Cần Thơ chú trọng công tác cán bộ

Triển khai nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2012, Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quy định về biên chế dự phòng đồng thời ban hành Hướng dẫn thực hiện; tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy luân chuyển 11 cán bộ để đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện trong thực tế, chuẩn bị nguồn cán bộ cho giai đoạn 2015-2020; sắp xếp, kiện toàn 26 chức danh giám đốc, phó giám đốc sở và tương đương bị khuyết do điều động, luân chuyển.

Thống nhất giới thiệu 8 đồng chí ứng cử bầu giữ các chức danh chủ chốt quận, huyện và nhân sự chủ tịch, phó chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố, nhiệm kỳ 2012-2017. Chỉ định, chuẩn y 41 đồng chí giữ chức ủy viên ban chấp hành, ban thường vụ, phó bí thư, ủy viên ủy ban kiểm tra quận ủy, huyện ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy, nhiệm kỳ 2010-2015; chỉ định Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học - kỹ thuật thành phố, nhiệm kỳ 2011-2016.

Thẩm định, trình Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy phê duyệt quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý các sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể thành phố; nhân sự bổ sung ban thường vụ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt quận, huyện và đảng ủy trực thuộc Thành ủy; nhân sự bổ sung Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng phê duyệt quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý thành phố, giai đoạn 2011-2015, đảm bảo tính kế thừa và chủ động trong công tác cán bộ. Đồng thời, tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Hướng dẫn số 02-HD/TU về quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, giai đoạn 2015-2020; thường xuyên theo dõi, kiểm tra quá trình triển khai tổ chức thực hiện tại các địa phương, cơ quan, đơn vị. Đến nay, đã có 50/79 đơn vị gửi báo cáo quy hoạch về Ban Tổ chức Thành ủy.

Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu Thành ủy ban hành nghị quyết về đào tạo cán bộ cơ sở, quận, huyện và thành phố đạt chuẩn. Căn cứ kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2012, Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp với các cơ sở đào tạo, cử 13 đồng chí đi học cao cấp lý luận chính trị - hành chính; 2 đồng chí học đại học, cao học chuyên môn; 18 đồng chí đi tham quan, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài; 152 đồng chí đi học bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức, công tác kiểm tra, văn phòng cấp ủy, ngạch chuyên viên chính, ngạch chuyên viên… và 233 đồng chí học bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh.

Thời gian tới, các cấp ủy đảng ở Cần Thơ xác định tập trung thực hiện:

Một là, tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; chuẩn bị đầy đủ các bước theo quy định về tổ chức kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với tập thể ban thường vụ và cá nhân ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy. Đồng thời, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị trong toàn thành phố.

Hai là, tổng hợp và trình Ban Thường vụ Thành ủy phê duyệt quy hoạch (A1) cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015-2020 cho các quận, huyện và sở, ban, ngành thành phố; đồng thời tham mưu Thành ủy thực hiện quy hoạch ban chấp hành, cán bộ chủ chốt của thành phố; triển khai Nghị quyết của Thành ủy về đào tạo cán bộ cơ sở, quận, huyện và thành phố đạt chuẩn.

Ba là, tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 08-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2011-2015, lựa chọn một số cán bộ lãnh đạo sở, ban, ngành thành phố chưa kinh qua chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp quận, huyện để luân chuyển, chuẩn bị nguồn cán bộ chủ chốt thành phố giai đoạn 2015-2020.

Bốn là, phối hợp với Học viện Chính trị - Hành chính khu vực IV mở lớp cao cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tại chức tại TP. Cần Thơ, ưu tiên cho các đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý đương chức và trong quy hoạch còn thiếu chuẩn.

Năm là, tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức sơ kết và báo cáo tình hình thực hiện một số quy định của Trung ương, như: Quy định số 222-QĐ/TW của Ban Bí thư; thực hiện thí điểm thành lập Đảng bộ cơ sở cơ quan đảng, đoàn thể và Đảng bộ cơ sở cơ quan chính quyền theo Hướng dẫn số 38-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương; 5 năm thực hiện Quy định số 57-QĐ/TW “Một số vấn đề về Bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”, sơ kết thực hiện Hướng dẫn số 30-HD/BTCTW về công nhận người hoạt động Cách mạng trước ngày 31-12-1944 và đến ngày Tổng khởi nghĩa 19-8-1945; tổng kết việc thực  hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn; tổng kết thực hiện Quy định 123-QĐ/TW của Bộ Chính trị “Quy định một số điểm về kết nạp đảng viên đối với người có đạo và đảng viên có đạo tham gia sinh hoạt tôn giáo”; hoàn chỉnh dự thảo Đề án chính sách hỗ trợ đảng viên nghèo để trình Thường trực Thành ủy xem xét, quyết định.

Sáu là, tiếp tục kiểm tra nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng đảng tại ban tổ chức các quận ủy, huyện ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy, để nắm tình hình và kịp thời uốn nắn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Tiến hành giám sát chuyên đề về “nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên".

Bảy là, tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị với Thường trực đảng ủy 85 xã, phường, thị trấn về triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012; chuẩn bị nội dung tổ chức hội nghị giao ban Cụm thi đua các Ban Tổ chức Thành ủy trực thuộc Trung ương tại Cần Thơ.

Tám là, tiếp tục thực hiện tốt các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác Bảo vệ chính trị nội bộ, quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ Bảo vệ chính trị nội bộ. Giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo về lịch sử chính trị cán bộ, đảng viên.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất