Bạc Liêu xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước
Thành ủy Bạc Liêu trao giấy khen cho đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2011-2015)

Quán triệt Kết luận số 80 của Ban Bí thư (khóa X), các cấp ủy đảng đã tăng cường tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước có liên quan đến công tác xây dựng đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp, nhất là kết luận, hướng dẫn của Trung ương về thực hiện thí điểm việc kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào đảng; chỉ đạo các đoàn thể chính trị - xã hội chủ động trong phát triển đoàn viên, hội viên tại các doanh nghiệp… Trong các chương trình, kế hoạch công tác hằng tháng, quý và năm của cấp ủy đều có nội dung chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế tư nhân hoạt động sản xuất kinh doanh. Các đoàn thể như Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng chương trình “Phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở giai đoạn 2013-2018”; Tỉnh Đoàn xây dựng Kế hoạch thành lập các tổ chức đoàn, hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước giai đoạn 2014-2017. Hằng năm, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các huyện, thị, thành phố tổ chức họp mặt doanh nghiệp để động viên, biểu dương các doanh nghiệp chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, có đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và làm tốt công tác xây dựng đảng, các đoàn thể. Đồng thời, các cấp ủy, các đoàn thể thực hiện nghiêm túc đánh giá chất lượng hoạt động của các chi bộ, chi đoàn, chi hội trực thuộc.

Hiện toàn tỉnh có 1.013 doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, phần lớn là doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó có 994 doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước, 19 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Để thực hiện tốt Kết luận 80, các cấp ủy đã phân công cấp ủy viên, đảng viên có kinh nghiệm phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp phát hiện, bồi dưỡng tạo nguồn, kết nạp đảng viên khi đủ điều kiện theo quy định. Tính đến nay toàn tỉnh có 45 doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước thành lập tổ chức cơ sở đảng, với 1.247 đảng viên, 1 doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài thành lập tổ chức cơ sở đảng, với 27 đảng viên; có 44 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn, với 5.208 đoàn viên công đoàn; 17 doanh nghiệp có tổ chức đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, với 440 đoàn viên; có 5 doanh nghiệp có tổ chức hội liên hiệp thanh niên, với 346 hội viên; có 1 doanh nghiệp có tổ chức hội liên hiệp phụ nữ, với 40 hội viên. Ngoài ra, còn có một số doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tuy không có tổ chức cơ sở đảng và đoàn thể chính trị - xã hội trong đó, nhưng có đảng viên và hội viên cựu chiến binh công tác tại doanh nghiệp (36 đảng viên và 18 hội viên hội cựu chiến binh).

Nhìn chung, thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư (khóa X), nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội và cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về tầm quan trọng, nhiệm vụ phát triển tổ chức đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp được nâng lên. Các doanh nghiệp và người lao động đã nhận thức đúng về vị trí, vai trò của việc thành lập tổ chức đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp, mọi hoạt động của tập thể, cá nhân trong các doanh nghiệp có xu hướng tích cực, hiệu quả hơn, tạo động lực nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển.

Để tiếp tục xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đạt hiệu quả, thời gian tới thực hiện một số biện pháp sau:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt sâu sắc Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư (khóa X) về đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị (khóa VIII) nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp ủy, đảng viên và chủ doanh nghiệp về sự cần thiết khách quan, tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Giáo dục, động viên người lao động phát huy truyền thống yêu nước, thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, quy chế của doanh nghiệp, tích cực tham gia xây dựng đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội, phấn đấu để trở thành đảng viên, đoàn viên, hội viên.

Thứ hai, nghiên cứu, xem xét thành lập ban chỉ đạo xây dựng đảng và các tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước ở cấp tỉnh, cấp huyện, thị, thành phố. Từ đó ban chỉ đạo xây dựng đảng và các tổ chức chính trị - xã hội giúp cho cấp ủy thực hiện tốt việc chỉ đạo xây dựng củng cố và phát triển tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trong các loại hình doanh nghiệp.

Thứ ba, những doanh nghiệp đã có tổ chức đảng, đoàn thể kiện toàn củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động để từng bước làm cho các đảng bộ, chi bộ thực sự là hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy, quy chế phối hợp của cấp ủy với lãnh đạo doanh nghiệp. Đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ theo hướng thiết thực, phù hợp với điều kiện đặc thù của doanh.

Thứ tư, những doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng, đoàn thể cần phải tăng cường khảo sát, tiếp cận, thuyết phục, vận động để chủ doanh nghiệp đồng tình, ủng hộ thành lập tổ chức đảng, đoàn thể. Đồng thời, rà soát và có kế hoạch chuyển sinh hoạt đảng, công đoàn, đoàn thanh niên cho những đoàn viên làm việc ở doanh nghiệp nhưng sinh hoạt đảng, công đoàn, đoàn thanh niên ở nơi khác về tổ chức đảng, công đoàn, đoàn thanh niên của doanh nghiệp ngay sau khi thành lập.

Thứ năm, định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong hoạt động của tổ chức đảng, công đoàn, đoàn thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Hằng năm, tổ chức họp mặt động viên, biểu dương các doanh nghiệp làm tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng các đoàn thể, chấp hành tốt chính sách, pháp luật Nhà nước. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, các đoàn thể nhân dân vững mạnh, xuất sắc.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất