Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ Nhất
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung uơng được thành lập theo Nghị quyết Trung ương lần thứ tư (khoá X), Ban Chấp hành lâm thời được chỉ định từ tháng 4-2007 và được chỉ định chính thức tháng 1-2009. Đến nay, Đảng bộ Khối có 33 đảng bộ trực thuộc, gồm 31 đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng; Đảng bộ Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam và Đảng bộ cơ quan Đảng uỷ Khối; trong đó 29 đảng bộ cấp trên cơ sở và 4 đảng bộ cơ sở trực thuộc, gần 480 đảng bộ cơ sở và gần 5.200 chi bộ, với trên 66.000 đảng viên.

Báo cáo chính trị do đồng chí Trần Văn Tuấn, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Khối trình bày tại Đại hội khẳng định: Với vai trò làm lực lượng chủ lực, nòng cốt của nền kinh tế, các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong Khối đề cao trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, thực hiện có kết quả Nghị quyết Đại hội X của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương, Chính phủ và Chương trình công tác của Đảng bộ Khối giai đoạn 2007-2010.

Qua thử thách, các doanh nghiệp trong Khối càng chứng tỏ là lực lượng nòng cốt giữ các cân đối lớn, là lực lượng chủ lực để Nhà nước điều tiết nền kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực; góp phần quan trọng bình ổn giá cả, thị trường (năm 2008), ngăn đà suy giảm và đưa nền kinh tế tăng trưởng khá cao (năm 2009)...

Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, đến nay, đã có 25 tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng cam kết hỗ trợ 50/62 huyện nghèo với tổng trị giá trị trên 2.100 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng gần 53.000 nhà ở, 53 trường học và nhà nội trú cho học sinh, cấp học bổng lâu dài cho hàng trăm học sinh; xây dựng 32 trạm và trang bị nhiều thiết bị y tế, ủng hộ nhiều trâu bò, xóa cầu tạm; mở rộng và nâng cao mạng lưới viễn thông, điện lực, tặng nhiều loại sách, báo…

Các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối đã đóng góp hàng ngàn tỷ đồng thực hiện công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam anh hùng; giúp đỡ đồng bào vùng bị thiên tai, bão lũ, từ thiện, nhân đạo; xây dựng các quỹ khuyến học, vì người nghèo, mái ấm công đoàn.

Ba năm 2007-2009, có trên 84% tổ chức đảng đạt TSVM, trên 11% hoàn thành tốt nhiệm vụ và gần 1% yếu kém; gần 15% đảng viên xuất sắc, gần 72% hoàn thành tốt nhiệm vụ và 0,5% không hoàn thành nhiệm vụ, có sai phạm. Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc có nhiều hình thức khen thưởng hàng trăm tổ chức đảng, cấp ủy viên và đảng viên có thành tích xuất sắc; tặng 1.136 đồng chí Huy hiệu 30 năm và 40 năm tuổi đảng.

Các cấp ủy chú trọng kết nạp đảng viên với số lượng lớn, cơ bản bảo đảm chất lượng. Ba năm 2007-2009, trong Đảng bộ Khối đã kết nạp được trên 11.600 đảng viên; trong đó, đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh gần 55%, nữ trên 28%, có trình độ đại học trở lên 63%. Với quyết tâm "Đổi mới phương thức nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng; tăng cường chất lượng, hiệu quả của doanh nghiệp để giữ vững vị trí then chốt, vai trò chủ lực trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN", Đại hội lần này, sẽ thảo luận và đề ra nhiều giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong nhiệm kỳ tới.

Phát biểu tại Đại hội, Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao và biểu dương các cấp uỷ đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương về những nỗ lực phấn đấu và kết quả đạt được trong hơn 3 năm qua.

Thủ tướng khẳng định: Trong những năm qua, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước vượt qua khó khăn thách thức, đạt được những kết quả quan trọng. Hầu hết các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; tăng nhanh năng lực sản xuất, cung ứng một khối lượng lớn sản phẩm hàng hoá, dịch vụ thiết yếu cho nền kinh tế và đời sống nhân dân, tạo nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước, đóng góp thiết thực vào tăng trưởng của nền kinh tế, bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động; góp phần thực hiện tốt việc điều tiết thị trường, ổn định giá cả, bảo đảm các cân đối lớn và ổn định kinh tế vĩ mô; thực hiện có hiệu quả các chương trình an sinh xã hội, kết hợp phát triển kinh tế với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, quốc phòng... Nhiều tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới và được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương cao quý.

Công tác xây dựng đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị ở các doanh nghiệp được chú trọng và có chuyển biến tích cực. Vai trò lãnh đạo của Đảng uỷ Khối và các đảng uỷ trực thuộc được khẳng định và từng bước được nâng lên. Việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được thực hiện nghiêm túc; công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, triển khai Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" được đẩy mạnh, bước đầu có kết quả tốt. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chất lượng sinh hoạt chi bộ, quản lý, phát triển đảng viên, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được tăng cường. Phương pháp công tác và phong cách lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ có nhiều điểm mới; phát huy dân chủ, nội bộ thống nhất; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên được củng cố và nâng lên một bước; vai trò của các tổ chức quần chúng được phát huy.

Thủ tướng cũng chỉ ra những hạn chế yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng trong Khối như: Chất lượng và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp chưa cao và chưa vững chắc, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, sự quan tâm của Đảng và sự đầu tư của Nhà nước. Một số doanh nghiệp còn thua lỗ, trình độ công nghệ còn thấp kém, nhiều doanh nghiệp đầu tư dàn trải, đầu tư ra ngoài lĩnh vực kinh doanh chính; buông lỏng quản lý vốn, tài sản, gây lãng phí, thất thoát lớn, gây dư luận không tốt trong xã hội, làm ảnh hưởng đến uy tín của khu vực doanh nghiệp nhà nước. Tiến độ cổ phần hoá của nhiều doanh nghiệp còn chậm; tình trạng mất đoàn kết trong nội bộ cán bộ lãnh đạo, quản lý diễn ra ở không ít doanh nghiệp.

Trong công tác xây dựng tổ chức đảng, chất lượng công tác tư tưởng, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng còn hạn chế; việc thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" ở nhiều doanh nghiệp chưa tạo được chuyển biến mạnh mẽ, rộng khắp trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, người lao động. Chất lượng sinh hoạt chi bộ, tự phê bình và phê bình nhìn chung còn thấp, tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu chưa cao. Nhiều cấp uỷ, tổ chức đảng không phát hiện ngăn chặn kịp thời những sai phạm, gây lãng phí, thất thoát tài sản nhà nước của lãnh đạo doanh nghiệp.

Đảng uỷ Khối chưa có nhiều đề xuất, tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư về những giải pháp nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc, lúng túng trong tổ chức, hoạt động của tổ chức đảng, cấp uỷ đảng trong doanh nghiệp; chưa có nhiều đề xuất, kiến nghị với Chính phủ những cơ chế, chính sách quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, quản lý của chủ sở hữu vốn nhà nước; chậm xây dựng quy chế phối hợp cụ thể giữa Đảng uỷ Khối với Ban cán sự đảng Chính phủ và các ban cán sự đảng bộ, ngành quản lý nhà nước chuyên ngành trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các doanh nghiệp.

Do đó, Thủ tướng đề nghị, tại Đại hội lần này, các đại biểu cần thảo luận, phân tích kỹ về những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân để có giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Thủ tướng yêu cầu Đảng bộ Khối cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện sáng tạo, có hiệu quả quan điểm của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3, Trung ương 9 (khoá IX), Kết luận số 78-KL/TW của Bộ Chính trị (khoá X) về sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả các doanh nghiệp nhà nước; để doanh nghiệp nhà nước thực hiện tốt vai trò giữ vị trí then chốt trong nền kinh tế, làm công cụ vật chất quan trọng để Nhà nước định hướng và điều tiết vĩ mô, làm lực lượng nòng cốt, góp phần chủ yếu để kinh tế nhà nước thực hiện vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, là lực lượng chủ lực trong hội nhập kinh tế quốc tế. Đảng uỷ Khối, các cấp uỷ và tổ chức đảng trong Khối cần phải lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới mạnh mẽ để nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước; có giải pháp làm lành mạnh tình hình tài chính doanh nghiệp; kiên quyết sắp xếp, cấu trúc lại doanh nghiệp nhà nước theo hướng tập trung vào các ngành, lĩnh vực quan trọng, then chốt, ngành nghề chính; chăm lo xây dựng, thu hút đội ngũ cán bộ quản lý giỏi; tăng cường hiệu quả, hiệu lực kiểm tra, giám sát để phát hiện, ngăn ngừa kịp thời các sai phạm, không để xảy ra tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, hình thành một số tập đoàn kinh tế mạnh, đa sở hữu, trong đó sở hữu nhà nước giữ vai trò chi phối; phân định rõ quyền sở hữu nhà nước và quyền kinh doanh của doanh nghiệp, hoàn thiện cơ chế quản lý vốn nhà nước trong các doanh nghiệp; lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp nhà nước tiếp tục chủ động, đi đầu thực hiện các chương trình an sinh xã hội, nhất là hỗ trợ các huyện nghèo giảm nghèo nhanh và bền vững.

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước, Đảng uỷ Khối cần kịp thời đề xuất, phối hợp với Ban cán sự đảng Chính phủ, các bộ, ngành trong việc xây dựng cơ chế, chính sách quản lý nhà nước, quản lý của chủ sở hữu vốn nhà nước cho phù hợp; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp phát triển; với những nội dung thuộc về chủ trương, quan điểm lớn thì báo cáo, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, chỉ đạo.

Đảng uỷ Khối, các cấp uỷ đảng và tổ chức đảng trong Khối cần tăng cường và nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, nắm bắt và giải quyết kịp thời các vấn đề tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động trong các doanh nghiệp, nhất là trong quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp và trước những biến động bất thường của kinh tế thế giới. Đổi mới phương thức quán triệt, học tập các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương lớn của doanh nghiệp để tạo sự nhất trí, đồng thuận cao trong doanh nghiệp, để mọi cán bộ, đảng viên, người lao động chủ động, tích cực chấp hành và thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước, các kế hoạch, biện pháp của lãnh đạo doanh nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" có chất lượng mới, thành nhiệm vụ thường xuyên, thiết thực đối với các tổ chức đảng, đảng viên, để xuất hiện ngày càng nhiều hơn các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư, mua bán vật tư, nguyên liệu, quản lý tài chính, chủ trương mở rộng ngành nghề, công tác cán bộ, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kiểm tra, giám sát người đứng đầu doanh nghiệp và cấp uỷ trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Tăng cường lãnh đạo công tác dân vận, các đoàn thể trong doanh nghiệp, xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp, thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng của Đảng bộ.

Chủ động nghiên cứu, tổng kết, tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư về mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động, phương thức lãnh đạo của Đảng uỷ Khối và các đảng uỷ doanh nghiệp theo chủ trương của Hội nghị Trung ương 6 (khoá X) là: "Gắn công tác xây dựng Đảng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, công tác cán bộ của doanh nghiệp; theo đó cần sửa đổi một số quy định về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng, nhằm xác định rõ hơn vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong lãnh đạo nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ". Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng phù hợp với điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, phát huy dân chủ trong Đảng, trong xã hội. Phương thức lãnh đạo phải tăng cường được sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nhất là dân chủ trực tiếp.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã ký quyết định tặng Huân chương Độc lập cho các đồng chí: Võ Đức Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy; Trần Văn Tuấn, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy; Lê Đình Khiên, nguyên Phó bí thư Đảng ủy.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất