Một số kết quả trong công tác tổ chức xây dựng đảng của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh

Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015-2020 (giai đoạn 2016-2018) của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh, cho thấy công tác tổ chức, xây dựng đảng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: 

Thứ nhất, thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quy định của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã tham mưu cho ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện quy trình đề bạt, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển 152 cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý bảo đảm mở rộng dân chủ, công khai, minh bạch; bố trí hợp lý trong điều kiện cụ thể, nhìn chung cơ bản lựa chọn được cán bộ có kinh nghiệm, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, tạo được sự đồng thuận, niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thứ hai, triển khai việc rà soát các quy định, quy chế để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương và tình hình thực tiễn của tỉnh và các địa phương, đơn vị, với tinh thần phát huy dân chủ, bảo đảm thực hiện các nguyên tắc của Đảng, kỷ cương, pháp luật, rõ ràng, rành mạch, tạo hành lang pháp lý quan trọng cho hoạt động của cấp ủy và công tác tổ chức cán bộ. Theo đó, Tỉnh ủy đã ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 680-QĐ/TU, ngày 16-5-2018 về phân cấp quản lý cán bộ (thay thế Quy định 335); Quy định số 681-QĐ/TU, ngày 17-5-2018 về một số chính sách đối với cán bộ, đảng viên (thay thế Quy định 336); Quy định số 682-QĐ/TU, ngày 17-5-2018 về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (thay thể Quy định 668). Các quy định, quy chế đã được sửa đổi, bổ sung chặt chẽ, đồng bộ theo đúng Quy định số 105-QĐ/TW, Quy định số 89-QĐ/TW, Quy định số 90-QĐ/TW của Bộ Chính trị và các văn bản, hướng dẫn của Trung ương.

Thứ ba, tập trung đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế. Ngay từ đầu nhiệm kỳ Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 05-KL/TU về một số chủ trương đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 920 và 1011-CTr/TƯ để thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), Kết luận số 92-KL/TU một số vấn đề về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18- NQ/TW, qua đó đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Một số cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể đã tập trung chỉ đạo quyết liệt: Xây dựng đề án về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy từ bên trong- tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; mạnh dạn đề xuất làm thí điểm những vấn đề mới, phù hợp với thực tiễn của địa phương.

Thứ tư, tham mưu chỉ đạo đổi mới công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo về số lượng cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, quy định. Thực hiện quy trình quy hoạch cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý cho các chức danh chủ chốt cấp tỉnh trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư phê duyệt. Phê duyệt quy hoạch cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý của 13 huyện, thành, thị ủy, 2 đảng ủy trực thuộc và 48 sở ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh với 2.071 lượt cán bộ. Chú trọng khâu đánh giá cán bộ để đưa vào quy hoạch, bảo đảm cả trình độ, năng lực và uy tín. Thực hiện nghiêm quy định về điều kiện, tiêu chuẩn cán bộ theo Nghị quyết số 42-NQ/TW của Bộ Chính trị và Quy định số 668-QĐ/TU về tiêu chuẩn cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, chất lượng quy hoạch cán bộ thực sự được nâng cao.

Thứ năm, công tác đào tạo, bồi dưỡng, chính sách cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý được quan tâm, thực hiện có nền nếp và từng bước nâng cao chất lượng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã cử 1.656 cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng theo các loại hình ở Trung ương và tỉnh. Tổ chức 14 lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, lớp Bồi dưỡng cán bộ ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đương nhiệm và dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh với 133 học viên. Tổ chức thi tuyên công chức khối Đảng, đoàn thể; thi nâng ngạch chuyên viên chính và xét thăng hạng viên chức hạng II trong cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tô quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh bảo đảm nghiêm túc, công khai, góp phần củng cố niềm tin trong cán bộ và nhân dân.

Thứ sáu, tăng cường chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tiếp tục củng cố những tổ chức đảng yếu kém; đổi mới mạnh mẽ nội dung sinh hoạt chi bộ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết 07-NQ/TU, ngày 27-4-2018 về tăng cường công tác xây dựng Đảng, đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Kết luận 55- KL/TU, ngày 14-11-2017 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chí thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong thời gian tới. Đẩy mạnh việc phát triển đảng viên mới, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, đẩy mạnh phát triển tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Trong 3 năm 2015, 2016, 2017 và 9 tháng đầu năm 2018, toàn Đàng bộ tỉnh kết nạp được 9.818 đảng viên, trong đó có 49 đảng viên gốc giáo. Tổ chức tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác tổ chức xây dựng đảng như: Nghị quyết số 22-NQ/TW, Chỉ thị số 36-CT/TW, Chỉ thị số 10-CT/TW, Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về công tác cán bộ...

Thứ bảy, công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm thực hiện. Chỉ đạo rà soát, thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác quy hoạch, luân chuyển, giới thiệu ứng cử, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, kết nạp đảng viên, chuyển đảng viên chính thức. Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy với Ủy ban Kiểm tra, Ban Tuyên giáo, Ban Nội Chính Tỉnh ủy, Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Ngoại vụ, Thanh tra tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tổ chức, xây dựng đảng cũng còn những tồn tại, hạn chế như: Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) ở một số địa phương, đơn vị chưa quyết liệt, còn có tư tưởng chờ đợi, ngại va chạm, ngại đổi mới. Việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy ở một số địa phương, đơn vị chuyển biến chưa rõ nét. Chất lượng một số cán bộ, công chức còn hạn chế. Công tác phát triển đảng viên ở một số đơn vị còn gặp khó khăn, chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới bình quân hằng năm chưa đạt kế hoạch. Việc quản lý kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên có lúc, có nơi chưa thường xuyên, thiếu kịp thời, nhất là đối với đảng viên đi nước ngoài, làm ăn xa.

Để tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, trong thời gian tới, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xác định công tác tổ chức, xây dựng đảng ở Hà Tĩnh sẽ tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau:

Một là, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, đánh giá cán bộ theo quy định của Trung ương.

Hai là, tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), nhất là đề án thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW gắn với tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Ba là, thực hiện có chất lượng và bảo đảm tiến độ Kết luận số 92- KL/TU một số vấn đề về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; các Đề án về y tế, giáo dục và các vấn đề thực hiện thí điểm theo Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị.

Bốn là, triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, Trung ương 8 (khóa XII); tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; thực sự đổi mới công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ bảo đảm cơ cấu tiêu chuẩn, ngang tầm nhiệm vụ. Thực hiện đúng các quy định của Đảng về công tác cán bộ. Trước mắt, rà soát, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, bổ sung quy hoạch chuẩn bị trước một bước cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Năm là, thường xuyên coi trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, nền nếp sinh hoạt Đảng, trước hết là sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp uỷ. Thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị bằng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể. Tăng cường chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chât lượng đảng viên; đẩy mạnh việc phát triển đảng viên, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Sáu là, thực hiện nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên, làm cơ sở cho chuẩn bị nhân sự đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ tới. Đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm, thông qua khảo sát, công khai kết quả và so sánh với chức danh tương đương.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất