Vĩnh Phúc: Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021

Kế hoạch 30-KH/TU xác định, thông qua hưởng ứng Giải tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng, thu hút sự quan tâm hơn nữa của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và nhân dân đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh chung sức, đồng lòng tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phản động; tham gia phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân.

Việc hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ VI - năm 2021 được triển khai bảo đảm thiết thực, hiệu quả, rộng khắp trong toàn hệ thống chính trị và các cơ quan báo chí của tỉnh, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.

Nội dung tập trung tuyên truyền sâu rộng việc học tập, phổ biến, quán triệt và đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống; tình hình, kết quả xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của tỉnh theo định hướng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, khơi dậy mọi tiềm năng, hun đúc ý chí, khát vọng phồn vinh, xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc trở thành đô thị hiện đại, giàu mạnh, văn minh. Công tác cán bộ, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của tỉnh gắn với thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 của BCH Trung ương Đảng (khóa XII). Xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh và các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn tỉnh; công tác xây dựng hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở của Đảng bộ tỉnh. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị (khóa XII). Những mô hình mới, cách làm hay, những gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng…

Đối tượng tham gia dự Giải: Mọi công dân Việt Nam có tác phẩm báo chí tuyên truyền, phản ánh về công tác xây dựng Đảng của tỉnh được đăng tải, phát sóng trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình) tỉnh Vĩnh Phúc và Trung ương. Không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật.

Thời gian đăng tải, phát sóng tác phẩm tham dự Giải: Tính từ ngày 1-11-2020 đến ngày 31-10-2021.
Thời gian nhận tác phẩm dự Giải: Từ ngày ban hành Kế hoạch đến hết ngày 1-11-2021 (theo dấu bưu điện).
Thời gian lựa chọn tác phẩm xuất sắc để biểu dương, tặng thưởng tại tỉnh và chọn lọc gửi về Trung ương tham dự Giải Búa liềm vàng lần thứ VI: Từ ngày 2 đến 8-11-2021.
Thời gian gửi tác phẩm xuất sắc về Trung ương tham dự Giải Búa liềm vàng lần thứ VI: Hoàn thành trước ngày 10-11-2021.

Địa chỉ nhận hồ sơ tham dự Giải: Các tác giả có tác phẩm tham dự Giải Búa liềm vàng lần thứ VI chỉ gửi hồ sơ tham dự Giải về một địa chỉ duy nhất là: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

Ngoài giải thưởng theo Thể lệ của Trung ương, các tác phẩm tham dự Giải được tỉnh đánh giá xuất sắc sẽ được tỉnh thưởng như sau: Mỗi loại hình báo in, báo điện tử, truyền hình chọn 5 tác phẩm xuất sắc để tặng thưởng; mỗi loại hình báo phát thanh, ảnh báo chí chọn 3 tác phẩm xuất sắc để tặng thưởng; mức thưởng 3.000.000 đồng/tác phẩm. Các tác phẩm được vào vòng chung khảo Giải Búa liềm vàng lần thứ VI thưởng 3.000.000 đồng/tác phẩm; các tác phẩm đoạt Giải Búa liềm vàng lần thứ VI tùy thuộc vào mức độ giải được thưởng từ 5.000.000 đến 20.000.000 đồng/tác phẩm. Tập thể tiêu biểu trong triển khai, tham gia Giải thưởng 3.000.000 đồng/đơn vị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền về Giải Búa liềm vàng lần thứ VI - năm 2021 theo Kế hoạch; phát động, hưởng ứng tham gia Giải theo Thể lệ của Trung ương; chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai hưởng ứng, tham gia Giải trên địa bàn tỉnh. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện tốt nội dung Kế hoạch.

Các cơ quan báo chí tỉnh xây dựng kế hoạch và triển khai tuyên truyền, hưởng ứng Giải kịp thời, đồng bộ, sinh động, phong phú, chất lượng, hiệu quả; tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức, hình thức tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả các chuyên trang, chuyên mục về xây dựng Đảng; xây dựng các trailer, banner..., để tuyên truyền hưởng ứng Giải trên các ấn phẩm của đơn vị. Tạo điều kiện về thời gian, kinh phí để cán bộ, phóng viên, biên tập viên tích cực hưởng ứng tham gia Giải với các tác phẩm được đầu tư công phu, tâm huyết, có chất lượng cao, mang tính thời sự, gắn với thực tiễn xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất