Các biểu mẫu thực hiện Hướng dẫn số 04- HD/BTCTW ngày 12-9-2016 của Ban Tổ chức Trung ương về xây dựng vị trí việc làm

Để giúp các cơ quan, đơn vị thực hiện Hướng dẫn 04-HD/BTCTW ngày 12-9-2016 của Ban Tổ chức Trung ương về xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, Tạp chí Xây dựng Đảng xin đăng tải các biểu mẫu và phụ lục ban hành kèm theo Hướng dẫn (có file đính kèm).

Biểu mẫu 1
Biểu mẫu 2
Biểu mẫu 3
Biểu mẫu 4
Biểu mẫu 5
Biểu mẫu 6
Biểu mẫu 7
Biểu mẫu 8
Biểu mẫu 9
Biểu mẫu 10
Biểu mẫu 11
Phục lục 1
Phục lục 2

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất