Công văn, biểu mẫu về báo cáo kết quả thi hành Điều lệ Đảng

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN TỔ CHỨC

*

Số 4819 - CV/BTCTW

V/v báo cáo kết quả thi hành Điều lệ Đảng

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 


Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2023

 

Kính gửi:

- Các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương

- Các cơ quan, đơn vị của Đảng ở Trung ương

- Các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương

 

Để chuẩn bị một bước cho việc tổng kết thi hành Điều lệ Đảng theo Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII1; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Tổ chức Trung ương đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương, cơ quan, đơn vị của Đảng ở Trung ương, đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương chỉ đạo, xây dựng Báo cáo kết quả thi hành Điều lệ Đảng tại địa phương, cơ quan, đơn vị từ năm 2011 đến nay (theo Đề cương báo cáo và các phụ lục gửi kèm).

Báo cáo cần bám sát đề cương gợi ý của Ban Tổ chức Trung ương; nêu bật kết quả thi hành Điều lệ Đảng; đánh giá đúng tình hình, làm rõ những mặt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong thi hành Điều lệ Đảng; đồng thời, kiến nghị, đề xuất những nội dung liên quan đến Điều lệ Đảng.

Báo cáo và các bảng biểu kèm theo gửi về Ban Tổ chức Trung ương, số 2A Hoàng Văn Thụ, Ba Đình, Hà Nội trước ngày 30/6/2023 để tổng hợp, báo cáo (văn bản điện tử gửi về địa chỉ Lotus Note: Vu To Chuc Dieu Le/BTCTW/DCS/VN@BTCTW).

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên,

- Đồng chí Trưởng Ban (để báo cáo),

- Các đồng chí Phó Trưởng Ban,

- Các vụ: I, II, III, V,

- Lưu VP, Vụ TCĐL.

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

(đã ký)

 

Nguyễn Quang Dương

 [1] Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (tháng 10/2024) sẽ xem xét Đề án tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng.

 

Danh muc bieu mau.doc

De cuong tong ket (gui kem CV).doc

Bieu mau bao cao.xls

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất