Hướng dẫn thực hiện Kết luận số 13 của Ban Bí thư về việc xác định tuổi của đảng viên

BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG                                              ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

               BAN TỔ CHỨC

                          *                                                                      Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2016

        Số: 1901 - CV/BTCTW

       “Hướng dẫn thực hiện Kết luận số 13

 của Ban Bí thư về việc xác định tuổi của đảng viên”

 

 Kính gửi:  - Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương

                             -  Các ban, cơ quan của Đảng; ban cán sự đảng, đảng đoàn; các cơ quan, đơn vị ở Trung ương; các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đặc biệt quan trọng


 Ban Bí thư đã có Thông báo kết luận số 13-TB/TW, ngày 17-8-2016 về việc xác định tuổi của đảng viên, theo đó “Kể từ ngày 18-8-2016, không xem xét điều chỉnh tuổi của đảng viên mà thống nhất xác định tuổi của đảng viên theo tuổi khai trong hồ sơ Lý lịch đảng viên (hồ sơ gốc) khi được kết nạp vào Đảng. Đây là căn cứ, cơ sở để các cấp ủy, tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét khi quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; bố trí, sử dụng và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ là đảng viên”; Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 20-9-2016 của Ban Bí thư hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng cũng quy định “Kể từ ngày 18-8-2016, không xem xét điều chỉnh tuổi của đảng viên; thống nhất xác định tuổi của đảng viên theo tuổi khai trong hồ sơ Lý lịch đảng viên (hồ sơ gốc) khi được kết nạp vào Đảng”; sau khi báo cáo xin ý kiến của Ban Bí thư, để thống nhất thực hiện, Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn như sau:

          1. Đối với trường hợp tuổi ghi trong hồ sơ lý lịch cán bộ hoặc các giấy tờ liên quan khác kèm theo hồ sơ cán bộ không trùng khớp với hồ sơ lý lịch đảng viên gốc, khi tiến hành quy trình công tác cán bộ như: quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, bố trí, sử dụng và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức là đảng viên thì các cấp ủy, tổ chức đảng phải lấy tuổi khai trong hồ sơ lý lịch đảng viên (hồ sơ gốc) khi được kết nạp vào Đảng làm căn cứ để thực hiện nhất quán, nghiêm túc, khách quan, theo đúng Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng (Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 20-9-2016) và Thông báo kết luận số 13-TB/TW, ngày 17-8-2016 của Ban Bí thư.

          2. Các trường hợp đã được các cấp có thẩm quyền xem xét đồng ý cho điều chỉnh hộ tịch, sửa lại tuổi trước ngày 18-8-2016 bảo đảm đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước thì không xem xét hồi tố; trừ trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm trong quá trình điều chỉnh, sửa đổi tuổi.

          Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các đồng chí trao đổi về Ban Tổ chức Trung ương để cùng phối hợp giải quyết.

                                                               K/T TRƯỞNG BAN

                                                PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

                                                                 Nguyễn Thanh Bình

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất