Hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2014

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, ngày 25 tháng 9 năm 2014, đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã ký ban hành hướng dẫn kiểm điểm tự phê bình, phê bình đối với tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hằng năm (Hướng dẫn số27 - HD/BTCTW).

Hướng dẫn số27 - HD/BTCTW thay thế Hướng dẫn số 22-HD/BTCTW, ngày 04 tháng 11 năm 2013 việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2013 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW, ngày 11 tháng 10 năm 2011 về đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Để phục vụ tổ chức đảng các cấp triển khai thực hiện, Tạp chí Xây dựng Đảng in số 11-2014 sẽ đăng toàn văn nội dung hướng dẫn này. Kính báo các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên đón đọc Tạp chí Xây dựng Đảng in số 11-2014.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất