Long An thực hiện đánh giá chất lượng đảng bộ cấp huyện và tương đương hằng năm
Cán bộ, đảng viên và người lao động Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh Long An nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

Quy định xác định tiêu chí đánh giá gồm 5 nội dung chính: (1) Về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm. (2) Về lãnh đạo xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện và tương đương. (3) Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng. (4) Công tác tổ chức xây dựng Đảng. (5) Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Về mức xếp loại gồm có 4 mức: Đảng bộ trong sạch vững mạnh; đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ; đảng bộ yếu kém. Sau khi xếp loại, chọn ra 5 đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu đề nghị UBND tỉnh khen thưởng.

Quy trình đánh giá, xếp loại gồm 4 bước: Bước 1: Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Tổ Thẩm định và bộ phận giúp việc Tổ Thẩm định. Bước 2: Các đảng bộ trực thuộc tự chấm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng đảng bộ theo các tiêu chí quy định căn cứ kết quả tự đánh giá, chấm điểm, phân loại của các đảng bộ trực thuộc và kết quả đánh giá của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh, kết quả đánh giá của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Bước 3: Tổ Thẩm định đối chiếu với nội dung, tiêu chí, thang điểm của Quy định để tổng hợp, báo cáo, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả đánh giá, phân loại chất lượng đảng bộ cấp huyện và tương đương hằng năm. Bước 4: Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét báo cáo, đề xuất của Tổ Thẩm định, bỏ phiếu kín, đánh giá chất lượng các đảng bộ trực thuộc.

Qua 7 năm thực hiện, việc đánh giá chất lượng đảng bộ cấp huyện và tương đương trong toàn đảng bộ tỉnh Long An đã đi vào nền nếp. Tiêu chí đánh giá được bổ sung, sửa đổi hằng năm cho phù hợp, quy trình đánh giá ngày càng chặt chẽ hơn, chú trọng đến chất lượng. Thời gian đầu trước khi thực hiện Quy định, số lượng đảng bộ trong sạch vững mạnh chiếm tỷ lệ cao từ 70% - 80%; nhưng từ đầu nhiệm kỳ đến nay, số lượng đảng bộ trong sạch vững mạnh được khống chế dưới 50%.

Một số hiệu quả bước đầu đạt được khi thực hiện Quy định được ghi nhận như sau:

Thứ nhất, đánh giá, xếp loại đã tạo ra được phong trào thi đua giữa các địa phương, đơn vị, tập trung thực hiện tốt các tiêu chí đánh giá, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Thứ hai,
đánh giá đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, từ đó từng cấp ủy có biện pháp khắc phục; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị.

Thứ ba, kết quả đánh giá, xếp loại cũng là cơ sở giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung vào những địa phương, đơn vị có hạn chế, đồng thời là cơ sở để thực hiện các nội dung công tác cán bộ.

Thứ tư, việc triển khai thực hiện tốt Quy định về tiêu chí và đánh giá chất lượng đảng bộ cấp huyện và tương đương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An đã góp phần cụ thể hóa Quy định 132-QĐ/TW ngày 8-3-2018 của Bộ Chính trị về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Đồng thời, là cơ sở để thực hiện nền nếp, hiệu quả Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW, ngày 24-9-2018 của Ban Tổ chức Trung ương về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Hiện nay, tỉnh Long An đang tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung quy định đánh giá, xếp loại đảng bộ cấp huyện và tương đương cho phù hợp hơn, tiêu chí cụ thể, rõ ràng hơn, chất lượng, hiệu quả đánh giá đi vào thực chất hơn.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất