Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 10-2014

Trang 1, Tạp chí trích lời “Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về phát huy dân chủ”, giúp bạn đọc tiếp cận những tư tưởng, quan điểm của Bác về bản chất dân chủ của Nhà nước ta và vai trò của Nhà nước trong phát huy dân chủ; những vấn đề căn cốt để phát huy dân chủ trong Đảng, trong chi bộ; cách thực hành dân chủ của cán bộ, đảng viên…

Tiếp tục loạt bài kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chuyên mục Lý luận - thực tiễn - kinh nghiệm có bài viết “Thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh: Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi” của PGS. Trần Đình Huỳnh đã nêu những tư tưởng, chỉ dẫn của Người về những vấn đề hệ trọng để xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó có việc mở rộng và thực hành dân chủ rộng rãi trong Đảng để tăng cường đoàn kết, thống nhất, giữ gìn Đảng trong sạch, vững mạnh.

Kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô, bài trả lời phỏng vấn“Hà Nội đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị” của đồng chí Nguyễn Công Soái, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội đã đánh giá những thành tựu đạt được của Thủ đô; những vấn đề then chốt và kinh nghiệm trong công tác xây dựng đảng và việc chuẩn bị của các cấp uỷ Đảng bộ TP. Hà Nội cho đại hội đảng bộ các cấp thời gian tới. Cùng nội dung này, trong chuyên mục Nghị quyết và cuộc sống có bài “Hiệu quả từ một chương trình” của Thu Thuỷ qua phản ánh sinh động về vai trò lãnh đạo của Thành uỷ, chính quyền và sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô Hà Nội thực hiện Chương trình 01-CTr/TU về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; năng lực quản lý điều hành của bộ máy chính quyền; chất lượng hoạt động của mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân các cấp giai đoạn 2011-2015” đã mang lại nhiều kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng đảng, góp phần minh chứng thêm cho sự đổi mới, phát triển của Thủ đô Hà Nội 60 năm qua.

Tháng 10 hằng năm là tháng kỷ niệm các ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, truyền thống công tác dân vận, trong số này có bài viết “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tham mưu trong các ban xây dựng Đảng” của Võ Kim Hoa phản ánh thực trạng về đội ngũ cán bộ tham mưu trong các ban xây dựng Đảng thời gian qua. Đồng thời chỉ rõ những nội dung, yêu cầu cần làm tốt để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tham mưu và công tác tham mưu ở các ban xây dựng Đảng trong thời gian tới. Với chủ đề trọng tâm về dân chủ trong công tác xây dựng đảng, chuyên mục Lý luận - thực tiễn - kinh nghiệm có bài viết “Về phát huy dân chủ trong Đảng” của Hồng Văn đã chỉ rõ những mặt hạn chế, bất cập ở khía cạnh này. Từ đó, tác giả đề xuất 6 nội dung cần thực hiện tốt để thực sự phát huy dân chủ trong Đảng thời gian tới. Bài viết “Mở rộng dân chủ trong công tác cán bộ” của Lê Thị Thu Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ IV, Ban Tổ chức Trung ương đã khái quát về những ưu điểm và hạn chế việc phát huy dân chủ trong công tác cán bộ thời gian qua. Theo tác giả, để góp phần mở rộng dân chủ trong công tác cán bộ cần phải thực hiện có hiệu quả một số nội dung cụ thể hoá các cơ chế, nguyên tắc, phương châm về xây dựng Đảng; tiếp tục xây dựng, bổ sung các quy chế, quy định, quy trình trong công tác cán bộ theo hướng mở rộng dân chủ, nhất là sự tham gia rộng rãi của các tầng lớp nhân dân trong các khâu của công tác cán bộ. Bài viết “Thực hành dân chủ - Mục tiêu, động lực của công tác dân vận hiện nay” của PGS, TS. Nguyễn Hữu Đổng đã phân tích về bản chất công tác dân vận của Đảng và các biện pháp cần tiếp tục được các cơ quan dân vận thực hiện trong thời gian tới, đặc biệt là xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước. Bài viết “Để chất vấn trong sinh hoạt cấp uỷ có hiệu quả” của Thuỷ Anh đã phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện quy chế chất vấn trong Đảng thời gian qua. Từ đó, tác giả khái quát thành 3 giải pháp đã được các cấp uỷ thực hiện có hiệu quả trong thực tiễn. Bài viết “Phát huy dân chủ trong công tác cán bộ ở Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng” của Thiếu tướng Lê Khương Mẽ, Phó Chính uỷ Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng chỉ ra một trong những nguyên nhân đạt được kết quả tích cực trong công tác cán bộ của Tổng cục là coi trọng mở rộng và thực hành dân chủ trong điều kiện hoạt động đặc thù của tổ chức đảng trong Quân đội. Từ đó, tác giả nêu ra 4 nội dung, yêu cầu cần làm tốt trong công tác cán bộ của Tổng cục thời gian tới. Bài viết “Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ ở Đảng bộ tỉnh Đồng Nai” của Nguyễn Văn Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương đã phản ánh thực tiễn phong phú trong chỉ đạo, trong cách làm của các cấp uỷ tỉnh Đồng Nai mang lại những hiệu quả rõ rệt, những chuyển biến tích cực trong công việc.

Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, qua bài viết “Làm theo lời Bác: Lao động cải tạo xã hội, thi đua cải tạo con người” tác giả Mai Anh giới thiệu về những việc làm theo Bác của cán bộ, đảng viên ở Trung tâm Chữa bệnh, giáo dục lao động xã hội số 5 thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội. Những chuyển biến trong nhận thức qua học và làm theo Bác để người nghiện ma tuý hoàn lương vì tương lai của mình phía trước.

Chuyên mục Nghiên cứu - Trao đổi, trong bài viết “Khó khăn, vướng mắc khi xây dựng quy chế dân chủ trong Đảng”, tác giả Nguyễn Văn Định đã trao đổi về vị trí, vai trò và sự cần thiết phải xây dựng quy chế dân chủ trong Đảng; những khó khăn, vướng mắc khi xây dựng quy chế này và hướng giải quyết trong phạm vi, đối tượng, nội dung và cấu trúc, cách thể hiện của quy chế. Bài “Một biện pháp phát huy dân chủ trong xây dựng Đảng” của Lê Thị Minh Hà, Viện Xây dựng Đảng đã nêu thực trạng về công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thời gian qua,. Từ đó, tác giả nêu một số giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội góp phần tích cực vào phát huy dân chủ trong xây dựng Đảng. Bài “Nhận dạng mất đoàn kết và giải pháp khắc phục” của TS. Nguyễn Thế Tư đã chỉ rõ các dạng mất đoàn kết phổ biến và từ đó đề xuất giải pháp khắc phục. Bài “Giá trị văn hoá từ góc nhìn tổ chức xây dựng Đảng” của Phạm Quang Vịnh đã nêu vấn đề giá trị văn hoá dưới góc nhìn của tổ chức xây dựng đảng thể hiện ở mục tiêu chính trị, ở mối liên hệ chặt chẽ giữa giá trị văn hoá với phẩm chất và năng lực của đội ngũ làm công tác tổ chức xây dựng đảng…

Chuyên mục Suy ngẫm về nghề tổ chức số tháng 10-2014, tháng có kỷ niệm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, có bài “Về trách nhiệm của cơ quan và người làm công tác tổ chức, cán bộ” của Song Hà là những tâm huyết, suy nghĩ, trăn trở của một người đã gắn bó với nghề tổ chức nhiều năm về việc làm thế nào để nâng cao chất lượng hoạt động của Ngành. Bài viết “5 phẩm chất cần có của người cán bộ” của Đặng Đình Lựu, đó là trăn trở, suy nghĩ của người đã trực tiếp làm trong nghề để làm sao có cái tâm trong sáng, đúng đắn trong tham mưu, giải quyết công tác cán bộ.

Chuyên mục Ý kiến đảng viên có bài “Giám sát và phản biện” của Lê Thuỷ bày tỏ quan điểm, chính kiến về vai trò, tác dụng công tác giám sát và phản biện xã hội của mặt trận Tổ quốc trong công tác xây dựng đảng nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII vừa thành công tốt đẹp.

Chuyên mục Đảng viên phấn đấu tốt giới thiệu chân dung một đảng viên, một nữ chủ tịch xã rất trẻ đã tham gia xây dựng, cống hiến cho quê hương từ khi là một sinh viên tốt nghiệp đại học về làm việc tại xã Hồng Kim, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây cũng là thể hiện sự tôn vinh chị em phụ nữ nhân kỷ niệm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20-10.

Chuyên mục Sinh hoạt đảng, bài viết “Quà biếu” của Nhà văn Ma Văn Kháng qua kể lại những câu chuyện có thật từ trải nghiệm của Nhà văn về cho và tặng quà xưa và nay. Từ đó, tác giả nêu vấn đề suy nghĩ, hành động để việc tặng quà cho cán bộ lãnh đạo không bị biến dạng và hạn chế những việc làm sai lầm của một bộ phận cán bộ có thể gây ảnh hưởng tới uy tín cơ quan, đơn vị và của Đảng.

Chuyên mục Thông tin công tác xây dựng đảng, Thanh Hùng thông tin về “Bồi dưỡng bí thư cấp uỷ cấp huyện”; Bảo Minh thông tin về “Đoàn đại biểu Tạp chí Kosang Phắk (Ban Tổ chức Trung ương Đảng NDCM Lào) thăm và làm việc tại Việt Nam”.

Chuyên mục Quốc tế, tác giả Phạm Thu có bài “Củng cố quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Trung Quốc” đã nêu sự cần thiết phải củng cố mối quan hệ hữu nghị, truyền thống của nhân dân hai nước, nhất là khi phía nhà cầm quyền Trung Quốc có hành động sai trái hạ đặt giàn khoan Hải Dương - 981 vào vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam làm ảnh hưởng tiêu cực tới mối quan hệ giữa nhân dân hai nước. Từ đó tác giả mong muốn thời gian tới giữa Việt Nam, Trung Quốc sẽ có những việc làm củng cố mối quan hệ hữu nghị vốn có để nhân dân hai nước được sống trong hoà bình, hữu nghị và hợp tác để cùng nhau phát triển.

Chuyên mục Trả lời bạn đọc kỳ này giải đáp nhiều câu hỏi về tổ chức đảng, quy chế làm việc của cấp uỷ, cách viết đơn xin vào Đảng; công tác đảng viên…

Đọc Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 10-2014, bạn đọc sẽ được cung cấp nhiều thông tin, kinh nghiệm thực tiễn phong phú về phát huy dân chủ trong Đảng… dưới góc nhìn chuyên sâu của những người làm công tác xây dựng đảng.

Bạn đọc có thể đặt mua Tạp chí Xây dựng Đảng tại hệ thống các bưu điện trên toàn quốc hoặc liên hệ trực tiếp với Tạp chí, qua số điện thoại: 080.45356.                                

                                                                                               Xây dựng Đảng

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất