Đảng bộ xã Cộng Hòa coi trọng công tác xây dựng đảng gắn với chăm lo đời sống nhân dân
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của xã Cộng Hòa.

Cách trung tâm thành phố Cẩm Phả 30km, xã Cộng Hòa gồm 9 thôn dân cư, có 1 thôn đảo; có 863 hộ dân với 3.490 nhân khẩu. Trên địa bàn xã có 7 dân tộc anh em sinh sống, trong đó dân tộc Kinh chiếm 60% dân số. Ngành nghề chính của nhân dân trong xã là sản xuất nông nghiệp kết hợp trồng rừng và nuôi trồng thủy sản. Đảng bộ xã có 13 chi bộ trực thuộc với tổng số 135 đảng viên.

Những năm qua, Đảng bộ xã Cộng Hòa đã chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, làm đòn bẩy để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, Đảng ủy xã đã chủ động xây dựng và ban hành các nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Các chương trình, kế hoạch luôn đảm bảo tính chủ động, xác định đúng những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm cần thực hiện. Đảng ủy thường xuyên rà soát, điều chỉnh quy chế làm việc, chương trình công tác, phân công nhiẹm vụ cho cấp ủy viên, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhằm đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy; xác định rõ thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác, trách nhiệm của tập thể, cá nhân và người đứng đầu.

Đảng bộ xã chú trọng chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ để đảm bảo “cái gốc của mọi công việc”; xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” cho 100% cán bộ, đảng viên trên địa bàn, xây dựng chương trình hành động số 03-CTr/ĐU ngày 14-3-2017 về thực hiện Nghị quyết; tổ chức thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá tập thể, cá nhân đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý gắn với kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 28-12-2016 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về thống nhất nhiệm kỳ đại hội chi bộ với bầu trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2017-2020 và chỉ đạo của Thành ủy Cẩm Phả, xã Cộng Hòa đã kiện toàn 9/9 trưởng thôn là đảng viên và được giới thiệu bầu bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, 13/13 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã đã tổ chức đại hội, gắn với việc thực hiện chủ trương nhất thể hóa chức danh người đứng đầu là bí thư cấp ủy.

Thực hiện Đề án 25 về “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế” của tỉnh Quảng Ninh và thành phố Cẩm Phả, Đảng ủy xã Cộng Hòa đã chỉ đạo thực hiện nhất thể hóa một số chức danh: Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã, Phó Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND kiêm Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã... Việc thực hiện nhất thể hóa, kiêm nhiệm ở cấp xã, thôn đã góp phần tinh giản biên chế (đã giảm 4 biên chế cấp xã và 9 cán bộ thôn), tiết kiệm ngân sách, nguồn lực để dành thêm nguồn kinh phí đảm bảo phát triển kinh tế, an sinh xã hội của xã. Đồng thời, chất lượng của cán bộ, công chức của xã được nâng lên, tạo sự chuyển biến tích cực trong xã hội về niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Bên cạnh đó, Đảng ủy xã Cộng Hòa chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính. 100% các thủ tục hành chính được niêm yết công khai và thực hiện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của xã. Xã đã đầu tư xây dựng phòng họp trực tuyến liên thông với thành phố, tích cực triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

Gắn xây dựng Đảng, chính quyền với chăm lo đời sống nhân dân, xã đã có bước tiến về mọi mặt. Từ một xã miền núi còn nhiều khó khăn, Cộng Hòa đã vươn lên đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2016. Kinh tế phát triển ổn định, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân đạt 35 triệu đồng/người/năm. Văn hóa - xã hội được chăm lo phát triển, xã được công nhận xã văn hóa, xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, các trường đều được công nhận đạt chuẩn quốc gia, hoàn thành giáo dục phổ cập cả 3 cấp. Công tác giảm nghèo, chăm sóc thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội được Đảng ủy, chính quyền xã quan tâm và thực hiện thiết thực, hiệu quả.

Phát huy những kết quả đã đạt được, Đảng ủy, chính quyền, nhân dân xã Cộng Hòa đang tiếp tục chung tay xây dựng nông thôn mới tiên tiến, xây dựng cơ sở hạ tầng, các khu dân cư kiểu mẫu, nhà văn hóa thôn kiểu mẫu, tuyến đường kiểu mẫu... Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của nhân dân, tin trong tương lai không xa, Cộng Hòa sẽ khoác màu áo mới, phủ màu xanh trù phú lên vùng đất núi đang từng ngày đổi mới, vươn lên.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất