Lâm Đồng đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát


Đ/c Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Tỉnh ủy Lâm Đồng và lãnh đạo, cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng, tháng 12-2017.

Để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đầu năm 2018, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình công tác kiểm tra, giám sát; tham mưu tổ chức hội nghị quán triệt các nghị quyết, quy định của Trung ương (Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vị phạm; Hướng dẫn số 04-HD/UBKTTW ngày 22-3-2018 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định 102-QĐ/TW; Quy định số 07-QĐ/TW ngày 28-8-2018 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm…);  các nghị quyết chuyên đề của Trung ương, của Tỉnh ủy trong công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị các cấp vững mạnh.

Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chỉ đạo ủy ban kiểm tra các cấp tham mưu cấp ủy xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát và tiến hành thực hiện nhiệm vụ đến các chi bộ, tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ. Qua đó, công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng trong năm 2018 đạt nhiều kết quả, góp phần quan trọng trong xây dựng Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo nhân dân hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Cụ thể, trong năm 2018, cấp ủy, tổ chức đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp trong toàn tỉnh đã kiểm tra 2.301 tổ chức đảng và 4.044 đảng viên; giám sát chuyên đề 784 tổ chức đảng và 2.087 đảng viên. Toàn Đảng bộ thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng và 188 đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật 2 đảng viên; giải quyết tố cáo 1 tổ chức đảng và 23 đảng viên…

Về kiểm tra tổ chức đảng theo Điều 30 Điều lệ Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kiểm tra 26 tổ chức đảng; ban thường vụ huyện ủy và tương đương kiểm tra 156 tổ chức đảng, đảng ủy cơ sở kiểm tra 750 tổ chức đảng. Nội dung kiểm tra liên quan đến việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng (736 tổ chức đảng); việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước (279 tổ chức đảng); việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ (344 tổ chức đảng); công tác cán bộ (15 tổ chức đảng); việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (28 tổ chức đảng); việc giải quyết khiếu nại, tố cáo (4 tổ chức đảng)... Qua kiểm tra, đa số các tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc các quy định, một số tổ chức đảng đảng thực hiện chưa tốt hoặc mắc phải khuyết điểm đã được kịp thời nhắc nhở, phê bình.

Về kiểm tra đảng viên theo Điều 30 Điều lệ Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã kiểm tra 8 đảng viên; các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy và tương đương kiểm tra 14 đảng viên; ban thường vụ các huyện ủy và tương đương kiểm tra 108 đảng viên; đảng ủy cơ sở kiểm tra 778 đảng viên; cấp chi bộ kiểm tra 3.021 đảng viên. Nội dung kiểm tra liên quan đến việc chấp hành quy chế làm viêc, nguyên tắc tập trung dân chủ; việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; việc thực hiện những điều đảng viên không được làm… Bên cạnh những đảng viên thực hiện nghiêm túc các quy định trên, có 25 đảng viên vi phạm khuyết điểm; trong đó có 3 đảng viên đã bị thi hành kỷ luật Đảng.

Công tác giám sát các tổ chức đảng và đảng viên cũng được thực hiện nghiêm túc. Trong năm qua, các cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy trong tỉnh đã tiến hành giám sát đối với 419 tổ chức đảng. Nội dung giám sát chủ yếu là việc chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hành quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; công tác cán bộ; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… Đồng thời, đã tiến hành giám sát 1.404 đảng viên về thi hành Điều lệ Đảng, các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; trách nhiệm người đứng đầu; việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên. Qua giám sát đã phát hiện 14 đảng viên có dấu hiệu vi phạm và đã chuyển sang kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm.

Ngoài thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo Chương trình, ủy ban kiểm tra các cấp cũng đã kiểm tra 34 tổ chức đảng và 115 đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, phát hiện 33 tổ chức đảng và 113 đảng viên có vi phạm; trong đó, 2 tổ chức đảng và 33 đảng viên phải thi hành kỷ luật (đã tiến hành xử lý kỷ luật 1 tổ chức đảng và 29 đảng viên) theo đúng quy định. Trong năm 2018, toàn tỉnh có 188 đảng viên do cấp ủy và chi bộ thi hành kỷ luật với các hình thức: Khiển trách 136 đảng viên; cảnh cáo 39 đảng viên; cách chức 2 đảng viên; khai trừ 11 đảng viên). Nội dung vi phạm về nguyên tắc tập trung dân chủ; phẩm chất đạo đức, lối sống; quy định những điều đảng viên không được làm; chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình; thiếu tinh thần trách nhiệm, buông lỏng quản lý; vi phạm về quản lý đất đại, tài nguyên, khoáng sản, tài chính, đầu tư, xây dựng cơ bản…

Trong thời gian tới, Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng nhằm xử lý kịp thời những vi phạm, khuyết điểm của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, xây dựng Ðảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất