Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương
Đ/c Sơn Minh Thắng, UVTƯĐ, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Thông qua đó, Đảng bộ đã cùng toàn Đảng, toàn Dân, toàn Quân ta thực hiện thắng lợi các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Và sau khi được tổ chức, sắp xếp lại (năm 2007 đến nay), Đảng ủy Khối đã thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, lựa chọn những vấn đề có trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Qua đó đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên ở các cơ quan Trung ương.

Chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển đã tạo cho Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương những giá trị truyền thống tốt đẹp và hết sức quý báu để Đảng bộ viết tiếp những trang sử hào hùng. Đó là: phát huy dân chủ; truyền thống đoàn kết; sự tỏa sáng về trí tuệ; sự đổi mới và phát triển. Những truyền thống quý báu này đã tạo nên động lực vô giá xuyên suốt qua các thời kỳ lịch sử được thể hiện trong hành động cách mạng, nhất là ở những bước ngoặt của lịch sử và được nêu gọn lại là truyền thống: “Dân chủ - Đoàn kết - Trí tuệ - Đổi mới và Phát triển”.

Phát huy những truyền thống vẻ vang đó, cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối tiếp tục nêu cao ý chí tự lực, tự cường, tinh thần trách nhiệm, ra sức phấn đấu xây dựng tổ chức đảng ở các cơ quan tham mưu cấp chiến lược thực sự trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần đem lại mùa xuân ấm no cho mọi nhà.

Năm 2018, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc phối hợp công tác với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham mưu triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương, góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực của nền kinh tế ở mức độ cao; kiểm soát tốt lạm phát; lãnh đạo các tổ chức đảng tăng cường kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm nguyên tắc của Đảng trong mọi hoạt động và từng bước đưa hoạt động của cấp ủy đi vào nền nếp; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đạt nhiều kết quả quan trọng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, tổ chức đảng. Quốc phòng, an ninh được tăng cường; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh; vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế được nâng lên.

Công tác xây dựng đảng trong toàn Đảng bộ Khối được đổi mới và tăng cường; công tác giáo dục chính trị tư tưởng đã góp phần làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ Khối thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ. Các buổi học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Trung ương 7, Trung ương 8 (khóa XII) được Đảng ủy Khối và các cấp ủy triển khai, thực hiện nghiêm túc và có sự đổi mới. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được tập trung chỉ đạo có kế hoạch và lộ trình. Qua quá trình thực hiện các nghị quyết, chỉ thị bước đầu đã tạo được tác động tích cực, góp phần đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của các cơ quan Trung ương.

Công tác giáo dục lịch sử truyền thống luôn được coi trọng. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện, xây dựng nhà tình nghĩa... Các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực sự là đợt sinh hoạt chính trị, giáo dục lịch sử truyền thống, tạo không khí phấn khởi trong toàn Đảng bộ Khối. Việc rà soát, sắp xếp, tinh giản tổ chức bộ máy, biên chế được Đảng ủy Khối và các cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương của Trung ương. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng chi bộ; sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ từng bước có nền nếp; công tác bảo vệ chính trị nội bộ được tăng cường.

Công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng có nhiều chuyển biến, đã tích cực, chủ động bám sát tình hình thực tiễn và yêu cầu của công tác xây dựng đảng, trọng tâm là kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, phục vụ có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật Đảng. Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể được tăng cường. Tập trung lãnh đạo hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Bước sang năm 2019, Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương xác định tăng cường phối hợp công tác với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 3 trọng tâm công tác: (1) Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tinh thần Kết luận số 38-KL/TW ngày 13-11-2018 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. (2) Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; phối hợp thực hiện công tác giám sát, kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng. (3) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương lần thứ XIII và Đại hội XIII của Đảng

Để thực hiện tốt dân chủ và đoàn kết trong Đảng, xây dựng Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương trong sạch, vững mạnh, các cấp ủy trong Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương tăng cường phối hợp công tác với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, trong đó cần thực hiện tốt những nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối. Tập trung lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Quán triệt, học tập Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội dung chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối theo Quyết định số 1049-QĐ/ĐUK của Đảng ủy Khối và việc xây dựng, thực hiện bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2019 của cán bộ, đảng viên để làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cuối năm.

Tiếp tục thực hiện nghiêm quan điểm chỉ đạo trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, của Đảng bộ Khối về công tác chính trị, tư tưởng và đạo đức; chú trọng đổi mới phương thức, nâng cao tính chiến đấu, thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng. Chủ động, kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng. Chỉ đạo và định hướng tuyên truyền các sự kiện quan trọng của đất nước; tuyên truyền định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề “nóng”, nổi cộm trong xã hội. Quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/ĐUK, Chỉ thị số 04-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác đảng năm 2019 theo hướng dẫn của các ban đảng Trung ương và phù hợp với thực tiễn của Đảng bộ Khối.

Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối theo tinh thần Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối. Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện tốt việc đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 10-HD/ĐUK của Đảng ủy Khối. Quán triệt, thực hiện nghiêm Kết luận số 38-KL/TW ngày 13-11-2018 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Đảng bộ Khối.

Thứ ba, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng ở các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm; chủ động phát hiện và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên. Quan tâm đôn đốc, giám sát việc thực hiện các kết luận sau kiểm tra, giám sát. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân; giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của Đảng.

Thứ tư, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối về công tác dân vận của Đảng và chính quyền. Chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XI; quan tâm chỉ đạo xây dựng, triển khai “Mô hình dân vận” của chi bộ theo hướng dẫn của Ban Dân vận Đảng ủy Khối.

Lãnh đạo Đoàn Thanh niên Khối chỉ đạo các cấp bộ đoàn trực thuộc phát huy tốt vai trò, vị trí của Đoàn Thanh niên Khối Các cơ quan Trung ương, vai trò xung kích của đội ngũ trí thức trẻ trong việc tham gia xây dựng văn bản pháp luật, các đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, trật tự an toàn giao thông và các hoạt động về biển đảo... Tăng cường công tác xây dựng, củng cố tổ chức đoàn, phát triển đoàn viên; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Một mùa xuân mới đang về, năm 2019 có ý nghĩa rất quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, chúng ta tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy truyền thống “Dân chủ - Đoàn kết - Trí tuệ - Đổi mới và Phát triển”, Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương nhất định sẽ thực hiện thật tốt những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đạt thêm nhiều thành tựu góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng và góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất