TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh việc thu hút chuyên gia khoa học công nghệ
Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh, các đại biểu, nhà khoa học tham quan sản phẩm công nghệ cao của doanh nghiệp, nhà khoa học trong nước thực hiện.

Một trong những nhiệm vụ, giải pháp xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước được xác định tại Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 6-8-2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X là: Xây dựng chính sách thu hút, tập hợp trí thức Việt Nam ở trong và ngoài nước tích cực tham gia hiến kế, hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ mới... Trọng dụng, tôn vinh những trí thức có đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế.  

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, Ban Tổ chức Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kết luận số 179-KL/TU ngày 24-2-2014 thực hiện thí điểm một số chính sách thu hút chuyên gia khoa học công nghệ.

Sau hơn 3 năm thực hiện, thành phố đã tiếp nhận 23 chuyên gia, nhà khoa học (có 5 người nước ngoài) gồm: 6 giáo sư, 1 phó giáo sư, 12 tiến sĩ, 2 thạc sĩ và 2 kỹ sư với độ tuổi bình quân 51 tuổi. Phương thức làm việc là ký hợp đồng từ 12 tháng đến 48 tháng theo đặc thù công việc; các chuyên gia định cư ở nước ngoài về Việt Nam từ 2 đến 3 lần trong một năm để thực hiện các chuyên đề, hội thảo lớn, còn lại, các chuyên gia áp dụng phương pháp quản lý trực tuyến để đảm bảo tiến độ công việc được giao. Các chuyên gia tập trung vào nghiên cứu các lĩnh vực của vi mạnh bán dẫn, đổi mới sáng tạo, toán ứng dụng, hóa tính toán, vật lý, sinh học, sinh học phân tử, kỹ thuật sinh hóa… Các chuyên gia được ký hợp đồng với mức lương từ 20 triệu đồng đến 80 triệu đồng 1 tháng và được hỗ trợ chi phí đi lại, một số trường hợp được trả lương theo số lần tư vấn trực tiếp.

Chủ trương thu hút chuyên gia khoa học công nghệ của Thành ủy TP. Hồ Chí Minh bước đầu có kết quả tốt, các chuyên gia khoa học công nghệ trong và ngoài nước rất quan tâm đến chủ trương này của thành phố. Những kinh nghiệm và kiến thức của chuyên gia đã góp phần đào tạo cho các kỹ sư của thành phố trong những công đoạn công nghệ cao, quan trọng mà trường lớp chưa thể cung cấp.

Nhìn chung, các chuyên gia khoa học công nghệ đã đóng góp tích cực vào xây dựng những luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước; sáng tạo những công trình có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật. Trong đó, nhiều trí thức trẻ đã thể hiện tính năng động, sáng tạo, thích ứng nhanh với kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất