TP. Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

TP. Vĩnh Yên là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc. Vĩnh Yên có tổng diện tích đất tự nhiên 50,39 km2, dân số trên 15 vạn người, có 9 đơn vị hành chính gồm 7 phường, 2 xã với tổng số 111 thôn, tổ dân phố. Đảng bộ TP. Vĩnh Yên có 33 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc (19 đảng bộ cơ sở, 14 chi bộ cơ sở) với tổng số trên 8.800 đảng viên. Trong những năm qua, Đảng bộ thành phố luôn quan tâm chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, trọng tâm là xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. 

Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố với nhân dân 6 tháng đầu năm 2023.

Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố với nhân dân 6 tháng đầu năm 2023.

 Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 2-2-2008 của BCH Trung ương về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 14-3-2013 về “Nâng cao chất lượng TCCSĐ, đảng viên giai đoạn 2013-2020”; Đề án số 04-ĐA/TU ngày 19-6-2017 về “Nâng cao chất lượng chi bộ đảng trong sạch vững mạnh giai đoạn 2017-2020”. Các nghị quyết, đề án của Trung ương, của Tỉnh ủy là nền tảng, tạo bước chuyển biến tích cực, rõ nét về công tác xây dựng TCCSĐ và đảng viên của Đảng bộ thành phố.

Đảng bộ thành phố đã có nhiều giải pháp trong học tập, quán triệt, cụ thể hóa gắn với nhiệm vụ chính trị tại địa phương; chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm các nội dung nghị quyết, đề án của Trung ương và Tỉnh ủy. Một trong những nội dung, giải pháp quan trọng đó là việc phát huy có hiệu quả vai trò của cấp ủy và người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đặc biệt trong công tác xây dựng Đảng, phát triển và nâng cao chất lượng TCCSĐ và đảng viên.

BTV Thành ủy Vĩnh Yên đã xây dựng các nghị quyết, đề án, kế hoạch triển khai thực hiện để nâng cao chất lượng TCCSĐ và đội ngũ đảng viên của Đảng bộ thành phố, qua đó đề ra những giải pháp thiết thực để xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tập trung kiện toàn, củng cố những chi bộ, đảng viên yếu kém. Quá trình triển khai thực hiện ở Đảng bộ thành phố, Nghị quyết đã thật sự đi vào cuộc sống, các tổ chức đảng ở cơ sở ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Hằng năm, trên 90% TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có TCCSĐ yếu kém; 100% thôn, làng, tổ dân phố có chi bộ đảng và chi ủy; trên 90% các chức danh tại thôn, làng, tổ dân phố là đảng viên.

Nhằm cụ thể hóa quy định của Điều lệ Đảng về chức năng, nhiệm vụ các loại hình tổ chức đảng, Thành uỷ đã cụ thể hóa các quy định về chức năng, nhiệm vụ của các loại hình tổ chức đảng trong cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp, trong lực lượng vũ trang, trong đơn vị doanh nghiệp và tổ chức đảng ở thôn, tổ dân phố... Qua đó, hầu hết các tổ chức đảng đã nhận thức đúng, thực hiện tốt hơn chức năng là hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở; quán triệt sâu sắc quan điểm “Lãnh đạo phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt”, gắn xây dựng, củng cố tổ chức đảng với đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; xây dựng, thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, mối quan hệ công tác giữa tổ chức đảng với các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở. Tập trung chỉ đạo củng cố các TCCSĐ yếu kém; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tránh chồng chéo với nhiệm vụ của tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị; tháo gỡ khó khăn, lúng túng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy ở cơ quan, đơn vị.

Để đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp uỷ đảng, nhất là đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, Thành ủy Vĩnh Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở thực hiện tốt quy chế làm việc, các nguyên tắc, quy định của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong Đảng; xây dựng đội ngũ đảng viên đảm bảo các tiêu chuẩn về chính trị, tư tưởng, đạo đức, có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ; chỉ đạo thực hiện tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ có hiệu quả, nhất là tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của BCH Trung ương (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Nhằm tăng cường vai trò, trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Thường vụ và cấp ủy viên thành phố trong thực hiện nhiệm vụ theo dõi địa bàn, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, BTV Thành ủy đã ban hành Chỉ thị số 18-CT/TU, về việc lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá chất lượng buổi sinh hoạt chi bộ đối với các loại hình chi bộ; đồng thời thành lập các tổ công tác hằng tháng dự sinh hoạt chi bộ; chỉ đạo cấp ủy cơ sở phân công các đồng chí cấp uỷ viên định kỳ hằng tháng dự sinh hoạt với chi bộ trực thuộc. Chỉ đạo nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy phải cụ thể, thiết thực, có sự chuẩn bị chu đáo, chú trọng việc kiểm điểm thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp khắc phục khuyết điểm, hạn chế được chỉ ra và những việc cần làm ngay sau kiểm điểm.

Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố với nhân dân 6 tháng đầu năm 2023.

Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền thành phố với nhân dân 6 tháng đầu năm 2023.

Cùng với sinh hoạt định kỳ hằng tháng, BTV Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề, bàn sâu những vấn đề cần tập trung lãnh đạo, giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở địa phương, đơn vị. Các chi bộ đã duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ hằng tháng phù hợp với tình hình cụ thể của từng chi bộ, đảng viên tham gia sinh hoạt đạt tỷ lệ cao (trên 90%). Bên cạnh đó, tập trung đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, đảm bảo tính chủ động, kịp thời, chặt chẽ, nghiêm túc, đúng nguyên tắc; tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ nảy sinh tiêu cực, có nhiều khó khăn, vướng mắc... Nhờ vậy các cấp ủy đã kịp thời nắm bắt tình hình, phản ánh, đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở; báo cáo và tham mưu cho Thành ủy, BTV Thành ủy những giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tổ chức thực hiện, đưa đường lối, chủ trương của Đảng vào cuộc sống đạt hiệu quả cao, việc bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách được xác định là hành động tiên quyết trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy thành phố. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) chính là việc nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực triển khai nghị quyết của các cấp ủy đảng và người đứng đầu cấp ủy theo hướng phát huy sáng tạo, tính chủ động, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, khắc phục tình trạng bao biện, làm thay, hoặc buông lỏng vai trò lãnh đạo của Đảng.

Ngay sau đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy thành phố đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị của thành phố quán triệt và thực hiện nghiêm túc tinh thần mà đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhấn mạnh: “Trong lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện, phải có quyết tâm rất cao, nỗ lực rất lớn, thật sự năng động, sáng tạo, chú trọng tạo đột phá để phát triển; coi trọng chất lượng, hiệu quả thực tế của công việc và đề cao trách nhiệm người đứng đầu”. Cấp ủy thành phố đã tập trung lãnh đạo xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế, chương trình làm việc; thực hiện nghiêm túc các quy định, nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của cấp ủy, đồng thời nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, giữ gìn đoàn kết nội bộ; bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất, toàn diện của cấp ủy đảng, đồng thời phát huy được tính năng động, sáng tạo, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền, vai trò chủ động, tích cực của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư; Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Quy định số 08-QĐi/TW của BCH Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, BTV Thành ủy thống nhất chỉ đạo gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là vai trò của đồng chí bí thư cấp ủy trong thực hiện mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Cấp ủy, trước hết là đồng chí bí thư cấp ủy, đã sâu sát, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; chủ động, sâu sát và chỉ đạo giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, bất cập ngay tại cơ sở. Xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá với các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể; đồng thời phân công trách nhiệm cụ thể đối với tập thể, cá nhân, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ. Giao chỉ tiêu cụ thể cho người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; từ đó phát huy hiệu quả, thể hiện rõ nét vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng, phát triển và nâng cao chất lượng TCCSĐ và đảng viên.

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16-6-2022 của BCH Trung ương về tăng cường củng cố, xây dựng TCCSĐ và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 22-9-2021 của BCH Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVII về nâng cao chất lượng TCCSĐ và đảng viên giai đoạn 2021-2025, cấp ủy thành phố đã kịp thời xây dựng Chương trình hành động để tổ chức thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt và triển khai, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương của tỉnh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Trong đó, đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 81-KH/TU, ngày 29-4-2022 về việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong thực hiện tiếp dân định kỳ, đột xuất, tổ chức đối thoại để tiếp nhận thông tin, lắng nghe và kịp thời giải quyết những phản ánh, kiến nghị của nhân dân.

Một trong những điểm mới trong nâng cao hiệu quả hoạt động của TCCSĐ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là BTV Tỉnh ủy đã chỉ đạo cấp cuốn Sổ tay đảng viên cho các đảng viên sinh hoạt ở thôn, tổ dân phố. Sổ tay đảng viên gồm nhiều nội dung bổ ích, thiết thực; trong đó, có trích dẫn lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chi bộ, về đảng viên; trích dẫn các nội dung nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo Nghị quyết số Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII); khung tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ; chức năng, nhiệm vụ của chi bộ thôn, tổ dân phố; quy định về những điều đảng viên không được làm; hướng dẫn sinh hoạt chi bộ... Thành ủy cũng chỉ đạo xây dựng Sổ tay sinh hoạt đảng viên điện tử - đây được xem là cuốn cẩm nang quan trọng, giúp mỗi đảng viên nâng cao nhận thức, luôn nắm vững các quy định, hướng dẫn của Đảng về chi bộ, sinh hoạt chi bộ khi tham gia sinh hoạt đảng.

Công tác bồi dưỡng, rèn luyện, tạo nguồn phát triển đảng viên được BTV Thành ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tập trung triển khai nhiều giải pháp, biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng và đảng viên mới, tạo điều kiện thuận lợi cho học viên, đặc biệt là đối tượng công nhân, học sinh, sinh viên; giao chỉ tiêu phát triển tổ chức đảng và đảng viên hằng năm cho các chi bộ, đảng bộ trực thuộc. Kết quả, từ năm 2020 đến đầu năm 2023 đã kết nạp mới 640 đảng viên (bình quân mỗi năm kết nạp 215 đảng viên, tăng 26,5% so với nhiệm kỳ 2015-2020). Bên cạnh đó, cấp ủy thành phố đã tăng cường quán triệt chủ trương, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng về nâng cao chất lượng đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, BTV Thành ủy đã rà soát, quyết định đưa ra khỏi Đảng 39 đảng viên không còn đủ tư cách.

Với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy thành phố; với các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, trong đó lấy phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu cấp ủy là giải pháp mang tính quyết định, đột phá, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực. TCCSĐ được kiện toàn, từng bước bảo đảm yêu cầu lãnh đạo toàn diện hệ thống chính trị ở cơ sở; dân chủ trong Đảng được mở rộng, phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị trong tham gia xây dựng Đảng. Đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, có nhận thức, năng lực và trách nhiệm công tác, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất