơn vị và tự quản lý, rèn luyện của từng cán bộ, đảng viên. Rà soát nắm chắc nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của từng chức danh và tiêu chí của từng loại cán bộ để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hằng năm sát với quy hoạch tổng thể cán bộ của đơn vị; từng bước chuẩn hóa chức danh đối với từng loại cán bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Ba là, phối hợp làm tốt quy trình tuyển chọn cán bộ, chiến sỹ, bảo đảm tin cậy về chính trị. Cán bộ, chiến sĩ được huấn luyện, đào tạo toàn diện về chính trị, quân sự và nghiệp vụ công tác biên phòng; nắm vững đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Ưu tiên tuyển chọn con em đồng bào dân tộc thiểu số và các gia đình định cư ở khu vực biên giới để đào tạo cán bộ theo mục tiêu và địa bàn. Tỷ lệ người dân tộc thiểu số trong cơ cấu đội ngũ sĩ quan, nhất là quân nhân chuyên nghiệp ở các đồn biên phòng được nâng lên. Duy trì nghiêm Điều lệnh, kỷ cương, rèn luyện chính quy, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, trình độ nghiệp vụ, nhất là nghiệp vụ điều tra an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, quản lý xuất nhập cảnh...

Bốn là, triển khai thực hiện tốt Đề án củng cố, kiện toàn tổ chức, biên chế Bộ đội Biên phòng của Bộ Quốc phòng. Trong đó, chú trọng điều chỉnh tổ chức, biên chế lực lượng Bộ đội Biên phòng theo hướng cơ bản, hệ thống, tinh gọn, chính quy, hiện đại, đáp ứng sự phát triển của công tác biên phòng trong tình hình mới.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất