Lâm Đồng sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
Đồng chí K'Nhung, phụ trách công tác văn thư lưu trữ kiêm nhiệm một số nhiệm vụ công tác khác tại Phòng Nội vụ, UBND huyện Lâm Hà (Lâm Đồng).

Sau hội nghị, ban tổ chức cấp uỷ các cấp của Lâm Đồng đã chủ động tham mưu cho ban thường vụ cấp uỷ cùng cấp xây dựng kế hoạch thực hiện một cách kỹ lưỡng, bài bản, khoa học và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình, phân công các nhiệm vụ thường xuyên, các nhiệm vụ đã chín, đã rõ thực hiện ngay; nhiệm vụ theo lộ trình đối với toàn bộ hệ thống chính trị và nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể của từng cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị để chủ động thực hiện.   

Xác định việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khoá XII là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, Tỉnh uỷ Lâm Đồng đã thống nhất chọn một số địa phương, đơn vị để chỉ đạo điểm: Đối với các ban Đảng của Tỉnh uỷ, chọn Văn phòng Tỉnh uỷ; đối với các sở, ngành, chọn Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hoá, thể thao và Du lịch; đối với cấp huyện, chọn huyện Lâm Hà và Đạ Tẻh. Quá trình triển khai thực hiện đạt được một số kết quả như:

Thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của các ban bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ cấp tỉnh

 Về cơ cấu tổ chức và cơ sở vật chất: Chuyển toàn bộ công chức, viên chức, người lao động và cơ sở vật chất về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng quản lý.

Về cơ chế chính sách: Sau khi sáp nhập với Bệnh viện Đa khoa tỉnh, các chế độ chính sách, tiền lương đối với cán bộ, viên chức trong biên chế của Văn phòng Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ thực hiện theo quy định đối với đơn vị sự nghiệp ngành y tế.

Về cơ chế tài chính: Hằng năm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh giúp Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh dự trù kinh phí khám, điều trị bệnh cho cán bộ (kể cả kinh phí mua thuốc ngoài danh mục bảo hiểm y tế) và các dịch vụ liên quan gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy thẩm định, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy xem xét, quyết định trước khi tổng hợp dự toán gửi cơ quan chức năng phê duyệt. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện chế độ, chính sách về bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ đối với cán bộ thuộc diện được theo dõi, quản lý sức khoẻ.

Thực hiện thí điểm việc kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu và hợp nhất một số cơ quan của cấp uỷ và cơ quan chuyên môn của chính quyền, cơ quan của cấp uỷ và Mặt trận Tổ quốc có chức năng, nhiệm vụ tương đồng ở cấp tỉnh, cấp huyện
 

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức họp và lấy ý kiến thống nhất một số nội dung liên quan để xây dựng Đề án Thực hiện mô hình cơ quan giúp việc chung Khối mặt trận - đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện (thực hiện điểm ở 3 huyện Lâm Hà, Đạ Tẻh và Đạ Huoai). Hiện nay, tỉnh Lâm Đồng có 10/12 huyện, thành phố chủ trương thí điểm việc trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị (còn huyện Cát Tiên và Bảo Lâm chưa thực hiện); 4/12 huyện, thành phố thực hiện thí điểm trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch uỷ ban mặt trận tổ quốc; 14/147 xã, phường thực hiện mô hình bí thư đảng uỷ kiêm chủ tịch uỷ ban nhân dân; 120/1.540 thôn thực hiện mô hình bí thư chi bô kiêm trưởng thôn, tổ dân phố và trưởng ban công tác mặt trận (trong đó 75 bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ dân phố; 45 bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận), tăng 63 trường hợp.

Một số huyện đã tiến hành khảo sát và đang xây dựng đề án, kế hoạch để thí điểm hợp nhất một số cơ quan có chức năng, nhiệm vụ tương đồng; sáp nhập một số cơ quan, đơn vị cấp huyện; không tuyển mới cán bộ công chức, trước mắt kiện toàn, sắp xếp lại nội bộ các phòng, ban cơ quan Đảng, Đoàn thể và khối Nhà nước, thực hiện kiêm nhiệm và thanh lý hợp đồng đối với người lao động hợp đồng ngoài biên chế.

Xây dựng đề án và triển khai sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã và sáp nhập các thôn, tổ dân phố, Các huyện, thành phố đã khảo sát và đang triển khai xây dựng đề án sáp nhập thôn, tổ dân phố chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định (50% diện tích hoặc dân số). Đến nay, Lâm Đồng đã sáp nhập được 35 thôn, tổ dân phố; lộ trình đến cuối năm 2018 giảm khoảng 600/1.541 thôn; đồng thời, chuẩn bị xây dựng đề án trình các cấp có thẩm quyền sáp nhập 32 xã không đủ tiêu chuẩn theo quy định.

Thành lập Văn phòng Tỉnh uỷ phục vụ hoạt động chung cấp uỷ và các ban Đảng Tỉnh uỷ

Thực hiện Kế hoạch số 48-KH/TU, ngày 16-4-2018 của Tỉnh uỷ Lâm Đồng thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Bộ Chính trị, ngày 2-5-2018, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Đề án số 03-ĐA/TU thành lập Văn phòng Tỉnh uỷ phục vụ hoạt động chung cấp uỷ và các ban Đảng Tỉnh uỷ. Theo đó, Văn phòng Tỉnh uỷ đã sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh gọn từ 6 phòng và Nhà khách xuống còn 2 phòng (Về tổ chức: Có trưởng phòng, phó trưởng phòng và chuyên viên) gồm Khối tham mưu - tổng hợp (về tổ chức: Thực hiện theo chế độ chuyên viên) và Nhà khách. Ngày 25-5-2018 hoàn thành việc bàn giao và nhận bàn giao các nhiệm vụ văn thư, lưu trữ, kế toán, thủ quỹ, lái xe, xe công từ các ban Đảng Tỉnh uỷ về Văn phòng Tỉnh uỷ (chỉ nhận những người thực hiện công tác lái xe, các trường hợp còn lại các Ban Đảng tự sắp xếp) và thực hiện việc phục vụ chung kể từ ngày 1-6-2018.

Sau khi thực hiện Đề án, đã giảm được 3 phòng, 3 trưởng phòng, 10 phó trưởng phòng và công việc của 11 cán bộ làm công tác kế toán, văn thư, lưu trữ và thủ quỹ các ban Đảng Tỉnh uỷ. Trong quá trình thực hiện bước đầu có một số ít bất cập về công tác văn thư nhưng đã kịp thời được khắc phục, đến hiện nay hoạt động cơ bản thông suốt. Việc đăng ký và xử lý văn bản đến được thực hiện trên máy tính thông qua phần mềm gửi, nhận và xử lý văn bản trên mạng (vanban.lamdong.dcs.vn, gọi tắt là idoc), góp phần tiết kiệm được thời gian, văn phòng phẩm và ý kiến xử lý, chỉ đạo giải quyết công việc được nhanh hơn, theo dõi tiến độ công việc được chặc chẽ hơn...

Một số cơ quan Khối Đảng, Đoàn thể tỉnh và địa phương đã xây dựng đề án, kế hoạch sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với thực hiện Đề án vị trí việc làm đã được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lâm Đồng phê duyệt. Tổ chức sáp nhập các phòng có chức năng, nhiệm vụ tương đồng; khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp và bảo đảm một việc chỉ giao cho một phòng chịu trách nhiệm chính và các phòng liên quan có trách nhiệm phối hợp thực hiện.

Cụ thể: Ban Tổ chức Tỉnh uỷ sắp xếp giảm được 1 phòng và văn phòng (từ 4 phòng và văn phòng xuống còn 3 phòng trực thuộc); hoàn thành việc tinh giản biên chế 12/35 người tương đương tỷ lệ tinh giản 34,29%. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ sắp xếp giảm được 2 phòng và văn phòng (từ 5 phòng và văn phòng xuống còn 3 phòng); thực hiện chế độ chuyên viên, phân công các đồng chí Lãnh đạo Ban phụ trách từng phòng. Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh giảm 1 văn phòng (từ 3 ban và văn phòng xuống còn 3 ban); Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng giảm 1 ban (từ 3 ban và văn phòng xuống còn 2 ban và văn phòng). Tỉnh Đoàn Lâm Đồng giảm được 3 ban (từ 6 ban xuống còn 3 ban; các đồng chí Thường trực Tỉnh đoàn phụ trách các ban và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách từng mảng công việc) và giảm 1 đơn vị sự nghiệp (Sáp nhập Nhà thiếu nhi tỉnh và Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh với tên gọi mới là Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh). Liên đoàn lao động tỉnh giảm 1 ban (từ 6 ban và văn phòng xuống còn 5 ban và văn phòng). Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng giảm  được 2 ban và 2 trung tâm (từ 4 ban, 2 trung tâm trực thuộc và văn phòng xuống còn 2 ban và văn phòng). Trường Chính trị tỉnh giảm được 1 trung tâm (từ 4 khoa, 3 phòng và 1 trung tâm xuống còn 4 khoa và 3 phòng). Báo Lâm Đồng giảm được 3 phòng (từ 7 phòng xuống còn 4 phòng).

Thực hiện hợp nhất Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng UBND cấp tỉnh thành một Văn phòng tham mưu, giúp việc chung. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã giao Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và Ban Tổ chức Tỉnh uỷ phối hợp xây dựng Đề án hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa thực hiện được vì tỉnh đang chờ Quốc hội, Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số luật, nghị định và các văn bản có liên quan. Việc khắc phục tình trạng thôn, tổ dân phố chưa có tổ chức đảng và tình trạng trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố không phải là đảng viên, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Kế hoạch số 14-KH/TU, ngày 19-10-2016 "Về nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên giai đoạn 2016 - 2020", trong đó đã chỉ đạo các huyện uỷ, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác phát triển đảng ở thôn, tổ dân phố và từng bước khắc phục tình trạng trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố không phải là đảng viên. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện vẫn còn một số khó khăn, bất cập, nhất là việc khắc phục tình trạng trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố không phải là đảng viên vì trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, phần lớn trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là người có uy tín, được tín nhiệm cao nhưng lớn tuổi, hạn chế về trình học vấn nên chưa đủ điều kiện xem xét kết nạp vào Đảng.

Thực tế đã khẳng định, sự chỉ đạo của Tỉnh ủy Lâm Đồng trong triển khai các mô hình sắp xếp, tinh gọn bộ máy mang tính đột phá đã mang lại hiệu lực, hiệu quả; đồng thời phương thức lãnh đạo của Đảng đã có sự đổi mới rõ nét. Từ đó, có thể đánh giá chính xác kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng tổ chức, cá nhân; chọn được cán bộ tốt, sử dụng những người đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; công tác quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ chính xác hơn…

Tỉnh ủy Lâm Đồng xác định, năm 2018 là năm “Hành động mạnh mẽ, đồng bộ của cả hệ thống chính trị”. Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Xuân Tiến cho rằng, các cấp ủy đảng phải hành động, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ trong thực hiện các nghị quyết của Đảng, trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất