Về việc phát hành sách Quy định và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng khóa XI

Gần đây, Ban Tổ chức Trung ương nhận được ý kiến của một số ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy, tổ chức đảng trong lực lượng vũ trang về việc xuất bản sách có nội dung Quy định thi hành Điều lệ Đảng và Hướng dẫn cụ thể thi hành Điều lệ Đảng khóa XI.
Về vấn đề này, Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương có ý kiến như sau: Hiện nay, Quy định thi hành Điều lệ Đảng và hướng dẫn cụ thể thi hành Điều lệ Đảng đang được soạn thảo, lấy ý kiến các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương để hoàn chỉnh trình Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị xem xét. Khi có văn bản chính thức Ban Tổ chức Trung ương sẽ giao Tạp chí Xây dựng Đảng xuất bản, kịp thời phát hành rộng rãi trong toàn Đảng để triển khai thực hiện.
Kính báo.
TẠP CHÍ XÂY DỰNG ĐẢNG

    

Phản hồi (1)

Mai Ngọc Lương 22/10/2011

Cần xuất bản sớm để có cơ sở thực hiện

1

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất