Bước chuyển trong công tác cán bộ của tỉnh Hoà Bình
Những năm qua,Huyện uỷ Lạc Sơn (Hoà Bình) luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của huyện.

Đánh giá về kết quả 5 năm thực hiện Kế hoạch số 51-KH/TU, ngày 6-5-009 của BTV Tỉnh uỷ thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 9 (khoá X) “về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược cán bộ (CB) từ nay đến năm 2020”, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoà Bình nhận định: Công tác CB của tỉnh từng bước phát triển toàn diện, cơ bản đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH - HĐH. Trong toàn Đảng bộ tỉnh đã làm khá tốt từ quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo đến công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển và thực hiện chính sách CB. Qua đó đã làm cho công tác CB có nhiều điểm mới, chất lượng CB được nâng cao. Số CB được đào tạo cao học, tiến sỹ, đào tạo trình độ lý luận chính trị, chuyên môn được thực hiện hài hoà, nhất là năng lực, hiệu quả lãnh đạo quản lý của đội ngũ CB từ tỉnh đến cơ sở có nhiều đổi mới, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh hằng năm và Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.


Xác định đánh giá CB là khâu có ý nghĩa quyết định trong công tác CB, nhiệm vụ này đã được các cấp uỷ đảng trong tỉnh coi trọng thực hiện thường xuyên. Việc xem xét, đánh giá được căn cứ vào quy chế, tiêu chuẩn CB, đảm bảo công tác đánh giá được tiến hành dân chủ, công khai. Lấy hiệu quả, mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị làm thước đo năng lực CB gắn với xem xét các mối quan hệ xã hội của bản thân, gia đình, chú trọng đến việc nhận xét, đánh giá của cấp uỷ và ý kiến của nhân dân nơi cư trú.


Vấn đề quy hoạch CB được xem là nội dung quan trọng, BTV Tỉnh uỷ Hoà Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát quy hoạch CB nhiệm kỳ 2010 - 2015; triển khai thực hiện công tác quy hoạch BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh uỷ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 và giai đoạn tiếp theo. Đồng thời lãnh đạo, hướng dẫn các đảng bộ trực thuộc, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị tiến hành xây dựng, rà soát, bổ sung quy hoạch CB lãnh đạo, quản lý. Nhờ có sự chủ động thực hiện nên chất lượng công tác quy hoạch được nâng lên đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ CB lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, đồng bộ về cơ cấu, theo phương châm “động” và “mở”…


Đồng chí Hoàng Minh Tuấn, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ cho biết: “Từ chỗ công tác quy hoạch được thực hiện bài bản nên cấp uỷ các cấp trong tỉnh đã chủ động hơn trong việc đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng CB. Điều này được thể hiện qua việc các cấp uỷ đã quan tâm đào tạo, bồi dưỡng toàn diện cho đội ngũ CB, nhất là CB trong quy hoạch, trẻ, nữ, là người dân tộc thiểu số nhằm chuẩn bị nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý trước mắt và lâu dài.


Từ năm 2009 đến nay, toàn tỉnh Hoà Bình đã mở 17 lớp trung cấp lý luận chính trị với 1.075 học viên; cho chủ trương liên kết mở 8 lớp cao học, 60 lớp đại học, 4 lớp cao đẳng; cử 508 CB đi học cao cấp lý luận chính trị - hành chính và các lớp đại học chuyên ngành Tổ chức, Kiểm tra, Tôn giáo. Tỉnh cũng cử 19 CB đi bồi dưỡng ngắn hạn và 10 CB đi học cao học tại các cơ sở ở trong nước và nước ngoài theo Đề án 165. Ngoài ra, trong 5 năm qua, thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức và CB chính quyền cơ sở, toàn tỉnh đã đào tạo, bồi dưỡng được 26.118 lượt người với tổng kinh phí 24,3 tỷ đồng.


Đẩy mạnh thực hiện chiến lược CB, Tỉnh uỷ đã chú trọng lãnh đạo thực hiện công tác luân chuyển CB lãnh đạo, quản lý cho những đơn vị có khó khăn về CB hoặc những đơn vị trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kết hợp với việc đào tạo, rèn luyện thực tiễn cho đội ngũ CB. Cùng với đó, tỉnh đã quan tâm khuyến khích CB học tập và thu hút sinh viên khá, giỏi về địa phương làm việc. Theo đó, sau hơn 5 năm thực hiện có 218 CB, công chức, viên chức được hưởng chính sách khuyến khích học tập trong nước với tổng kinh phí chi trả trên 2 tỷ đồng. Từ chính sách thu hút, tiếp nhận, sử dụng người có trình độ về tỉnh công tác, hiện đã có 9 CB, công chức được thu hút; 259 CB, CC được ưu tiên thu hút, bố trí công tác thông qua tuyển dụng tiếp nhận theo danh mục ngành nghề ưu tiên của tỉnh; từ năm 2006 đến nay có 695 CB, công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện có bằng chuyên môn xếp loại khá, giỏi được tuyển dụng; 165 công chức cấp xã có trình độ đại học được tuyển dụng…


Sau 5 năm thực hiện Kế hoạch số 51 của BTV Tỉnh uỷ, công tác CB của tỉnh Hoà Bình đã có sự chuyển biến tích cực, đồng bộ. Tuy nhiên, một vài địa phương, công tác quy hoạch CB chưa đảm bảo yêu cầu “động” và “mở”, tỷ lệ quy hoạch CB nữ ít, độ tuổi quy hoạch cao. Công tác đánh giá CB chưa bám sát thực tiễn, trong công tác CB vẫn còn tình trạng nể nang, chưa mạnh dạn, thẳng thắn trong phê bình và tự phê bình. Chất lượng đào tạo chưa cao, chưa gắn với vị trí việc làm, việc sử dụng CB sau đào tạo còn  hạn chế. Hiện tại, trình độ của một bộ phận CB ở cơ sở còn thấp cả về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị. Hằng năm, có hàng nghìn lượt CB, công chức cơ sở được cử đi đào tạo, bồi dưỡng, song vẫn chưa khắc phục được những tồn tại, bất cập về trình độ, năng lực.


Để tiếp tục thực hiện tốt công tác CB, Tỉnh ủy xác định phải xây dựng cho được tiêu chí cụ thể đánh giá CB cho từng chức danh nhằm phục vụ ngay cho ĐHĐB các cấp nhiệm kỳ tới. Đồng thời, các cấp uỷ đảng cần chủ động thực hiện thường xuyên, đồng bộ các khâu trong công tác CB để tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác này.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất