Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về BHXH, BHYT tháng 5-2018

Hội nghị tập trung thông tin một số chỉ tiêu chủ yếu (tính đến 30-5)

1. Công tác thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN

- Số người tham gia: BHXH bắt buộc là 13,79 triệu người; BHXH tự nguyện là 240 nghìn người; bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 11,6 triệu người; bảo hiểm y tế (BHYT) là 81,3 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 86,6% dân số.

- Số thu: Trong tháng toàn Ngành thu 24.352 tỷ đồng, lũy kế hết tháng 5-2018  toàn Ngành thu 121.100 tỷ đồng, đạt 36,7% kế hoạch cả năm; trong đó: thu BHXH là 83.615 tỷ đồng, thu BHTN là 5.631 tỷ đồng, thu BHYT là 31.852 tỷ đồng.

2. Giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN

- Trong tháng, toàn Ngành đã giải quyết 10.125 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; 85.117 người hưởng trợ cấp 1 lần; 858.380 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Lũy kế 5 tháng đầu năm đã giải quyết 49.765 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; giải quyết 296.916 người hưởng trợ cấp 1 lần; 3.954.791 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

- Trong tháng, cả nước có khoảng 15,3 triệu lượt người khám chữa bệnh (KCB) BHYT; lũy kế 5 tháng đầu năm có 70,6 triệu lượt người KCB BHYT.

- Trong tháng, phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết cho 72.164 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 2.797 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề. Lũy kế 5 tháng đầu năm, giải quyết cho 205.894 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp,11.528 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề.

3. Chi trả chế độ BHXH, BHYT, BHTN

Trong tháng toàn Ngành thực hiện chi BHXH, BHYT, BHTN 29.143 tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng 5-2018, số chi BHXH, BHYT, BHTN toàn Ngành là 122.509 tỷ đồng, đạt 41,62% kế hoạch cả năm; trong đó: chi BHXH từ nguồn Ngân sách 18.472 tỷ đồng, chi BHXH từ Quỹ BHXH 62.871 tỷ đồng, chi Quỹ BHTN 2.892 tỷ đồng và ước chi KCB BHYT 38.272 tỷ đồng.

 Về công tác chỉ đạo, điều hành

1. Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ của Ngành

- Trong tháng 5, BHXH Việt Nam đã ban hành gần 40 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, trong đó có một số văn bản quan trọng như: Quyết định phê duyệt danh mục báo cáo định kỳ thuộc phạm vi thực hiện của BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; Quyết định ban hành Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ năm 2018 của BHXH Việt Nam; Công văn về việc thực hiện Thông tư số 50/2017/TT-BYT ngày 29-12-2017 của Bộ Y tế; Công văn hướng dẫn thẩm định quyết toán chi phí KCB BHYT năm 2017; Công văn hướng dẫn quyết toán thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp năm 2017; Công văn chấn chỉnh công tác chi trả các chế độ BHXH và quản lý người hưởng qua hệ thống bưu điện; Công văn về việc tăng cường công tác giám định chuyên đề và thực hiện giám định điện tử...

- Tổ chức Hội nghị giao ban thực hiện chính sách BHYT tại khu vực phía Bắc; Hội nghị tập huấn trực tuyến về phần mềm giám sát và khai thác dữ liệu từ Hệ thống Thông tin giám định BHYT cho cán bộ giám định của BHXH các tỉnh, thành phố; Hội nghị phổ biến Bộ luật Hình sự năm 2015 cho toàn thể công chức, viên chức cơ quan BHXH Việt Nam; Hội nghị tập huấn "Trang bị kiến thức về BHXH, BHYT cho phóng viên, biên tập viên chuyên trách thuộc các cơ quan thông tấn, báo chí"; Hội nghị tập huấn cán bộ đầu mối về công tác thông tin đối ngoại ngành BHXH năm 2018...

- Chỉ đạo, hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố: thực hiện dự toán chi KCB năm 2018; rà soát và báo cáo đầy đủ các thông tin đối với các cơ sở y tế ký hợp đồng KCB năm 2018; thẩm định chi phí vượt quỹ KCB BHYT năm 2017.

- Chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố đẩy mạnh việc trả sổ BHXH cho người lao động; hoàn thiện việc cấp, đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH đã được đồng bộ với dữ liệu hộ gia đình.

- Tiếp tục hoàn thiện các phần mềm nghiệp vụ của Ngành; duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Dịch vụ khách hàng phục vụ tư vấn giải đáp chế độ chính sách cho người dân; nâng cấp Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT; triển khai các giải pháp về an toàn thông tin từ Trung ương đến tỉnh, huyện đảm bảo kết nối thông suốt và bảo mật thông tin cho các hoạt động của Ngành trên môi trường mạng.

2. Phối hợp với các bộ, ngành trong công tác BHXH, BHYT

- Tham gia ý kiến với Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội về Báo cáo thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện chính sách, chế độ BHXH, quản lý và sử dụng quỹ BHXH năm 2017.

- Tham gia phối hợp với các Bộ, ngành hoàn thiện dự thảo các văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, trong đó có các văn bản quan trọng như: Đề án Cải cách chính sách BHXH trình Hội nghị Trung ương 7; dự thảo Nghị định về BHXH bắt buộc đối với người lao động nước ngoài; Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 105/2014/NĐ-CP của Chính phủ; dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư số 37/2014/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn đăng ký KCB ban đầu và chuyển tuyến KCB BHYT...

- Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Hoàn thiện Báo cáo về tình hình thực hiện chính sách, chế độ BHXH, quản lý và sử dụng quỹ BHXH năm 2017 của Chính phủ trình Quốc hội; xây dựng Đề án giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH cho các địa phương.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất