Hưng Yên nỗ lực tinh gọn bộ máy
Lãnh đạo huyện Tiên Lữ rà soát các thôn, khu dân cư chưa đủ tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên hoặc quy mô dân số.

Đối với cơ quan khối đảng, đoàn thể, chính trị  - xã hội

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của 6 cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy (gồm Văn phòng, Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra, Ban Dân vận, Ban Nội chính) theo Quy định số 04-Qđi/TW ngày 25-7-2018 của Ban Bí thư. Theo đó, trước mắt thực hiện giảm 5 phòng, 2 phó trưởng phòng; về biên chế, đến năm 2021 mỗi cơ quan giảm tối thiểu 10% số người làm việc.

Thực hiện việc tổ chức lại Văn phòng các Ban Đảng tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy để phục vụ chung từ 1-1-2019, tổ chức sắp xếp lại Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh theo hướng hợp nhất giữa cơ quan Thường trực Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh với Viện Điều dưỡng, Phục hồi chức năng thành Trung tâm Bảo vệ sức khỏe và Điều dưỡng, Phục hồi chức năng cán bộ tỉnh,  trực thuộc Sở Y tế. Khi thực hiện sẽ giảm 1 phó trưởng ban chuyên trách, 3 đầu mối khoa, phòng; 7 cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xin ý kiến Trung ương thí điểm thực hiện chủ trương trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đồng thời là chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh. Giảm 2 lãnh đạo cấp phó trong 8 cơ quan cấp tỉnh là: Ủy ban MTTQ, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn, Báo Hưng Yên, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh; đến năm 2021 giảm tối thiểu 10 biên chế.

Đối với các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy

Tỉnh Hưng Yên đã có 4/10 huyện, thành phố thực hiện mô hình trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch ủy ban MTTQ, 10/10 huyện, thành phố thực hiện mô hình trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị; đã giảm được 10 cấp trưởng. 7/10 huyện, thành phố và 114/161 xã, phường, thị trấn thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã nơi có điều kiện; thực hiện thí điểm tại 2 xã là Minh Châu (huyện Yên Mỹ) và Hồng Quang (huyện Ân Thi). Năm 2018, có thêm 4 xã thuộc các huyện Ân Thi, Khoái Châu, Tiên Lữ và TP. Hưng Yên triển khai thực hiện.

Việc hợp nhất Đảng bộ Khối Các cơ quan với Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh, theo Kết luận số 34-KL/TW ngày 7-8-2018 của Bộ Chính trị, dự kiến thực hiện trong năm 2019.

Tỉnh phấn đấu tinh giản biên chế, bộ máy khối đảng, đoàn thể của tỉnh đến năm 2021, giảm từ 1.008 biên chế xuống còn 900, giảm 108 người, tương đương 10,7%; giảm 19 đầu mối, từ 79 xuống còn 60; giảm 4 lãnh đạo cấp phó các cơ quan.  

Đối với các cơ quan, đơn vị chuyên môn khối chính quyền

Sắp xếp cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND tỉnh xuống còn 2 phòng, giảm 2 phòng; tinh gọn bộ máy bên trong của 7 sở (Tài chính, Giao thông vận tải, Công thương, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông); mỗi sở sẽ giảm 1 phòng, tổng số giảm 7 phòng.  Đồng thời, tinh giản bộ máy bên trong của 4 chi cục trực thuộc sở (Quản lý đất đai, Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc, Tiêu chuẩn đo lường chất lượng); mỗi chi cục giảm 1 phòng (riêng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm giảm 2 phòng), giảm tổng cộng 5 phòng.

Hợp nhất 10 văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất các huyện, thành phố với Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất của tỉnh (giảm 10 đầu mối); sáp nhập Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp với Trung tâm Giáo dục thường xuyên tại các địa phương (giảm 5 đơn vị); sáp nhập Trường Trung cấp Nghề với Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Tô Hiệu (giảm 1 đơn vị); tổng cộng giảm 16 đơn vị sự nghiệp.

Sáp nhập các phòng chuyên môn của đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc 3 sở (Nhà hát Chèo, Trung tâm Khuyến nông, Cơ sở Điều trị nghiện ma túy); mỗi đơn vị giảm 1 phòng (riêng Cơ sở Điều trị nghiện ma túy giảm 2 phòng), giảm tổng cộng 4 phòng.

Về thực hiện chủ trương sáp nhập các cơ sở giáo dục, giảm 8 trường, trong đó có 2 trường mầm non, 3 trường tiểu học; sáp nhập trường tiểu học với trường trung học cơ sở, giảm 3 trường.

Chuyển hai đơn vị sự nghiệp là Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới và Trung tâm Tư vấn giao thông - Vận tải trực thuộc Sở Giao thông vận tải thành công ty cổ phần. Thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trên cơ sở sáp nhập 3 trung tâm có nhiệm vụ tương đồng, giảm 2 đơn vị (Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe trực thuộc Sở Y tế). Tổ chức lại các Trung tâm Y tế cấp huyện trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm Y tế nhằm thực hiện thống nhất mô hình mỗi cấp huyện chỉ có một trung tâm y tế đa chức năng, giảm 10 đơn vị. Đồng thời, giải thể 6 trạm y tế xã, phường, thị trấn, nơi có trung tâm y tế cấp huyện.

Thực hiện việc rà soát, sắp xếp, tổ chức lại, thành lập mới các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực cấp huyện trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của Luật Xây dựng và các quy định của pháp luật. Các ban quản lý này hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài chính, tự bảo đảm chi thường xuyên. Tỉnh Hưng Yên đã có 9 huyện, thành phố ban hành quyết định thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và quy chế tổ chức hoạt động của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

Kết quả thực hiện việc tinh giản biên chế khối các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, tính đến ngày 31-10-2018, giảm 96 công chức, 1.124 viên chức, 30 hợp đồng theo Nghị định 68, 223 người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, khu phố. Giải quyết chính sách hoặc thôi việc theo quy định tại Nghị định số 108 của Chính phủ là 170 người, trong đó nghỉ hưu trước tuổi 166 người, thôi việc ngay 4 người. UBND các huyện Ân Thi, Văn Lâm, Mỹ Hào đã giải quyết cơ bản các trường hợp hợp đồng lao động khối chính quyền.

Tuy nhiên, sau một năm thực hiện, một số địa phương, đơn vị thực hiện còn chậm tiến độ theo Kế hoạch và Chương trình hành động của Tỉnh ủy; một số nhiệm vụ đã xây dựng đề án nhưng chưa tổ chức thực hiện; một số nơi có biểu hiện thiếu chủ động, chưa quyết liệt, chậm đề xuất được giải pháp phù hợp với thực tế của địa phương, đơn vị…

Để tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) theo đúng yêu cầu, Kế hoạch và Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đang tăng cường chỉ đạo để một số nhiệm vụ theo lộ trình hoàn thành trong năm 2019 và những năm sau, nếu có đủ điều kiện thực hiện ngay để bảo đảm lộ trình.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất