Đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng có quyền biểu quyết khi được triệu tập không?

 

Trả lời: Đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng vẫn là đảng viên chính thức của chi bộ, đảng bộ nơi sinh hoạt. Điểm 1, Điều 3, Điều lệ Đảng quy định: “Đảng viên có quyền… biểu quyết công việc của Đảng”. Điểm 3, Điều 38, Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng kèm theo Quyết định số 25-QĐ/TW, ngày 26-1-2006 của Bộ Chính trị đã quy định: “Quyết định kỷ luật, hoặc đề nghị thi hành kỷ luật… đối với đảng viên phải được biểu quyết với sự đồng ý của trên một nửa số đảng viên… Trường hợp khai trừ đảng viên… thì phải được sự đồng ý của ít nhất hai phần ba số đảng viên.

Một nửa hay hai phần ba quy định ở trên được tính trên tổng số thành viên có quyền biểu quyết của tổ chức đảng (ở chi bộ là số đảng viên chính thức, trừ số đảng viên được miễn sinh hoạt vắng mặt tại cuộc họp…”.

Theo những quy định trên, nếu những đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng, được chi uỷ hoặc bí thư chi bộ triệu tập đến dự để thảo luận và quyết định những nội dung mà đồng chí nêu trên thì những đồng chí đó được quyền như những đảng viên chính thức khác. Tức là được quyền biểu quyết công việc của chi bộ, bình xét phân loại đảng viên và biểu quyết kỷ luật đảng viên.

 

         

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất