Về kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2016

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN TỔ CHỨC

*

Số 1825 - CV/BTCTW
   V/v kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2016 và nội dung sinh hoạt chi bộ theo tinh thần NQTW4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2016

Kính gửi: Các đồng chí bí thư tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương

 Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016 của Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Kế hoạch số 04-KH/TW, ngày 16-11-2016 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Ban Tổ chức Trung ương đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Về kiểm điểm tự phê bình và phê bình; đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2016

Ngoài việc thực hiện theo Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW, ngày 25-9-2014 của Ban Tổ chức Trung ương, kiểm điểm kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần phải bổ sung một số nội dung sau:

1.1. Về kiểm điểm tự phê bình và phê bình

Trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình cần chú trọng nhận diện và xác định rõ những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ mà Trung ương đã chỉ ra trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII để từng cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên “soi mình” tự phê bình và đấu tranh phê bình.

Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, tiến hành đồng thời ở các cấp; cấp trên và người đứng đầu phải gương mẫu, tự giác kiểm điểm để cấp dưới học tập, làm theo; ở từng cấp phải xác định trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo, làm đến đâu chắc đến đó, nói ít làm nhiều; khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm. Kết hợp kiểm điểm tự phê bình và phê bình với giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm.

a) Đối với tập thể: Kiểm điểm làm rõ có cá nhân nào trong tập thể, cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị thuộc quyền lãnh đạo, quản lý có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chỉ rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp và thời gian khắc phục. Sau kiểm điểm xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm và báo cáo cấp có thẩm quyền.

b) Đối với cá nhân: Đối chiếu với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” để nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình; đồng thời, phê bình cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trên tinh thần thẳng thắn, đoàn kết, xây dựng. Sau kiểm điểm cá nhân tiếp thu, hoàn chỉnh bản tự kiểm điểm, xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm và báo cáo cấp có thẩm quyền.

c) Bổ sung việc gợi ý kiểm điểm: Đối với những nơi có vấn đề phức tạp, dư luận bức xúc, có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thì cấp trên gợi ý nội dung kiểm điểm bằng văn bản, yêu cầu báo cáo giải trình và trực tiếp dự, chỉ đạo việc kiểm điểm; ban tổ chức cấp ủy chủ trì, phối hợp với ủy ban kiểm tra cùng cấp và các cơ quan liên quan tham mưu ban thường vụ nội dung gợi ý kiểm điểm đối với cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc và cán bộ, đảng viên thuộc quyền quản lý của ban thường vụ cấp ủy. Đảng ủy, chi ủy cơ sở gợi ý kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân trong đảng bộ, chi bộ.

Tùy tình hình và điều kiện cụ thể, trước khi kiểm điểm, cấp trên chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến đóng góp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, ban chấp hành các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả.

d) Bổ sung tổ chức thực hiện:

- Những đảng bộ, chi bộ, đảng viên đã hoàn thành kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng năm 2016 thì kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng bổ sung theo Công văn này.

- Trong quá trình kiểm điểm nếu phát hiện tập thể hoặc cá nhân có biểu hiện nghiêm trọng về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thì dừng việc kiểm điểm để kiểm tra, thanh tra, kết luận làm rõ và xử lý kịp thời theo quy định.

đ) Bổ sung việc báo cáo cấp ủy: Ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện kiểm điểm tập thể và cá nhân, báo cáo xin ý kiến đóng góp của cấp ủy cùng cấp trước khi báo cáo cấp trên trực tiếp. Đảng ủy, chi ủy cơ sở sau kiểm điểm báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp.

 1.2. Về đánh giá, phân loại chất lượng TCCSĐ, đảng viên

a) Đối với đảng bộ, chi bộ: Bổ sung nội dung về hiệu quả đấu tranh, khắc phục suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu; kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đảng bộ, chi bộ.

b) Đối với đảng viên: Bổ sung nội dung về kết quả khắc phục suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cá nhân.

2. Về nội dung sinh hoạt chi bộ

Ngoài những nội dung sinh hoạt được nêu tại Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 02-3-2012 của Ban Tổ chức Trung ương cần phải bổ sung một số nội dung sau:

- Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ.

- Thường xuyên tự phê bình và phê bình những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, đảng viên trong chi bộ thực hiện cam kết về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

          Công văn này thay thế Công văn số 1424-CV/BTCTW, ngày 14-9-2016 của Ban Tổ chức Trung ương. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc các cấp ủy kịp thời phản ánh với Ban Tổ chức Trung ương.


K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 Hà Ban

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất