Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam kiên định, chủ động, kịp thời, sáng tạo, hiệu quả trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (tiếp theo và hết)

Bài 3: Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Những giải pháp chủ yếu

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã dự báo tình hình thế giới “diễn biến rất nhanh chóng, phức tạp. Hoà bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, song đang đứng trước nhiều trở ngại, khó khăn”. Trong nước, bốn nguy cơ còn tồn tại, trong đó có tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ cũng như những mâu thuẫn xã hội còn diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước và đất nước ta” bằng những thủ đoạn ngày càng tinh vi. Chúng triệt để lợi dụng in-tơ-nét, mạng xã hội cũng như các hình thức truyền thông mới để tuyên truyền các quan điểm sai trái, thù địch, đánh vào nhận thức, tâm lý tò mò của nhiều người, đăng các thông tin giật gân nhằm “câu like”, “hút view”, tung ra các luận điệu xuyên tạc, bóp méo sự thật hòng dẫn dắt, hướng lái dư luận theo ý đồ chống phá. Tính chất nguy hiểm của những phương thức, thủ đoạn này đó là tạo dựng nhận thức mơ hồ, hoài nghi, hoang mang, gây “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm lung lay niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Đảng, Nhà nước, “mưa dầm thấm lâu” tạo tâm lý bức xúc, chống đối trong xã hội.

Những năm qua, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của VietinBank đã đạt được những kết quả quan trọng song vẫn còn những hạn chế như: Lực lượng nòng cốt tại các tổ chức đảng trực thuộc trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch còn chưa mạnh, không được đào tạo bài bản về công tác xây dựng Đảng, chủ yếu là cán bộ kiêm nhiệm làm công tác Đảng, công tác truyền thông; Công tác thông tin, tuyên truyền tại một số đơn vị chưa phong phú, thường xuyên; Công tác đấu tranh phản bác, ngăn chặn các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch có lúc, có nơi còn chậm, tính chiến đấu chưa cao, hình thức còn đơn điệu.... Cùng với đó, vẫn còn nhiều cán bộ, đảng viên, người lao động chưa nhận thức được vai trò và lập trường tư tưởng của bản thân mình, thờ ơ, có biểu hiện “né tránh” mạng xã hội, chưa thể hiện tinh thần trách nhiệm trong việc chia sẻ thông tin chính thống, tích cực… 

Nhằm tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong trong tình hình mới, toàn hệ thống VietinBank sẽ tập trung đẩy mạnh và thực hiện đồng bộ các giải pháp chủ yếu sau:

Một là, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, quản lý cấp cơ sở trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Thường xuyên bám sát và thực hiện có hiệu quả sự chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên về công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch.

Hai là, tập trung củng cố, kiện toàn và phát huy tốt vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu, Ban Chỉ đạo 35, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 và các lực lượng nòng cốt trong việc đấu tranh vạch trần bản chất, âm mưu xấu của các thế lực thù địch, phản động, góp phần định hướng dư luận xã hội, dự báo, xử lý kịp thời những vấn đề tư tưởng nảy sinh. Tăng cường đối thoại giữa người đứng đầu đơn vị với cán bộ, viên chức, người lao động, nắm bắt tình hình, tâm tư, tình cảm và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh một cách dân chủ, trách nhiệm. Tiếp tục phát huy vai trò của công tác báo chí, truyền thông nhằm tạo thế trận rộng khắp, chặt chẽ trong đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị quan tâm, định kỳ tổ chức các buổi sinh hoạt, tọa đàm, tập huấn, hội nghị sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Ba là, nêu cao vai trò trách nhiệm của đảng viên trong giai đoạn hiện tại, phải nghiêm túc, gương mẫu chấp hành 19 điều đảng viên không được làm, trong đó chú trọng các điều liên quan đến phát ngôn, phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả tác động từ thông tin xấu, độc trên mạng xã hội. Để định hướng cho cán bộ, đảng viên khi tham gia mạng xã hội, các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên quán triệt, tuyên truyền các quy định của Đảng liên quan đến việc sử dụng in-tơ-nét, mạng xã hội, trong đó có Quy định số 85-QĐ/TW ngày 7-10-2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Hướng dẫn số 99-HD/BTGTW ngày 20-3-2023 về hướng dẫn thực hiện Quy định số 85-QĐ/TW của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên in-tơ-nét và mạng xã hội. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự là những chiến sĩ xung phong, đi đầu trên mặt trận tư tưởng, văn hóa; phát triển trang mạng xã hội của cá nhân mình thành một kênh thông tin chính thống, tuyên truyền thường xuyên về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; viết và lan tỏa về những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt… Bởi “Nếu mỗi một cán bộ, đảng viên dùng smartphone, Facebook mỗi ngày chủ động chia sẻ cho nhau một bài báo hay, một video clip tốt, viết một bình luận tích cực, tìm kiếm một thông tin tốt đẹp, gửi đi thông điệp hay thì đã góp phần làm cho công tác tư tưởng tốt hơn” như Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng từng nói.

Bốn là, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước sự phát triển đa dạng, “biến hóa” không ngừng của truyền thông, mạng xã hội; trong đó, cần chủ động lựa chọn, thiết kế xây dựng chủ đề để định hướng dư luận, chú trọng tính tương tác, sự gần gũi, sử dụng nhiều ngôn ngữ và hình thức được cư dân mạng ưa thích: Video, podcast, infographics, bản tin bằng rap... Đa dạng những hình thức truyền tải thông tin, giúp cho các đối tượng khác nhau có thể tiếp cận với thông tin tuyên truyền dễ dàng và nhanh chóng, góp phần đưa công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng đạt hiệu quả tốt, gần gũi, giàu tính thuyết phục, hấp dẫn hơn.

Năm là, đẩy mạnh chuyển đổi số sẽ giúp hình thành những "tấm áo giáp" vững chắc góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Ðảng. Ðẩy mạnh ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ để làm tốt công tác bảo mật đường truyền mạng, bảo mật cổng thông tin, trang thông tin điện tử; tăng cường các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng tại cơ quan, đơn vị; triển khai các công cụ hữu hiệu giúp nhanh chóng phát hiện, ngăn chặn, phát hiện, xử lý các thông tin xấu độc trên mạng xã hội  từ sớm, từ xa.

Phát huy vai trò xung kích của thế hệ trẻ

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới hiện nay là nhiệm vụ chính trị vừa cấp bách, vừa thường xuyên và lâu dài, không chỉ là công việc của các cơ quan đảng, nhà nước mà là của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò xung kích của thế hệ trẻ. Do đó cần chú trọng, tăng cường giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bởi “Đảng và Nhà nước ta luôn luôn coi trọng và đánh giá rất cao vai trò, vị trí của thanh niên, xác định thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế, xây dựng chủ nghĩa xã hội”. 
Hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của in-tơ-nét, các thế lực thù địch đang tận dụng tối đa để tăng cường chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, đa dạng, tập trung nhiều hơn vào những người trong độ tuổi thanh niên. Tại Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị đã nêu rõ về việc cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, nhằm tăng khả năng “miễn dịch”, nâng cao “sức đề kháng” trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các đối tượng xấu. 

Được sự quan tâm, chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng ủy, Ban lãnh đạo VietinBank, các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong lực lượng đoàn viên thanh niên VietinBank thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực và đa dạng hơn. Tiêu biểu là các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng; trong đó, đặc biệt coi trọng việc trang bị cho thế hệ trẻ những kiến thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để thế hệ trẻ xứng đáng là những chủ nhân tương lai của đất nước.

Đoàn Thanh niên VietinBank thường xuyên lan tỏa những hành động đẹp, những câu chuyện hay trên mạng xã hội.

Đoàn Thanh niên VietinBank thường xuyên lan tỏa những hành động đẹp, những câu chuyện hay trên mạng xã hội.

Trên không gian mạng, Đoàn Thanh niên VietinBank đã thành lập các trang fanpage facebook, Zalo Đoàn thanh niên VietinBank, cán bộ đoàn chủ chốt... thường xuyên đăng tải, chia sẻ các văn bản chỉ đạo, định hướng thông tin; các bài viết về nghị quyết, chỉ thị, văn bản mới của Đảng, của Đoàn cấp trên với nhiều thông tin thời sự, nóng hổi, kịp thời nhằm giúp nâng cao nhận thức, tư tưởng cho đoàn viên thanh niên thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Đảng ủy, Ban lãnh đạo Ngân hàng. Duy trì chuyên mục “pháp luật” trên fanpage facebook Đoàn Thanh niên VietinBank nhằm truyền thông các thông tin pháp luật hữu ích, gắn liền với các sự kiện, thông tin dư luận xã hội quan tâm, chuyên mục “Theo dòng lịch sử” giúp cán bộ, đoàn viên hiểu hơn về lịch sử nước nhà, gương sáng Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng dân tộc cũng như ý nghĩa những ngày lễ lớn của đất nước… Qua đó, nhằm bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.

Cũng thông qua kênh facebook chính thức, Đoàn Thanh niên VietinBank đã lan tỏa đến đông đảo cán bộ, đoàn viên về cuộc vận động “Mỗi ngày 1 tin tốt, mỗi tuần 1 câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội, tuyên truyền về Luật An ninh mạng năm 2018, Bộ 4 quy tắc ứng xử văn minh trên không gian mạng “Tuân thủ, Lành mạnh, An toàn, Trách nhiệm” (thực hiện Cuộc vận động Ứng xử văn minh trên không gian mạng được Trung ương Đoàn phát động), Cuộc thi tương tác trực tuyến tìm hiểu chủ trương, chính sách, pháp luật về an ninh mạng và ứng xử trên không gian mạng do Trung ương Đoàn triển khai…

Các chương trình Về nguồn, Kỷ niệm Ngày thương binh liệt sĩ 27/7, chương trình thiện nguyện… do Đoàn Thanh niên VietinBank tổ chức đã góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.

Các chương trình Về nguồn, kỷ niệm Ngày Thương binh, liệt sĩ 27-7, chương trình thiện nguyện… do Đoàn Thanh niên VietinBank tổ chức đã góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.

Thấm nhuần sâu sắc ý kiến phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gtaij Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII (năm 2022) về việc “cần tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đi đầu và kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”, mỗi đoàn viên thanh niên VietinBank hôm nay sẽ không ngừng trau dồi, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống lành mạnh, trở thành một đại sứ hình ảnh, tích cực và chủ động thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Phấn đấu mỗi tài khoản cá nhân của đoàn viên thanh niên trên mạng xã hội sẽ là nguồn thông tin tin cậy, tham gia tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, lan tỏa sâu rộng đến cộng đồng những gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; đồng thời tiên phong, quyết liệt trong đấu tranh chống tin giả, tin xấu, các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất