Làng văn hóa kiểu mẫu ở Vĩnh Phúc: Hiệu quả từ đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống


Khu thiết chế văn hóa, thể thao của LVHKM Thụ Ích, xã Liên Châu (Yên Lạc) đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục để chuẩn bị cho lễ khánh thành vào dịp kỷ niệm 2-9-2023.

Khu thiết chế văn hóa, thể thao của LVHKM Thụ Ích, xã Liên Châu (Yên Lạc) đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục để chuẩn bị cho lễ khánh thành vào dịp kỷ niệm 2-9-2023.

 Xây dựng LVHKM là chủ trương lớn của Vĩnh Phúc nhằm hiện thực hóa các nội dung Nghị quyết Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng và Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XVII về xây dựng và phát triển văn hóa trong thời đại mới. Với quan điểm “Mọi người dân Vĩnh Phúc phải được thụ hưởng thành quả từ sự phát triển của tỉnh”, xây dựng LVHKM thông qua các chính sách đặc thù sẽ góp phần nâng cao đời sống văn hóa ở khu dân cư, chú trọng phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của người dân. Xây dựng nông thôn Vĩnh Phúc với cơ sở vật chất đồng bộ hiện đại; hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hạ tầng thương mại dịch vụ hoàn thiện, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân, để nông thôn Vĩnh Phúc trở thành những miền quê đáng sống.

Triển khai đồng bộ

Thời gian qua, BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, thông báo, kết luận phát triển lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và nâng cao thu nhập, phúc lợi của người dân Vĩnh Phúc. Tiêu biểu như: Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12-3-2020 của BCH Đảng bộ tỉnh về nâng cao thu nhập và phục lợi của người dân Vĩnh Phúc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 12-12-2022 của BCH Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Vĩnh Phúc đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước; Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 16-3-2023 của BTV Tỉnh ủy về xây dựng LVHKM trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc…

Đây là chủ trương đúng đắn, thể hiện tư duy đổi mới, sáng tạo, quyết tâm cao của tỉnh trong việc khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, nhằm thu hút nguồn lực phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân trên địa bàn tỉnh. Kết quả thực hiện chủ trương xây dựng LVHKM sẽ tạo ra bước đột phá trong bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, gắn với phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. LVHKM trên địa bàn tỉnh trở thành nơi đáng sống, phát triển đồng bộ, toàn diện, bền vững về kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường và quốc phòng an ninh; giữ được sự cân bằng sinh thái, hài hòa với thiên nhiên, bản sắc văn hóa dân tộc; người dân có cuộc sống ổn định, ấm no, hạnh phúc.

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU, ngày 16-3-2023 của BTV Tỉnh ủy, các cấp ủy đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án để cụ thể hoá nhiệm vụ của địa phương, đơn vị thực hiện Nghị quyết. Tỉnh ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện xây dựng LVHKM tỉnh do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy là Trưởng Ban. Các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố của tỉnh đã ban hành kế hoạch, thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc triển khai thực hiện xây dựng LVHKM đảm bảo tiến độ, hiệu quả.

Đảng đoàn HĐND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo ban hành Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND, ngày 5-5-2023 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ thực hiện xây dựng LVHKM trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2023-2030 và Nghị quyết số 08/NQ-HĐND, ngày 5-5-2023 của HĐND tỉnh thông qua Đề án xây dựng LVHKM trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2023-2030; kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện.

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng bộ tiêu chí cụ thể, nguồn lực thực hiện, các cơ chế, chính sách có liên quan để thực hiện Nghị quyết; chủ trì tổ chức thực hiện Nghị quyết có hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia và triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động của tỉnh; thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện trong quá trình thực hiện Nghị quyết.

Nhờ triển khai đồng bộ và hiệu quả với quyết tâm cao, cả hệ thống chính trị trong toàn tỉnh đã thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động về ý nghĩa và tầm quan trọng của chủ trương xây dựng LVHKM trên địa bàn tỉnh.

Kết quả tích cực

Xây dựng LVHKM từ Nghị quyết đi vào cuộc sống đã đạt được những kết quả bước đầu tích cực. Cả 28 khu thiết chế văn hoá thể thao sinh hoạt cộng đồng của 28 LVHKM giai đoạn một (không bao gồm 2 tuyến phố của TP. Vĩnh Yên) đã khởi công xây dựng công trình. Dự kiến 5 khu: thôn Man Để, thị trấn Tam Hồng (huyện Yên Lạc); thôn Thụ Ích, xã Liên Châu (huyện Yên Lạc); tổ dân phố Tam Quang, thị trấn Gia Khánh (huyện Bình Xuyên); thôn Chi Chỉ, xã Đồng Cương (huyện Yên Lạc); thôn Bàn Mạch, xã Lý Nhân (huyện Vĩnh Tường) sẽ hoàn thành trong tháng 9-2023; các khu còn lại sẽ hoàn thành trong quý 4-2023.

Trong triển khai thực hiện các tiêu chí, chính sách hỗ trợ, bám sát 14 tiêu chí và 16 chính sách được ban hành theo Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND và Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, các đơn vị, địa phương đã tập trung, quyết liệt triển khai thực hiện. Hiện nay, tiêu chí về quy hoạch kiến trúc đạt 9/30 làng (30%); tiêu chí về hệ thống chính trị, quốc phòng an ninh và trật tự xã hội đạt 19/30 làng (63%); tiêu chí về chấp hành pháp luật, hương ước, quy ước đạt 25/30 làng (83%); tiêu chí về y tế đạt 9/30 làng (30%); 10 tiêu chí còn lại, các thôn, tổ dân phố mới đạt một phần và đang tiếp tục triển khai thực hiện.

Đối với việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ đặc thù, đến nay, nhân dân của các thôn, tổ dân phố xây dựng LVHKM đã đăng ký thực hiện 93 mô hình kinh doanh dịch vụ, thương mại; 8 mô hình homestay, farmstay; 22 mô hình vườn sản xuất; 14 đăng ký đào tạo nhân viên y tế; 14 đăng ký tự nguyện dừng hoạt động chăn nuôi trong khu dân cư; 21 đăng ký thực hiện quy tập các mộ riêng lẻ về nghĩa trang; 100% các huyện, thành phố đã thực hiện giải ngân, với số tiền 80,71 tỷ đồng/100 tỷ đồng (đạt 80,7%), với 448 hộ gia đình vay vốn.

Trong triển khai xây dựng LVHKM ở các địa phương đã có những mô hình, sản phẩm, cách làm hay như: Người dân tại một số làng ở huyện Vĩnh Tường đã đóng góp kinh phí để thành lập quỹ khuyến học, tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi năm 2023; quỹ thực hiện các công việc như trát tường, sơn tường, trồng hoa chân tường rào; chỉnh trang nghĩa trang, đình chùa... Tổ dân phố Tam Quang, huyện Bình Xuyên đã ủng hộ đóng góp trên 2 tỷ đồng để tham gia xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu; vận động ủng hộ tài trợ trên 2.000 đầu sách cho thư viện, xây dựng quỹ khuyến học trên 50 triệu đồng. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh phối hợp với huyện Vĩnh Tường đã xây dựng hoàn thành mô hình trồng sen trước cổng Di tích quốc gia Đền Đá, xã Phú Đa (Vĩnh Tường), hình thành điểm du lịch thu hút hàng trăm du khách trong và ngoài huyện đến tham quan. Sở Giao thông vận tải triển khai hỗ trợ xây dựng hoàn thành 2 mô hình thí điểm tuyến đường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” tại thôn Viên Du, xã Thanh Vân và thôn Chiến Thắng, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương. Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Vĩnh Phúc đã tiến hành bó gọn dây cáp, dây điện, hạ tầng viễn thông tại các LVHKM. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã triển khai dịch vụ ngay tại các LVHKM để bình xét vay vốn và thực hiện giải ngân ngay tại cơ sở, người dân không phải mất công sức đi lại nhiều. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Nhà hát Nghệ thuật, Trung tâm Văn hóa tỉnh đã tổ chức các buổi chiếu phim, biểu diễn nghệ thuật tại các LVHKM, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ, động viên, khích lệ các tầng lớp nhân dân đồng thuận, ủng hộ, tham gia xây dựng Làng LVHKM.

Các tổ chức đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm; đang triển khai công trình “Con đường Bích họa” tại các làng ở huyện Yên Lạc và Lập Thạch. Thành lập duy trì CLB Thanh niên khởi nghiệp, CLB Thanh niên bảo vệ môi trường, tham gia duy trì tuyến đường thanh niên tự quản. Thành lập nhóm Zalo; đăng tải thông tin về các LVHKM trên địa bàn tỉnh lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để các cơ quan, đơn vị có thể tìm hiểu, theo dõi. Sở Xây dựng đã hoàn thành “Hồ sơ thiết kế mẫu các công trình nhà ở, định hướng kiến trúc tường rào, công trình phụ, vườn hộ, chuồng trại nông thôn phục vụ xây dựng LVHKM trên địa bàn tỉnh”. Ban Tuyên giáo, Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh - truyền hình Vĩnh Phúc hằng ngày đều có tin, bài, phóng sự tuyên truyền, phản ánh việc triển khai thực hiện. Bản tin sinh hoạt chi bộ hằng tháng đều có tin, bài về xây dựng LVHKM. Ban Dân vận Tỉnh uỷ lựa chọn 50 mô hình “Dân vận khéo” trong xây dựng LVHKM trên địa bàn tỉnh. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vận động 84 hộ tự nguyện dừng hoạt động chăn nuôi không đúng quy định; trồng mới 3 đường hoa với chiều dài 3,9km, vẽ tranh 36 bức tường với diện tích 136m2; trồng 400 cây xanh tại khuôn viên nghĩa trang; thành lập mô hình phân loại rác thải tại gia đình tại 2 làng.

Các hạng mục ở LVHKM tổ dân phố Tam Quang, thị trấn Gia Khánh (Bình Xuyên) đang được nhà thầu gấp rút thi công, đảm bảo thời gian để khánh thành vào dịp kỷ niệm 2-9-2023.

Các hạng mục ở LVHKM tổ dân phố Tam Quang, thị trấn Gia Khánh (Bình Xuyên) đang được nhà thầu gấp rút thi công, đảm bảo thời gian để khánh thành vào dịp kỷ niệm 2-9-2023.

Trong không khí thi đua sôi nổi hướng đến kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2-9, các công trình xây dựng LVHKM ở các thôn, tổ dân phố đang diễn ra sôi động, khẩn trương, quyết tâm hoàn thành vượt tiến độ các công trình, dự án. Vĩnh Phúc phấn đấu khánh thành tối thiểu 3 công trình trong dịp kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2-9-2023; hoàn thành tối thiểu 10 làng trong tháng 9-2023; tối thiểu 20 làng trong tháng 10-2023 và toàn bộ trong tháng 11-2023. Theo đó, Tỉnh uỷ chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương tăng cường triển khai đồng bộ các tiêu chí, chính sách theo Nghị quyết 06/2023/NQ-HĐND và Nghị quyết 08/2023-NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Thường xuyên báo cáo tiến độ, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Phổ biến, tuyên truyền sâu rộng nội dung các chủ trương, chính sách về xây dựng LVHKM, huy động sự ủng hộ mạnh mẽ, tham gia tích cực của nhân dân, đảm bảo thực sự người dân tại các thôn/tổ dân phố là chủ thể, trung tâm thực hiện và cũng chính là đối tượng hưởng lợi từ thành quả xây dựng LVHKM. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất