Định hướng, hấp dẫn trong điều kiện cạnh tranh của báo chí

Điều kiện cạnh tranh

Nền kinh tế thị trường trong bối cảnh đất nước đang đổi mới ngày càng tác động mạnh mẽ vào mọi mặt của đời sống xã hội. Theo đó, các yếu tố cạnh tranh, mặc nhiên ngày càng gia tăng. Như một tất yếu, những điều không phù hợp với thực tiễn cuộc sống sẽ phải điều chỉnh nếu không muốn trở thành yếu tố tụt hậu, cản trở sự phát triển. Sự “sát hạch” của cuộc cạnh tranh này không loại trừ một lĩnh vực nào. Theo Báo cáo tại Hội nghị Báo chí toàn quốc năm 2011, tính đến tháng 3-2011 trong lĩnh vực báo in cả nước có 745 cơ quan báo chí với 1.003 ấn phẩm. Lĩnh vực phát thanh và truyền hình, cả nước có 67 đài (gồm 3 đài phát thanh, truyền hình ở Trung ương và 64 đài phát thanh, truyền hình ở các địa phương) với 200 kênh chương trình sản xuất trong nước và 67 kênh nước ngoài. Trong lĩnh vực thông tin điện tử, cả nước có 46 báo điện tử và tạp chí điện tử, 287 trang tin điện tử của các cơ quan báo chí và hàng ngàn trang tin điện tử của các cơ quan đảng, nhà nước và Chính phủ, các đoàn thể, hội, hiệp hội và các doanh nghiệp. Báo in trong đó có hệ thống báo đảng phải đối mặt với nhiều thách thức trước sự phát triển vũ bão của báo mạng và truyền thông đa phương tiện. Vậy là không thể độc quyền thông tin, không thể chỉ cung cấp những gì mình có. Muốn có độc giả, muốn giữ được bạn đọc mỗi tờ báo phải tự làm mới, giữ riêng bản sắc của mình. Những đòi hỏi phải cải tiến để đáp ứng nhanh nhu cầu thông tin khi mặt bằng nhận thức của công chúng ngày càng cao, đối tượng để bạn đọc lựa chọn ngày càng tăng đối với hệ thống báo đảng trở nên bức thiết hơn bao giờ hết.

Thời gian vừa qua, cùng với sự chuyển mình của cả hệ thống báo đảng trước đòi hỏi của công chúng, tạp chí các ban đảng đã có nhiều cải tiến, nâng cấp nhằm nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền của mình. Tuy nhiên, làm thế nào để vừa làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, chính sách và các hoạt động của Đảng, vừa có thể hấp dẫn công chúng ngày một đông đảo và yêu cầu ngày càng cao đang là thách thức lớn đối với hệ thống tạp chí của các ban đảng Trung ương.

Tạp chí Xây dựng Đảng - Tạp chí chuyên ngành hướng dẫn công tác tổ chức xây dựng đảng của Ban Tổ chức Trung ương, đồng thời là diễn đàn của cán bộ, đảng viên và nhân dân về xây dựng Đảng trước thách thức đó phải tự làm mới mình, không ngừng nâng cao chất lượng, tính định hướng và tính hấp dẫn.

Đảm bảo tính định hướng

Tính định hướng đòi hỏi báo chí phải giúp được người đọc nâng cao nhận thức, định hướng tư tưởng từ đó mà định hướng được hành động, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện trong thực tiễn, biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng thành thực tiễn inh động trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo thành các phong trào hành động cách mạng của quần chúng. Tính định hướng đòi hỏi Tạp chí Xây dựng Đảng phải góp phần giúp các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn, đổi mới Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Tạp chí Xây dựng Đảng phải luôn tuân thủ tôn chỉ, mục đích đã được xác định, hướng người đọc vào những vấn đề nóng bỏng của đời sống xây dựng đảng, phổ biến tới đông đảo bạn đọc những nội dung mới về công tác xây dựng đảng trên các mặt lý luận và đặc biệt là trong các hoạt động thực tiễn. Phải qua thực tế nhìn nhận, thẩm định hiện thực của công tác xây dựng đảng trên các mặt tổ chức, cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ mà Tạp chí Xây dựng Đảng chỉ ra bản chất, chiều hướng vận động của thực tiễn, giải đáp, góp phần tháo gỡ những vướng mắc trong công tác tổ chức xây dựng đảng.

Tính định hướng được thể hiện ở hai góc độ: Một là, luôn đứng trên quan điểm của Đảng để nhìn nhận, phản ánh và giải quyết các vấn đề do thực tiễn công tác tổ chức xây dựng đảng đề ra. Hai là, trước một vấn đề, sự việc cụ thể đang có ý kiến khác nhau Tạp chí nêu chính kiến của mình, cung cấp thông tin có chọn lọc, chính xác, khách quan với lý lẽ xác đáng để giúp bạn đọc hiểu rõ bản chất của sự việc, từ đó mà góp phần định hướng.

Tạp chí Xây dựng Đảng đã góp phần tích cực vào công tác nghiên cứu, tuyên truyền Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về xây dựng Đảng. Những vấn đề Tạp chí thể hiện ngày càng phong phú, có tính chọn lọc, mang tính điển hình, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người đọc. Tạp chí đã được đông đảo bạn đọc ghi nhận: “là cẩm nang”, “người bạn tin cậy”, “tài liệu gối đầu giường”, “người hướng dẫn chuẩn mực cho những người làm công tác tổ chức xây dựng đảng”...(*).

Nâng cao tính hấp dẫn

Đối tượng chủ yếu mà Tạp chí Xây dựng Đảng cần thu hút là cán bộ chuyên trách làm công tác tổ chức xây dựng đảng, là các cấp ủy, cơ quan tổ chức, là cán bộ, đảng viên. Do đó, tính hấp dẫn của Tạp chí Xây dựng Đảng nằm trong việc đáp ứng nhu cầu (nổi lên từng thời điểm) bạn đọc đang mong đợi, hướng dẫn nghiệp vụ kịp thời, giới thiệu kinh nghiệm thiết thực, phản ứng nhạy, đáp ứng nhanh mong muốn sớm nắm bắt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, những chủ trương, kế hoạch, hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng đảng của Ban Tổ chức Trung ương, giúp tháo gỡ những khó khăn, lúng túng trong thực tế công tác tổ chức, cán bộ hằng ngày... Sẽ là hấp dẫn nếu qua mỗi tin, bài đăng trên Tạp chí, người đọc nhận biết được tính đúng đắn, tính khoa học, tính cách mạng trong các nghị quyết của Đảng; thấy được những tấm gương có thể học tập, làm theo và có thể cảm nhận được dáng dấp của cơ sở, địa phương và bản thân mình trong đó... Thông tin trên Tạp chí không chỉ giúp bạn đọc hiểu biết, nâng tầm trí tuệ mà còn phải giúp bạn đọc bồi dưỡng đạo đức, thúc đẩy hành động hướng tới chân-thiện-mỹ. Điều đó cũng có nghĩa Tạp chí ngày càng thực hiện tốt hơn vai trò hướng dẫn và là diễn đàn về công tác tổ chức xây dựng đảng.

Thời gian qua Tạp chí đã thường xuyên cung cấp cho bạn đọc những thông tin cần thiết, thiết thực giúp bạn đọc giải quyết những vấn đề cụ thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nâng cao trình độ, mở rộng tầm nhìn. Nhiều vấn đề về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên từ cơ sở tới cấp trung ương đã được đặt ra, trao đổi trên Tạp chí.

Nội dung các bài viết mang tính trao đổi, tranh luận, phản biện ngày càng phong phú, đa dạng. Nhiều bài viết đi sâu phân tích  nguyên nhân của thành công, yếu kém trong công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, chỉ ra những giải pháp giúp các cấp ủy, cơ quan tổ chức phát huy những mặt mạnh, hạn chế những yếu kém… Tạp chí đã xây dựng được hệ thống chuyên mục, bao quát các vấn đề trong xây dựng đảng về tổ chức, cán bộ thể hiện nét đặc thù của Tạp chí. Các chuyên mục có tính ổn định nhưng không nhất thành bất biến mà được điều chỉnh, thay đổi phù hợp với nội dung cần tuyên truyền từng thời kỳ. Trong khi coi trọng tính định hướng Tạp chí không ngừng đổi mới hình thức nâng cao tính hấp dẫn.

Tuy nhiên, xét từ yêu cầu nâng cao tính định hướng, tính hấp dẫn có thể thấy ở Tạp chí Xây dựng Đảng tính tổng kết chưa cao; chưa đặt thẳng, đi sâu vào những vấn đề gai góc, bức xúc, mặt trái; chưa cân đối giữa các mảng đề tài, các vùng, giữa ngành và địa phương; cách triển khai chuyên mục chưa linh hoạt tương xứng với sự phong phú, đa dạng của công tác tổ chức xây dựng đảng; hình thức thông tin, hình thức trình bày chưa thường xuyên đổi mới và sinh động…

Không ngừng tự đổi mới

Để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, tăng sức thu hút trong điều kiện cạnh tranh của báo chí, Tạp chí Xây dựng Đảng phải tiếp tục phấn đấu khắc phục những hạn chế cả về nội dung và hình thức. Bên cạnh việc phải bảo đảm yêu cầu chân thực, kịp thời, tính chiến đấu cao… Tạp chí phải thể hiện rõ hơn tính phản biện để góp phần làm rõ, hiểu đúng những vấn đề cần thiết trong xây dựng đảng. Tính phản biện sẽ góp phần phát triển hoạt động phê bình, tự phê bình, tạo ra động lực thường xuyên cho sự phát triển dân chủ trong Đảng và trong xã hội. Thực hiện tốt phản biện, phê phán cái sai, bảo vệ cái đúng, phát hiện cái mới, làm cho cái sai bị loại bỏ, cái đúng được phát triển. Bám sát cuộc sống, phản ánh trung thực suy nghĩ, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, nhân dân đòi hỏi Tạp chí hoà mình trong dòng chảy cuộc sống, chia sẻ niềm hy vọng và nỗi lo lắng, niềm vui và nỗi buồn của cán bộ, đảng viên và nhân dân; dũng cảm bảo vệ cái đúng, chống lại cái sai, bất công, đặc quyền, đặc lợi, tham ô, tham nhũng. Phấn đấu sao cho mỗi trang viết phải là tấm gương tinh thần để mỗi cán bộ, đảng viên, người dân soi được mình trong đó. Khi Tạp chí cung cấp chân thực thông tin một cách có trí tuệ, có định hướng đúng sẽ góp phần cho bạn đọc xây dựng niềm tin có căn cứ để đi tới hành động tự giác. Sự nhanh nhạy trong nắm bắt thông tin, tính chính xác, đúng đắn trong nhìn nhận và phân tích sự kiện của Tạp chí sẽ góp phần thổi luồng sinh khí vào sinh hoạt của các tổ chức đảng. Chọn trúng các chủ đề, đề tài, giải đáp trúng những vấn đề bạn đọc đang quan tâm, lý giải sâu sắc, khoa học, có sức thuyết phục những vấn đề mới nảy sinh và cả những vấn đề tồn tại từ lâu chưa được xử lý thấu đáo, cả những vấn đề chung có tính nguyên tắc và những vấn đề cụ thể mà những người làm công tác tổ chức đang phải đối mặt hằng ngày. Lắng nghe và khai thác tối đa ý kiến phản hồi của bạn đọc. Trân trọng và phát huy mọi đóng góp, sáng kiến của đội ngũ cộng tác viên. Như thế, Tạp chí sẽ hấp dẫn hơn, thu hút bạn đọc nhiều hơn, góp phần xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, giữ vững vai trò lãnh đạo, thực hiện sứ mệnh dẫn dắt nhân dân trong sự nghiệp xây dựng Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

------------------------

(*) Theo Đề án “Nâng cao tính định hướng, tính hấp dẫn trên Tạp chí Xây dựng Đảng - Thực trạng và giải pháp”, KH-BĐ (2009)-52.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất