Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn, buôn, tổ dân phố ở TP. Buôn Ma ThuộtChi bộ Tổ dân phố 3A, phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột thông tin về công tác bầu cử cho đảng viên. Ảnh: TL.
Nhiều ưu điểm

Khảo sát về chất lượng SHCB ở các chi bộ thôn, buôn, TDP ở TP. Buôn Ma Thuột những năm gần đây cho thấy, các chi bộ có số lượng đảng viên khá đông. Đảng viên cao tuổi chủ yếu là cán bộ hưu trí nhà nước, đảng viên trẻ chủ yếu là lực lượng lao động làm nông nghiệp hoặc làm nghề tự do ở địa phương. Việc SHCB đã được các cấp uỷ chú trọng đổi mới hình thức và nâng cao chất lượng. Nền nếp, nội dung SHCB được thực hiện đảm bảo theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương. Ở hầu hết các chi bộ, không khí dân chủ được phát huy, đảng viên gương mẫu tham gia sinh hoạt. Qua SHCB, các chi bộ thôn, buôn, TDP đã phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo ban công tác Mặt trận, các đoàn thể và nhân dân làm tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Kết quả khảo sát từ 240 phiếu dành cho đảng viên và 168 phiếu dành cho cấp ủy viên các chi bộ thôn, buôn, TDP trên địa bàn thành phố cho thấy, từ việc lựa chọn, chuẩn bị nội dung đến việc tiến hành SHCB đã được các chi bộ thực hiện tốt. 85% đảng viên được khảo sát cho rằng việc chuẩn bị nội dung trước khi SHCB của cấp uỷ là "rất tốt", đánh giá "khá tốt" là 18%. Trước khi SHCB, chi ủy đã họp bàn về nội dung, đánh giá những việc làm được, chưa làm được, tìm ra nguyên nhân và dự kiến dự thảo nghị quyết của tháng tiếp theo. Qua 168 phiếu khảo sát dành cho cấp ủy viên chi bộ cho thấy, có 157/168 phiếu (chiếm tỷ lệ 93%) đánh giá chi ủy họp đều đặn bàn các nội dung, nhiệm vụ trong tháng; 145/168 phiếu (86%) đánh giá chi ủy dự kiến dự thảo nghị quyết sát, đúng với đặc điểm tình hình của chi bộ trong tháng tới. 

Về lựa chọn nội dung SHCB, 93% đảng viên được hỏi cho rằng, chi bộ đã lựa chọn rất tốt nội dung sinh hoạt, với các tiêu chí "đúng đắn, thiết thực, hình thức thích hợp và thời gian hợp lý". Nhiều chi bộ đã phát huy được vai trò của tổ chức đảng, đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương như: chi bộ buôn Ko Tam, xã Ea Tu; chi bộ Tổ dân phố 7, phường Tân Lập; chi bộ Thôn 11, xã Hòa Thắng; chi bộ Thôn 1, xã Hòa Thuận; chi bộ buôn H’Đơk, xã Ea Kao; chi bộ buôn Tuôr, xã Hòa Phú... 

Thông qua SHCB, việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã được các chi bộ thực hiện tốt. 100% đảng viên được hỏi cho rằng qua SHCB đã góp phần nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, các ý kiến đều được nói thẳng thắn, chân thành, với tinh thần xây dựng. 

Các chi bộ đã xây dựng quy chế làm việc nghiêm túc, đều đặn. 95,5% ý kiến đảng viên đánh giá đồng chí bí thư chi bộ điều hành SHCB rất tốt, đảm bảo thực hiện đúng nguyên tắc, khoa học, sáng tạo. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong SHCB đã phát huy trí tuệ của đảng viên và kịp thời phát hiện, xử lý những vướng mắc, gắn trách nhiệm của cán bộ, đảng viên với nhiệm vụ của chi bộ góp phần xây dựng thôn, buôn, TDP văn hóa.

Bên cạnh những ưu điểm, việc SHCB ở các chi bộ thôn, buôn, TDP trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột cũng còn một số hạn chế. Một số cấp ủy và đảng viên chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, tầm quan trọng và ý nghĩa của SHCB. Công tác chăm lo bồi dưỡng phẩm chất giáo dục chính trị tư tưởng và năng lực công tác đảng cho đội ngũ bí thư, phó bí thư, chi ủy viên và cán bộ, đảng viên thôn, buôn, TDP có lúc, có nơi còn bị xem nhẹ. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  đạo đức Hồ Chí Minh chất lượng chưa cao. Nội dung SHCB thôn, buôn, TDP chậm đổi mới, nhiều cuộc họp chưa có trọng tâm, trọng điểm, chưa gắn với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Các tổ chức chính trị - xã hội chưa phát huy hết vai trò phối kết hợp trong công tác quản lý đảng viên góp phần nâng cao chất lượng SHCB thôn, buôn, TDP trên địa bàn thành phố. Năng lực tổ chức điều hành SHCB ở một số chi uỷ còn hạn chế. Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên ở thôn, buôn, TDP gặp nhiều khó khăn. Công tác kiểm tra, giám sát của thành ủy và đảng ủy, ủy ban kiểm tra các xã, phường chưa thường xuyên, thiếu trọng tâm, trọng điểm, chưa sát với cơ sở nhất là các chi bộ thôn, buôn đồng bào DTTS.

Nguyên nhân của những hạn chế trên là do đội ngũ cấp ủy của các chi bộ thôn, buôn, TDP phần lớn tuổi cao, sức khỏe hạn chế, việc cập nhật thông tin, kiến thức mới về công tác đảng chưa được kịp thời. Một số chi uỷ, cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ, về vị trí, vai trò và ý nghĩa, tầm quan trọng của SHCB, chưa thực sự quan tâm, suy nghĩ, tìm các biện pháp để đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng SHCB. Ý thức trách nhiệm của đảng viên trong SHCB còn hạn chế. Một số đảng uỷ xã, phường chưa thường xuyên kiểm tra việc tổ chức sinh hoạt của các chi bộ trực thuộc, chưa có biện pháp để quản lý tốt đảng viên đi làm ăn xa. Chính sách đãi ngộ đối với bí thư, phó bí thư ở chi bộ chưa tạo ra động lực cho họ phát huy hết trách nhiệm cá nhân...

Một số giải pháp

Để nâng cao chất lượng SHCB của các chi bộ thôn, buôn, TDP trên địa bàn thành phố thời gian tới, Thành uỷ Buôn Ma Thuột đã đề ra một số giải pháp trọng tâm thực hiện trong thời gian tới:

Một là, nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của SHCB. Chăm lo bồi dưỡng phẩm chất, năng lực cho cấp uỷ viên, nhất là đội ngũ bí thư chi bộ, coi đây là giải pháp đột phá nhằm nâng cao chất lượng SHCB.

Hai là, thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; duy trì nghiêm chế độ, nền nếp SHCB. Thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện ”tự diễn biến”,”tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ba là, đổi mới nội dung, hình thức SHCB. Nội dung SHCB gắn với các nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương, góp phần lãnh đạo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng chi bộ và chính quyền, đoàn thể quần chúng trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt trong tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay, cần có hình thức và nội dung SHCB phù hợp, gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị với công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ở địa phương.

Bốn là, thực hiện tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, có hình thức phù hợp để nắm bắt tình hình, quản lý số đảng viên đi làm ăn xa. 

Năm là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ và cơ quan chức năng cấp trên đối với nâng cao chất lượng SHCB. Định kỳ 6 tháng một lần, kiểm tra việc thực hiện nền nếp, chất lượng sinh hoạt của các chi bộ. Trên cơ sở đó, tăng cường việc trao đổi, phổ biến kinh nghiệm sinh hoạt giữa các chi bộ, uốn nắn kịp thời những chi bộ chưa đạt chất lượng khi tổ chức sinh hoạt, qua đó bồi dưỡng cách thức tổ chức và điều hành sinh hoạt cho cấp uỷ chi bộ còn yếu.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất