Văn phòng phục vụ chung các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy Bình Phước
Toàn cảnh Hội nghị công bố quyết định văn phòng phục vụ chung của các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Trung ương Đảng khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và đề án của Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Văn phòng Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch và phổ biến, quán triệt tới cán bộ, công chức, viên chức về quan điểm, mục đích, yêu cầu, nguyên tắc của việc rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Việc rà soát, sắp xếp lại các phòng, đơn vị trực thuộc được tiến hành đồng bộ, toàn diện từ rà soát chức năng, nhiệm vụ đến sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy.

Qua rà soát, số lượng công chức lãnh đạo nhiều hơn chuyên viên, có phòng 100% lãnh đạo không có công chức chuyên môn. Sau khi kế hoạch được phê duyệt, Văn phòng Tỉnh ủy triển khai sắp xếp lại, sáp nhập bộ phận văn thư thuộc Phòng Tổ chức - hành chính vào Phòng Tổng hợp; sáp nhập bộ phận kế toán vào Phòng Tài chính đảng; sáp nhập bộ phận tổ chức thuộc Phòng Tổ chức - hành chính vào Phòng Cơ yếu - Công nghệ thông tin; sáp nhập Phòng Lưu trữ với Chi cục Lưu trữ. Sau khi kiện toàn, Văn phòng Tỉnh ủy giảm từ 7 còn 5 đầu mối, trưởng phòng giảm từ 7 còn 5, phó phòng giảm từ 16 còn 6 người, biên chế giảm từ 52 xuống còn 47.

Phát biểu tại hội nghị, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Tuệ Hiền đánh giá cao sự chủ động, tích cực của Văn phòng Tỉnh ủy, các ban xây dựng Đảng trong việc xây dựng phương án thực hiện, công tác rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Tuệ Hiền đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy và các ban đảng tăng cường tuyên truyền tạo sự thống nhất trong nhận thức, đồng thuận và quyết tâm thực hiện. Làm tốt công tác tư tưởng đối với các trường hợp tinh giản, sắp xếp lại. Tiếp tục đổi mới phương thức, lề lối làm việc khoa học. Sớm hoàn thành đề án cải cách hành chính trong đảng để tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng chữ ký số trong các giao dịch điện tử đảm bảo các văn bản đều được phát hành trên môi trường mạng từ ngày 1-6-2018...

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất