"Ba điểm nhấn" trong công tác tổ chức xây dựng đảng của Bắc Giang
Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Một là, tham mưu ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác tổ chức xây dựng đảng ở địa phương

Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ động nghiên cứu, rà soát các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác tổ chức xây dựng đảng; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành: Hướng dẫn về rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy và quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; Quy định về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý; Kế hoạch về luân chuyển, điều động cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2020; Quyết định ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ; Quyết định về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; Quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử, điều động, biệt phái cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; Quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng đảng bộ cấp huyện hằng năm; Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy 6 cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy; Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 và 19-NQ/TW "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" và “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về "tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ". Ban hành Hướng dẫn về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp và đảng viên; đánh giá chất lượng tổ chức đảng ở cơ sở.

Hai là, tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 6, Trung ương 7 (khóa XII) bảo đảm kịp thời, hiệu quả

Thực hiện Kế hoạch số 47-KH/TU ngày 30-5-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18 và 19-NQ/TW "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" và “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; đến nay, tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị của tỉnh được sắp xếp theo quy định, hướng dẫn của Trung ương, phù hợp với thực tiễn địa phương, tinh gọn hơn, giảm đầu mối bên trong, giảm số lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý; đổi mới về tổ chức và cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được bố trí, sử dụng theo vị trí việc làm gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy. Đến nay đã sắp xếp xong đầu mối bên trong các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy và 2 tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; giảm 2 đầu mối bên trong các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh; giảm được 102 đơn vị sự nghiệp công lập; toàn tỉnh giảm được 1.120 người (khối chính quyền giảm 1.043; khối Đảng, đoàn thể giảm 77). Thực hiện bí thư huyện ủy đồng thời là chủ tịch HĐND huyện tại 5/10 huyện; bí thư đảng ủy là chủ tịch HĐND cấp xã tại 165/230 đơn vị; bí thư huyện ủy đồng thời là chủ tịch UBND huyện tại 2/10 huyện; bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã tại 4/230 đơn vị; trưởng ban dân vận cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban mặt trận Tổ quốc tại 7/10 huyện, thành phố; trưởng ban tuyên giáo cấp ủy cấp huyện đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện tại 10/10 huyện, thành phố.

Ba là, tham mưu sơ kết nghị quyết, kế hoạch của tỉnh về công tác tổ chức xây dựng đảng bảo đảm chất lượng, hiệu quả

Sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 74-NQ/TU ngày 10-5-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục nâng cao chất lượng TCCSĐ và đảng viên trong Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016-2020”. Các cấp ủy thực hiện việc rà soát, sắp xếp, hoàn thiện các mô hình TCCSĐ phù hợp với tình hình thực tiễn; rà soát, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy các cấp; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Mô hình tổ chức đảng được sắp xếp phù hợp với thực tiễn và hoạt động hiệu quả hơn. Có 154/230 xã, phường, thị trấn đã bố trí được công chức cấp xã làm văn phòng đảng ủy; Thành ủy Bắc Giang thành lập Văn phòng Đảng uỷ- HĐND- UBND ở 16/16 phường, xã; Lục Nam thí điểm thành lập Văn phòng Đảng ủy-HĐND-UBND ở 12/27 xã, thị trấn. Phương thức lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền cơ sở có nhiều đổi mới, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ được nâng lên, nhất là việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình những biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong sinh hoạt. Tuyển dụng 94 người có trình độ đại học trở lên vào công chức cấp xã và trưởng các tổ chức chính trị- xã hội ở cơ sở. Đến nay có 1.186 cán bộ chủ chốt cấp xã, trong đó có 63,1% trình độ từ cao đẳng, đại học trở lên; 97% có trình độ LLCT từ trung cấp trở lên. Đội ngũ đảng viên được nâng lên cả về số lượng và chất lượng; tỷ lệ trưởng thôn là đảng viên đạt 65,4%; phó thôn là đảng viên đạt 46,6%.

Sơ kết 2 năm thực hiện kế hoạch củng cố, phát triển tổ chức đảng và đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước giai đoạn 2016-2020, cho thấy toàn tỉnh thành lập được 18 tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước (2 chi bộ cơ sở, 16 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở) với 143 đảng viên.  

Trong thời gian tới Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu thực hiện Kế hoạch số 47-KH/TU ngày 30-5-2018, Kế hoạch số 53-KH/TU ngày 1-8-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hướng dẫn rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình TCCSĐ, xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của tập thể cấp ủy và cấp ủy viên; củng cố các mặt hạn chế yếu kém, xây dựng TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; thực hiện tốt chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Rà soát, bổ sung cán bộ quy hoạch cấp uỷ, các chức danh chủ chốt cấp uỷ, HĐND, UBND các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, đội ngũ cán bộ Ngành Tổ chức xây dựng Đảng quyết tâm khắc phục khó khăn, đoàn kết, thống nhất; mỗi cán bộ phải tự nghiên cứu, nắm chắc Điều lệ Đảng, các văn bản hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác tổ chức xây dựng đảng; đồng thời nắm được quan điểm, chủ trương lãnh đạo của ban thường vụ, thường trực cấp ủy; chủ động, sáng tạo, công tâm, khách quan, trách nhiệm trong tham mưu; nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra./.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất