Công tác giáo dục chính trị tư tưởng ở Huổi Lèng
Đảng ủy xã Huổi Lèng nghe các đồng chí bí thư chi bộ báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị.

Huổi Lèng là xã miền núi của huyện Mường Chà, xã có 7 bản, trên 3.000 nhân khẩu với 3 dân tộc, trong đó dân tộc Mông chiếm 90,66%. Đảng bộ xã hiện có 143 đảng viên sinh hoạt ở 11 chi bộ trực thuộc (trong đó có 1 chi bộ trạm y tế, 3 chi bộ trường học và 7 chi bộ bản). Xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên là công việc quan trọng trong xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Đảng ủy xã đã tập trung chỉ đạo quán triệt, triển khai đến từng cán bộ, đảng viên, yêu cầu nghiêm túc học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ nhận thức về Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Hạng Sáy Dua, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: “Để nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên, ngay sau khi các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh, huyện ban hành, Đảng ủy xã đều xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ trực tiếp gửi văn bản tới các chi bộ, trưởng các ban, ngành, đoàn thể từ xã tới thôn, bản để tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên trong toàn Đảng bộ. Việc học tập, quán triệt được tổ chức thực hiện nghiêm túc, thu hút được nhiều cán bộ, đảng viên và quần chúng tham gia. Sau học tập đều kiểm tra nhận thức bằng viết thu hoạch”.       

Bên cạnh đó, để việc học tập có hiệu quả, Đảng ủy xã đã phân công các đồng chí cấp ủy viên phụ trách địa bàn, chủ động bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, kịp thời phát hiện, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc trong tư tưởng, đạo đức, lối sống; đưa nội dung công tác giáo dục tư tưởng chính trị vào các buổi sinh hoạt định kỳ hằng tháng, sinh hoạt chuyên đề; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và ý thức rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên. Hằng năm, Đảng ủy xã đều tổ chức tốt các hội nghị quán triệt về công tác giáo dục chính trị tư tưởng bao gồm nhiều nội dung như: tuyên truyền, giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; tuyên truyền, giáo dục nhiệm vụ chính trị của tổ chức, địa phương, cơ quan, đơn vị theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định.

Xã Huổi Lèng là một điển hình trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng ở huyện Mường Chà. Là một xã miền núi, kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, nhưng từ đầu nhiệm kỳ (2015-2020) đến nay, Đảng bộ xã đã làm rất tốt công tác này. Kết quả hằng năm có 100 % cán bộ, đảng viên và trên 85% quần chúng nhân dân được học tập chủ trương, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là các nghị quyết Trung ương khoá XI, XII, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo... cùng các chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó, các phong trào thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, xây dựng nông thôn mới… được đẩy mạnh. Công tác quản lý đất đai, vệ sinh môi trường, thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo... được giải quyết kịp thời, được nhân dân đồng tình ủng hộ, củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Do chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong xã đoàn kết thống nhất, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra. Đến nay, chương trình xây dựng nông thôn mới đã đạt được 5/19 tiêu chí, tỉ lệ đói nghèo giảm rõ rệt, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Toàn xã đã có 5/7 bản đạt tiêu chuẩn “Bản văn hóa”; gần 70% số hộ đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”. Qua đánh giá, 100% đội ngũ cán bộ, đảng viên trong xã phát huy tốt tính tiên phong gương mẫu, chấp hành tốt các chỉ thị, nghị quyết, sự phân công của tổ chức đảng và hoàn thành tốt nhiệm vụ, trách nhiệm được giao; hằng năm có 44,44% trở lên số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh, không có chi bộ yếu kém; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 75%, đạt và vượt mục tiêu nghị quyết đề ra.

Để nâng cao hiệu quả công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên, thời gian tới Đảng ủy xã Huổi Lèng tập trung đổi mới phương pháp quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn giáo dục chính trị tư tưởng với thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ xã trong sạch, vững mạnh./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất