Công tác quy hoạch cán bộ nữ ở tỉnh Vĩnh Long
Các nữ đại biểu Quốc hội khóa XIII trong giờ giải lao Kỳ họp QH
Thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, những năm qua, cấp uỷ các cấp ở Vĩnh Long đã quan tâm công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ nữ. Tỉnh ủy Vĩnh Long hướng dẫn các cấp ủy xây dựng kế hoạch về quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2006-2015, 2015-2020 và trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác quy hoạch cán bộ các cấp, các ngành bảo đảm cơ cấu nữ. Để đáp ứng yêu cầu công tác quy hoạch cán bộ nữ, việc quy hoạch cán bộ được thực hiện với cả đảng viên và quần chúng ưu tú, tuổi đời không quá 35 đang công tác ở các đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp nhà nước, các sở, ban, ngành, đoàn thể các cấp. Tỉnh tổ chức tuyển chọn hai đợt, đưa vào quy hoạch 300 cán bộ trẻ, với yêu cầu có ít nhất 30% là cán bộ nữ; trong đó, mỗi huyện, thành phố mỗi đợt phải tuyển chọn ít nhất 10 cán bộ, số cán bộ nữ phải đạt từ 30% trở lên. Riêng Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Liên đoàn Lao động tỉnh tuyển chọn trong hệ thống đoàn thể, mỗi đơn vị từ 15 đến 20 người để bổ sung cán bộ nguồn cho tỉnh, chú trọng những người tiêu biểu ở cơ sở, công nhân lao động lành nghề. Việc tuyển chọn, giới thiệu đội ngũ cán bộ này được thực hiện đúng quy trình hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, được cơ quan chủ quản giao việc, luân chuyển, đưa về cơ sở để rèn luyện, thử thách. Nhờ đó, số lượng cán bộ nữ quy hoạch theo chức danh được bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định, trên cơ sở quy hoạch cán bộ được phê duyệt. Tỷ lệ nữ tham gia các cấp ủy đảng, Quốc hội, HĐND các cấp tỉnh Vĩnh Long dần tăng lên. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2011-2015: cấp tỉnh đạt 11,11% tăng 0,91% so với nhiệm kỳ trước; cấp huyện đạt 10,04%, tăng 2,48%; cấp xã đạt 17,26% tăng 5,86%.

Cán bộ đưa vào quy hoạch đa số có trình độ lý luận chính trị, có cơ cấu hợp lý. Đại đa số cán bộ nữ được quy hoạch các chức danh có bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, có tư duy sáng tạo. Nhiều cán bộ lãnh đạo nữ trẻ tích cực tìm tòi học hỏi kinh nghiệm, sáng tạo, đổi mới cách nghĩ, cách làm để tìm đường hướng đi lên cho địa phương, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở địa phương, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải tiến công tác quản lý, lề lối làm việc để nâng cao chất lượng hiệu quả công việc.

Cán bộ nữ tăng so nhiệm kỳ trước, góp phần chủ động trong kiện toàn, sắp xếp, bố trí sử dụng cán bộ, nhất là nhân sự đại hội đảng, đại hội mặt trận và các đoàn thể, nhân sự chủ chốt HĐND, UBND các cấp nhiệm kỳ mới, làm cơ sở chủ động khi bổ nhiệm cán bộ, từng bước khắc phục tình trạng khép kín, cục bộ, sự hụt hẫng cán bộ.

Từ thực tiễn công tác qui hoạch cán bộ nữ ở tỉnh Vĩnh Long trong thời gian qua cho thấy để làm tốt công tác quy hoạch cán bộ nữ cần chú ý một số kinh nghiệm sau:

Một là, nâng cao nhận thức, trách  nhiệm cho cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và cán bộ, đảng viên đối với công tác cán bộ nữ và quy hoạch cán bộ nữ. Để công tác quy hoạch cán bộ nữ đạt kết quả tốt, trước hết cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và cán bộ, đảng viên phải nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò của cán bộ nữ và công tác quy hoạch cán bộ nữ. Cấp ủy các cấp quán triệt cho cán bộ, đảng viên trong đảng bộ nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, nhất là nội dung Nghị quyết số 11-NQ/TƯ của Bộ Chính trị khoá X về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và những yêu cầu về qui hoạch cán bộ nữ.

Nêu cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong công tác quy hoạch cán bộ nữ. BTV cấp ủy các cấp cần có sự lãnh đạo tập trung, sâu sát về công tác quy hoạch cán bộ nữ, kịp thời đề ra chủ trương, kế hoạch cụ thể, phân công trách nhiệm cho các cấp uỷ viên chỉ đạo, giám sát thực hiện qui hoạch cán bộ ở các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Hai là, các cấp ủy đảng chủ động, tích cực tạo nguồn cán bộ nữ, quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ nữ phát triển. Hội phụ nữ tham mưu cho cấp ủy về tạo nguồn cán bộ nữ, chủ động tổ chức tốt các phong trào thi đua lao động, học tập, rèn luyện đạo đức, như phong trào thi đua “phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, phong trào “phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà”, thực hiện các cuộc vận động “chung sức xây dựng nông thôn mới”,  “học tập và làm theo tấp gương đạo đức Hồ Chí Minh”...  Qua thi đua, theo dõi động cơ phấn đấu, tạo điều kiện thử thách năng lực, sở trường, bản lĩnh cán bộ, nhất là cán bộ nữ, lựa chọn đưa vào quy hoạch, đào tạo.

Các cấp ủy tạo điều kiện cho cán bộ nữ trong nguồn được tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ mọi mặt. Chú ý luân chuyển, bố trí cán bộ nữ dự nguồn vào các môi trường công tác khác nhau để tích lũy kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý.

Ba là, trong xây dựng quy hoạch cán bộ nữ phải thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nguyên tắc và quy trình theo quy định, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, bảo đảm vai trò lãnh đạo tập trung của cấp uỷ đi đôi với phát huy trách nhiệm của các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Đồng thời mở rộng dân chủ, khách quan trong việc phát hiện nguồn, trong đánh giá cán bộ, giới thiệu cán bộ nữ vào quy hoạch.

Bám sát các quan điểm, định hướng của cấp trên, thực hiện thận trọng, nghiêm túc, đầy đủ các bước trong quy trình xây dựng quy hoạch, đảm bảo thời gian theo quy định. Khi xem xét giới thiệu cán bộ nữ vào quy hoạch cần chú trọng tiêu chuẩn và chất lượng cán bộ, đồng thời phải có sự kết hợp hài hoà giữa tiêu chuẩn và cơ cấu về độ tuổi, dân tộc, trình độ chuyên môn được đào tạo với kiến thức năng lực thực tiễn của cán bộ để vừa đảm bảo được sự kế thừa giữa các thế hệ cán bộ, vừa đảm bảo được sự đoàn kết thống nhất trong một tổ chức, nâng cao hiệu quả công tác.

Bốn là, quy hoạch cán bộ nữ phải thực hiện đồng bộ gắn với các khâu khác trong công tác cán bộ. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ xuất phát từ quy hoạch cán bộ và tạo nguồn từ xa. Tiếp tục đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ nữ để đào tạo, rèn luyện trong thực tiễn, từng bước đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn chức danh quy hoạch; mạnh dạn đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu những cán bộ nữ có năng lực, triển vọng tốt; cán bộ nữ là người dân tộc thiểu số, con em người có công với nước đã quy hoạch.

Năm là, định kỳ hằng năm thực hiện nghiêm túc việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nữ một cách dân chủ, khách quan, theo quy trình chặt chẽ, đưa vào quy hoạch những nhân tố mới, nhất là cán bộ trẻ có nhiều triển vọng, đồng thời kiên quyết đưa ra khỏi quy hoạch những người không còn điều kiện, tiêu chuẩn. Thực hiện nghiêm chế độ kiểm tra theo quy định, định kỳ hằng năm và kiểm điểm đánh giá, rút ra những kinh nghiệm nhằm không ngừng nâng cao chất lượng công tác QHCB nói chung và quy hoạch cán bộ nữ diện BTV huyện, thị, thành ủy quản lý.

Sáu là, cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, nhất là người đứng đầu quan tâm công tác cán bộ nữ là yếu tố then chốt để làm tốt công tác quy hoạch cán bộ nữ. Nơi nào cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, nhất là người đứng đầu quan tâm công tác quy hoạch cán bộ, tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, tạo điều kiện cho cán bộ phấn đấu, rèn luyện, cống hiến, thì nơi đó sẽ làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, nguồn cán bộ đưa vào quy hoạch phong phú, có nhiều cán bộ trẻ, cán bộ nữ và ngược lại.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất