Vĩnh Phúc: Xây dựng Đảng vững mạnh từ cơ sở
Chi ủy thôn Phấn Kiến, xã Đình Chu, huyện Lập Thạch quan tâm sát sao, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ xây dựng rãnh thoát nước thải ở thôn dân cư. Ảnh: Trường Khanh.

Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc có 13 đảng bộ trực thuộc với gần 7 vạn đảng viên. Nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm công tác xây dựng Đảng, các chỉ tiêu về xây dựng Đảng đều vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra.

Trong đó, xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức ngay từ chi bộ trực thuộc cơ sở được đặc biệt chú trọng với phương châm coi chi bộ là hạt nhân lãnh đạo toàn diện các mặt công tác, chi bộ mạnh thì Đảng bộ mới mạnh.

Là chi bộ ghép của hai chi bộ thôn Phấn Khởi và Kiến Thiết, Chi bộ thôn Phấn Kiến, xã Đình Chu, huyện Lập Thạch đã phát huy được vai trò lãnh đạo của cấp ủy, nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và nâng cao đời sống cho nhân dân.

Nhiều năm liền, cả hai chi bộ thôn Phấn Khởi và Kiến Thiết đều đạt trong sạch, vững mạnh, làm tiền đề để Đảng bộ xã lựa chọn xây dựng Chi bộ thôn Phấn Kiến là chi bộ kiểu mẫu ở địa phương trong thời gian tới.

Phấn khởi trước thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhìn lại kết quả của chi bộ đạt được trong thời gian qua, đồng chí Trần Xuân Thu, Bí thư Chi bộ thôn Phấn Kiến chia sẻ:

"Nét nổi bật trong xây dựng Đảng vững mạnh ở Chi bộ thôn Phấn Kiến là xây dựng được mối đoàn kết thống nhất, gắn bó giữa đảng viên với chi ủy, giữa đảng viên với đảng viên, giữa đảng viên với nhân dân.

Với hơn 60 đảng viên, chi ủy xác định mỗi một đảng viên góp phần quan trọng vào việc hiện thực hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nghị quyết của chi bộ và là hạt nhân trong xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh.

Chi ủy tích cực phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đồng thời bám sát vào các nghị quyết của cấp ủy các cấp để lựa chọn những nội dung, vấn đề sát với cuộc sống và lãnh đạo cụ thể bằng những nghị quyết chuyên đề.

Mọi vấn đề ở thôn đều được công khai, dân chủ trên cơ sở nguyện vọng chính đáng của nhân dân và chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từ đó có được sự thống nhất cao của cán bộ, đảng viên, ai cũng hăng hái phấn đấu, thi đua trong thực hiện nhiệm vụ của mình, góp phần đạt và vượt mục tiêu kế hoạch đề ra.

Có thể nói, với những “hạt nhân” như Chi bộ thôn Phấn Kiến đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng Đảng bộ các cấp vững mạnh, tăng cường sức mạnh của Đảng.

Chú trọng xây dựng từng "hạt nhân" chi bộ vững mạnh, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh đã thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tổ chức thực hiện tốt Đề án số 04-ĐA/TU và Kết luận số 13-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng chi bộ đảng trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2017-2020.

Bám sát vào hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với 4 loại hình chi bộ trong Đảng bộ tỉnh, các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng đã nghiêm túc thực hiện, từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng trong tình hình mới.

Công tác phát triển đảng viên được quan tâm, bình quân mỗi năm toàn tỉnh kết nạp được hơn 2.000 đảng viên. Việc rà soát, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng và công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên được thực hiện nghiêm túc trên tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Để hoàn thành các mục tiêu cụ thể của toàn Đảng bộ tỉnh đến năm 2025 như: Số đảng viên được kết nạp hằng năm đạt 2.000 đảng viên trở lên; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt trên 85%; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân hằng năm đạt trên 90%; tỷ lệ chính quyền cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân hằng năm đạt 80%... thì việc hoàn thành mục tiêu của từng chi bộ cơ sở có ý nghĩa nền tảng quan trọng.

Do đó, ngay sau khi Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII thành công tốt đẹp, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng.

Trong đó, đặc biệt coi trọng, xác định công tác cán bộ là một khâu đột phá. Đổi mới toàn diện phương thức lãnh đạo của Đảng ở từng chi bộ cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị mình.

Các đảng bộ cơ sở chú trọng công tác xây dựng Đảng trên quan điểm “chắc từ gốc”, coi chi bộ là hạt nhân lãnh đạo toàn diện các mặt công tác...

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất