Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam thực hiện sắp xếp, tinh giản tổ chức bộ máy
Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức hội nghị trực tuyến công tác tổ chức đảng - đảng viên và công tác cán bộ (tháng 3-2018).

Thực hiện Kết luận số 04 - KL/BTCTW, ngày 22-1-2018 tại Hội nghị toàn quốc Ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2018 về tinh giản bộ máy, biên chế, cơ cấu lại đội ngũ, cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong toàn Ngành theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam đã ban hành Đề án số 01-ĐA/BTCTU, ngày 4-5-2018 về kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy và lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đề án được ban hành với mục đích giảm đầu mối cấp phòng, giảm số lượng lãnh đạo cấp phòng (trưởng phòng, phó trưởng phòng); nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của các phòng chuyên môn theo hướng đa lĩnh vực, hoàn thành tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao và cơ cấu lại đội ngũ công chức các phòng thuộc Ban gắn với vị trí việc làm và tinh giản biên chế.  

Giảm số lượng lãnh đạo cấp phòng

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam hiện có 19/31 công chức là lãnh đạo cấp phòng (trưởng, phó của 5 phòng). Theo mục tiêu Đề án đề ra, cần phải giảm số lượng lãnh đạo cấp phòng nhưng vẫn bảo đảm thực hiện tốt công việc được giao.

Đề án số 01 quy định số lượng lãnh đạo cấp phòng cụ thể như sau: Phòng có số lượng từ 4 - 7 biên chế: Có trưởng phòng và 1 phó trưởng phòng; phòng có số lượng từ 8 biên chế trở lên: Có trưởng phòng và không quá 2 phó trưởng phòng. Với phương pháp tổ chức hội nghị toàn thể cán bộ, công chức cơ quan và tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm chọn lãnh đạo các phòng. Sau khi có kết quả bỏ phiếu, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam sắp xếp tổ chức lại bộ máy, các đồng chí là lãnh đạo cấp phòng thôi giữ chức vụ được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo đang hưởng đến hết thời hạn giữ chức vụ được bổ nhiệm; trường hợp đã giữ chức vụ theo thời hạn được bổ nhiệm còn dưới 6 tháng thì được bảo lưu 6 tháng.

Giảm đầu mối bên trong 
  

Cụ thể, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam đã thống nhất hợp nhất Phòng Chính sách và Đào tạo cán bộ với Văn phòng Ban, đổi tên thành Phòng Tổng hợp - Chính sách và Đào tạo (Văn phòng Ban đã chuyển bộ phận lái xe, kế toán, phục vụ về Văn phòng Tỉnh ủy).

Qua thực hiện Đề án 01, tổ chức bộ máy và biên chế của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam hiện tại như sau: Lãnh đạo Ban: 3 đồng chí, gồm trưởng ban và 2 phó trưởng ban; phòng Bảo vệ Chính trị nội bộ: 4 đồng chí, gồm trưởng phòng, 1 phó trưởng phòng (giảm 2 phó trưởng phòng); phòng Tổ chức đảng và đảng viên: 4 đồng chí, gồm trưởng phòng, 1 phó trưởng phòng (giảm 1 phó trưởng phòng); phòng Tổ chức cán bộ: 8 đồng chí, gồm trưởng phòng, 2 phó trưởng phòng (giảm 3 phó trưởng phòng); phòng Tổng hợp, Chính sách và Đào tạo: 12 đồng chí, (chưa tính chuyển bộ phận lái xe, kế toán, phục vụ về Văn phòng Tỉnh ủy) gồm trưởng phòng, 2 phó trưởng phòng (giảm 1 trưởng phòng, 2 phó trưởng phòng).

Theo đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam đã giảm từ từ 5 phòng xuống 4 phòng; trưởng phòng giảm từ 5 xuống 4; phó trưởng phòng từ 14 xuống 6, thực hiện quyết liệt, hiệu quả chỉ tiêu “phấn đấu toàn Ngành mỗi năm thực hiện tinh giản 4% đến 5% biên chế để đến năm 2021 giảm 15% đến 20%” như Kết luận Hội nghị Ngành tổ chức xây dựng Đảng năm 2018 đã ban hành.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất