Phát triển đảng viên ở Vĩnh Phúc: Đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả

"Vĩnh Phúc đã có những giải pháp đột phá trong phát triển tổ chức đảng và đảng viên" - đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cho biết.

Chủ trương đồng bộ

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16-6-2022 của BCH Trung ương về tăng cường củng cố, xây dựng TCCSĐ và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới gắn với thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 22-9-2021 của BCH Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc về nâng cao chất lượng TCCSĐ và đảng viên giai đoạn 2021-2025, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu BTV Tỉnh ủy ban hành kế hoạch để triển khai thực hiện. Theo đó, Kế hoạch số 101-KH/TU, ngày 4-11-2022 của BTV Tỉnh ủy đã đề ra 12 nhiệm vụ trọng tâm và các nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu BTV Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 45-CT/TU, ngày 28-4-2023 về tăng cường phát triển đảng trong học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh, góp phần tạo nguồn phát triển và nâng cao đội ngũ đảng viên trong tình hình mới.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu BTV Tỉnh ủy thực hiện giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho người đứng đầu các địa phương, đơn vị trong phát triển đảng viên, tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Tính riêng 6 tháng đầu năm 2023, toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp được 1.016/2.205 đảng viên (đạt 46% chỉ tiêu được giao); phát triển được 12/18 tổ chức đảng trong doanh nghiệp hoặc đơn vị kinh tế tập thể (đạt 66,6% chỉ tiêu được giao), trong đó 1 tổ chức đảng thuộc doanh nghiệp FDI. Một số đơn vị đã vượt, hoàn thành chỉ tiêu được giao như: BTV Huyện ủy Lập Thạch vượt chỉ tiêu giao, chỉ đạo thành lập được 3 tổ chức đảng (chỉ tiêu giao 1), đạt 300% chỉ tiêu; BTV Huyện ủy Vĩnh Tường, Yên Lạc, Thành uỷ Vĩnh Yên thành lập được 2 tổ chức đảng (chỉ tiêu giao 2), đạt 100% chỉ tiêu; BTV Huyện ủy Sông Lô thành lập được 1 tổ chức đảng (chỉ tiêu giao 1), đạt 100% chỉ tiêu giao.

Bám sát mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và các chỉ thị, đề án của BTV Tỉnh ủy về công tác phát triển đảng viên, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, tích cực chỉ đạo, triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác phát triển đảng viên; thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, ý nghĩa của công tác phát triển đảng viên.

BTV Tỉnh ủy chỉ đạo BTV các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy cụ thể bằng giao chỉ tiêu, kế hoạch kết nạp đảng viên hằng năm phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị, địa phương. Phương châm xuyên suốt được BTV Tỉnh ủy quán triệt, đó là kết nạp đảng viên phải coi trọng chất lượng, đảm bảo về điều kiện, tiêu chuẩn; kết nạp đảng viên phải gắn với củng cố tổ chức đảng, làm trong sạch đội ngũ đảng viên; quan tâm công tác tạo nguồn để lựa chọn, bồi dưỡng, kết nạp những quần chúng ưu tú vào Đảng; đảm bảo chặt chẽ quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn trong quá trình kết nạp mới đảng viên.

Thực hiện quyết liệt, hiệu quả

Với chủ trương đồng bộ, thực hiện quyết liệt, công tác phát triển đảng viên ở Đảng bộ tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực. Qua 6 tháng đầu năm 2023, nhiều địa phương đã đạt hoặc vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên của cả năm. Như ở Sông Lô, tính đến hết tháng 7-2023, Đảng bộ huyện Sông Lô đã kết nạp được 204 đảng viên, đạt 102% chỉ tiêu kết nạp đảng viên được BTV Tỉnh ủy giao trong năm 2023. Để đạt kết quả này, ngay từ đầu năm, BTV Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường triển khai các giải pháp tích cực nhằm nâng cao hiệu quả công tác phát triển đảng viên. Trong đó, chú trọng tạo nguồn kết nạp đảng viên là đoàn viên, thanh niên; cán bộ, hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội; bộ đội xuất ngũ, công nhân, lao động trong các thành phần kinh tế... Đồng thời, giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên cho từng chi, đảng bộ trực thuộc.

Đảng bộ xã Cao Phong là một trong những điểm sáng phát triển đảng viên của huyện Sông Lô. Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội, Đảng bộ xã đã đạt hơn 200% kế hoạch phát triển đảng viên. Đây là một trong những kết quả nổi bật, thể hiện sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể của địa phương trong công tác xây dựng Đảng. Trước nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Cao Phong mới chỉ có gần 400 đảng viên trên tổng số dân hơn 10.000 người. Theo lãnh đạo cấp ủy địa phương, số đảng viên ít khiến phần nào sức lãnh đạo, chiến đấu của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ của địa phương bị hạn chế. Do đó, ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy đã ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác phát triển đảng, huy động sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể ở khu dân cư trong công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên. Để đạt và vượt kế hoạch chỉ tiêu kết nạp đảng viên hằng năm được giao, ngay từ đầu năm, Đảng ủy xã đã giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho từng chi bộ kết nạp được 1-2 đảng viên. Xã Cao Phong là địa phương đầu tiên của tỉnh mở lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng ngay tại địa phương. Từ năm 2021 đến nay, địa phương đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện Sông Lô mở 4 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng tại địa phương, thu hút gần 200 quần chúng ưu tú tham gia. Năm 2021, Huyện ủy giao địa phương kết nạp 15 đảng viên, song, với nhiều giải pháp tích cực, Đảng ủy đã xem xét và đề nghị kết nạp được 48 đảng viên (vượt hơn 320% kế hoạch). Năm 2022, địa phương kết nạp vượt hơn 300% kế hoạch với 46 đảng viên mới kết nạp. Năm 2023, Đảng bộ được giao kết nạp 20 đảng viên, nhưng trong 6 tháng đầu năm địa phương đã kết nạp được 26 đảng viên (đạt 130% kế hoạch được giao). Chỉ tiêu Huyện ủy giao cả nhiệm kỳ 2020-2025 cho Đảng bộ xã Cao Phong kết nạp 60 đảng viên, đến nửa đầu nhiệm kỳ số đảng viên được kết nạp đã lên đến gần 120 đảng viên (vượt gần 200% kế hoạch cả nhiệm kỳ).

Năm 2023, Đảng bộ huyện Tam Đảo được BTV Tỉnh ủy giao chỉ tiêu kết nạp 170 đảng viên. Trên cơ sở rà soát, đánh giá tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, BTV Huyện ủy Tam Đảo đã ban hành quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương, trong đó, có chỉ tiêu về kết nạp đảng viên. Trên cơ sở chỉ tiêu được giao, các cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch, tăng cường tuyên truyền, giáo dục tới cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên. Tập trung bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp Đảng cho các đối tượng là đoàn viên, thanh niên, cán bộ, hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội, người lao động đang làm việc trong các đơn vị kinh tế tư nhân...

BTV Huyện ủy chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở kết nạp đảng viên phải đảm bảo cả về số lượng và chất lượng, tuyệt đối không vì chạy theo chỉ tiêu mà xem nhẹ chất lượng. Những quần chúng ưu tú được xem xét kết nạp vào Đảng phải có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, nhất là tiêu chuẩn giác ngộ về lý tưởng của Đảng, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực công tác; việc kết nạp đảng viên phải gắn với củng cố tổ chức đảng, làm trong sạch đội ngũ đảng viên; đảm bảo thực hiện đúng các nguyên tắc, quy trình, thủ tục trong quá trình kết nạp đảng viên...

BTV Huyện ủy đã kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng, tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp, nâng cao chất lượng tổ chức dảng và phát triển đảng viên trên địa bàn huyện; phân công các thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách đảng bộ các xã, thị trấn thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các đảng bộ cơ sở xây dựng và thực hiện hiệu quả kế hoạch kết nạp đảng viên. Định kỳ hằng tháng, đồng chí Bí thư Huyện ủy tổ chức hội nghị giao ban với bí thư đảng ủy các xã, thị trấn để nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ nhằm kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chỉ tiêu kết nạp đảng viên…

Đảng bộ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tam Đảo đã xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể về công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên cho từng chi bộ, trong đó, chú trọng phát triển đảng viên từ các nhà trường, các tổ chức chính trị - xã hội, đối tượng quần chúng là bộ đội xuất ngũ, học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trở về địa phương, từ đó, chủ động tiếp cận, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, có kế hoạch bồi dưỡng, giáo dục và tạo điều kiện để họ phấn đấu, rèn luyện, được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Với những giải pháp được triển khai, từ đầu năm đến nay, Đảng bộ huyện Tam Đảo đã kết nạp được 133 đảng viên, đạt 79% kế hoạch năm. Các đảng viên mới kết nạp đều đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước…

Những năm gần đây, công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, phát triển đảng viên luôn được Đảng bộ TP. Vĩnh Yên quan tâm, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên. Các cấp ủy, tổ chức đảng chủ động công tác rà soát nguồn để tổ chức bồi dưỡng những quần chúng ưu tú, nhất là thế hệ trẻ có ý thức rèn luyện, phấn đấu, học tập, lao động, có nguyện vọng đứng trong hàng ngũ của Đảng. Theo số liệu thống kê của Ban Tổ chức Thành ủy Vĩnh Yên, từ năm 2020 đến nay, Đảng bộ thành phố đã kết nạp được hơn 700 đảng viên; tổ chức được 14 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho gần 1.150 quần chúng ưu tú; tổ chức 9 lớp học đảng viên mới cho hơn 725 học viên.

Hằng năm, công tác phát triển đảng viên của thành phố đều đạt chỉ tiêu của tỉnh giao và vượt mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Các đảng viên được kết nạp vào Đảng đều đạt tiêu chuẩn, điều kiện, trình độ ngày càng cao hơn, đảng viên trẻ tăng, nhất là đảng viên trong học sinh, sinh viên. Công tác kết nạp đảng viên bảo đảm về số lượng, chất lượng, thực hiện đúng Điều lệ Đảng quy định.

Kinh nghiệm của Đảng bộ thành phố là ngay từ đầu nhiệm kỳ, BTV Thành ủy tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở chú trọng công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên. Bám sát các nhiệm vụ, chỉ tiêu của Tỉnh ủy giao, Thành ủy Vĩnh Yên căn cứ để giao chỉ tiêu phát triển đảng viên cụ thể đến từng chi, đảng bộ trực thuộc. Đồng thời, phân công cán bộ phụ trách, nắm bắt tình hình cơ sở, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên. Thành phố huy động sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy, hệ thống chính trị trong việc giới thiệu những quần chúng ưu tú cho tổ chức đảng bồi dưỡng, kết nạp Đảng.

Để khai thác nguồn quần chúng dồi dào là học sinh, sinh viên, Thành ủy Vĩnh Yên chỉ đạo các chi, đảng bộ nhà trường triển khai hiệu quả Chỉ thị số 45 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các chi, đảng bộ nhà trường tăng cường công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, giáo dục đạo đức, quan điểm, mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, giúp các em học sinh, sinh viên có nhận thức đúng đắn, xác định động cơ tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện để sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Nhờ sự quyết tâm, quyết liệt, cách làm hiệu quả từ các đảng bộ trực thuộc, công tác phát triển đảng viên ở Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc luôn đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Trong đó, tỷ lệ đảng viên nữ, đảng viên là người dân tộc thiểu số, đảng viên là đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý, công nhân lao động trong các thành phần kinh tế ngày càng tăng; trình độ học vấn và trình độ chuyên môn nghiệp vụ từng bước được nâng cao.

Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, toàn tỉnh đã kết nạp được 5.474 đảng viên, số đảng viên được kết nạp mới hằng năm đều vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Trong số đảng viên mới được kết nạp, có 872 người là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người lao động trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước và 81 đảng viên là học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường trung học phổ thông, cao đẳng, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Các đảng viên mới kết nạp đều đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, có nhiều đóng góp trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đội ngũ đảng viên đông về số lượng, “mạnh” về chất lượng đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ trong toàn Đảng bộ tỉnh, góp phần để Vĩnh Phúc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất