Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Chi bộ là gốc rễ của Đảng. Chi bộ tốt thì mọi việc tốt”; “Mỗi chi bộ của Đảng phải là một hạt nhân lãnh đạo quần chúng ở cơ sở. Mỗi cấp bộ của Đảng phải là một cơ quan lãnh đạo vững chắc ở địa phương theo đúng đường lối, chính sách của Trung ương”. Vì chi bộ có vai trò quan trọng, cho nên muốn thực hiện tốt kế hoạch của Đảng, thì phải chăm lo củng cố chi bộ. 

Năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng là khả năng quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên; khả năng vận dụng một cách sáng tạo và linh hoạt các chủ trương, đường lối, chính sách và chỉ thị, nghị quyết đó vào điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị, cơ quan mình, đề ra phương hướng và giải pháp đúng đắn thực hiện hiệu quả; có biện pháp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình; là khả năng thuyết phục, vận động và tổ chức các lực lượng ở địa phương, cơ quan, đơn vị và của tổ chức cơ sở đảng.

Sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng là sức mạnh tổng hợp về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ của tổ chức cơ sở đảng, là sự thống nhất về ý chí và hành động vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Sức chiến đấu

Chi bộ là gốc rễ của Đảng. Chi bộ tốt thì mọi việc tốt.

Theo đó, nhìn lại quá trình hơn 8 năm thành lập và đi vào hoạt động, Chi bộ cơ sở Vietcombank Hoàng Mai trong đó đại diện là cấp ủy, Ban Giám đốc đã lãnh đạo Chi nhánh Vietcombank Hoàng Mai từng bước vượt qua những khó khăn, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đưa Vietcombank Hoàng Mai trở thành một trong những chi nhánh lớn trong hệ thống Vietcombank. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ Vietcombank Hoàng Mai nói chung và của cấp ủy, Ban Giám đốc nói riêng đã được thể hiện rõ nét qua các nội dung sau:

Đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Công tác tuyển dụng, đào tạo cán bộ luôn được cấp ủy, Ban Giám đốc đặc biệt chú trọng. Hầu hết cán bộ, nhân viên Chi nhánh đều có bằng cấp, trình độ phù hợp với ngành nghề, yêu cầu công tác. Bên cạnh đó, Chi nhánh cũng rất quan tâm đến công tác đào tạo nguồn nhân lực thông qua các khóa đào tạo của hệ thống và tự đào tạo trong Chi nhánh.

Công tác quy hoạch, luân chuyển, điều động cán bộ được thực hiện thường xuyên gắn với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong quy hoạch để phát huy năng lực, sở trường của cán bộ, đồng thời đào tạo, bồi dưỡng thêm các nghiệp vụ mới nhằm tạo nguồn cán bộ có đầy đủ trình độ, kinh nghiệm, bản lĩnh chính trị.

Cấp ủy, Ban Giám đốc Vietcombank Hoàng Mai đã chỉ đạo các cấp như công đoàn, đoàn thanh niên xây dựng và thực hiện được nhiều Chương trình thiện nguyện có ý nghĩa để lan tỏa tinh thần tương thân tương ái của Vietcombank Hoàng Mai tới các cá nhân, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt trong năm qua, đơn vị đã tổ chức thành công Chương trình hiến máu nhân đạo “Giọt hồng yêu thương năm 2022” tại trụ sở Chi nhánh, đóng góp 44 đơn vị máu cho Viện Huyết học truyền máu Trung ương; Trao tặng học bổng trị giá 100 triệu đồng cho các sinh viên có thành tích học tập xuất sắc và hoạt động phong trào tiêu biểu của Trường Cao đẳng FPT Polytechnic; Thông qua Chương trình “Ngôi nhà yêu thương”, trao tặng 2 ngôi nhà tình nghĩa trị giá 80 triệu đồng/căn cho 2 gia đình liệt sỹ, có công với cách mạng thuộc huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Đối với Chương trình “Trao mầm yêu thương”, tới đây Chi nhánh sẽ trao tặng 15 suất học bổng trị giá 3 triệu đồng cho 15 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc địa bàn huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. 

Về công tác xây dựng Đảng, cấp ủy, Ban Giám đốc Vietcombank Hoàng Mai đã chỉ đạo kết hợp chặt chẽ công tác xây dựng Đảng với việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; nhờ đó bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ trí tuệ, tính chiến đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động tại Chi nhánh được nâng cao.

Cấp ủy, Ban Giám đốc Vietcombank Hoàng Mai đã nghiêm túc chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Ngân hàng Nhà nước, Đảng ủy cấp trên cho các cán bộ đảng viên. Chi bộ đã tham gia học tập lớp bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ chủ chốt toàn hệ thống với giảng viên là Ủy viên Bộ Chính trị, lãnh đạo các bộ, ngành. 100% cán bộ, đảng viên tham gia học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Từng cán bộ, đảng viên tham gia phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh và phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước.   

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng luôn được quan tâm và có sự chuyển biến mạnh mẽ. Cấp ủy, Ban Giám đốc VCB Hoàng Mai đã thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc việc xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm của Chi bộ theo chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy Vietcombank.

Hằng tháng, đều diễn ra sinh hoạt chi bộ thường kỳ với hình thức và nội dung phong phú: đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác Đảng, công tác Đoàn thanh niên, công tác kiểm tra, giám sát đảng viên; phân tích nguyên nhân và đề ra giải pháp thực hiện trong tháng, quý tiếp theo.

Nhằm tiếp tục phát huy, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, cấp ủy, Ban Giám đốc Vietcombank Hoàng Mai đề ra một số giải pháp chủ yếu như sau:

Thứ nhất, đẩy mạnh tăng trưởng mọi mặt hoạt động kinh doanh, đảm bảo an toàn hiệu quả và phát triển bền vững. Tiếp tục đẩy mạnh công tác huy động vốn, đặc biệt là huy động vốn bán buôn. Lấy công tác khách hàng làm trọng tâm để phát triển, nâng cao chất lượng dịch vụ là nhiệm vụ chính.

Thứ hai, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đa dạng hóa phương thức tuyển dụng thông qua xét tuyển, thi tuyển tập trung, online, cơ chế tuyển dụng riêng đối với cán bộ có kinh nghiệm. Đánh giá, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý gắn với kết quả, hiệu quả công việc được giao. Thực hiện công tác quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ đảm bảo công khai, minh bạch, bố trí đúng người, đúng việc.

Thứ ba, tập trung xây dựng Chi bộ vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tiếp tục rèn luyện cán bộ, đảng viên cả về phẩm chất, năng lực, phong cách lãnh đạo, phương pháp, tác phong công tác. Kiện toàn cấp ủy đảm bảo chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý. Gắn xây dựng cấp ủy với xây dựng đội ngũ các bộ chủ chốt. Cán bộ, đảng viên thực hiện nói đi đôi với làm; chấp hành nghiêm Quy định về trách nhiệm nêu gương để quần chúng noi theo. Phân công nhiệm vụ cụ thể, tránh chồng chéo. Giải quyết tốt các mối quan hệ trong công tác.

Thứ tư, thực hiện nghiêm túc, nền nếp nguyên tắc, chế độ học tập, sinh hoạt đảng; đổi mới quy trình, nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết. Cấp ủy, Ban Giám đốc Vietcombank Hoàng Mai quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm; đi sâu giải quyết khâu yếu, mặt yếu, những vấn đề mới phát sinh; kịp thời đề ra các chủ trương, biện pháp mang tính đột phá, phù hợp với yêu cầu trong từng giai đoạn.

Thứ năm, coi trọng cải tiến và nâng cao chất lượng sinh hoạt theo hướng phát huy dân chủ, đề cao trí tuệ tập thể trong thảo luận, quyết định những chủ trương, biện pháp lãnh đạo. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, trọng tâm vào kiểm tra, giám sát đảng viên trong chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Tăng cường kiểm tra, giám sát các lĩnh vực trọng yếu như tín dụng bán lẻ, tín dụng PGD, hoạt động ngân quỹ.

 Thứ bảy, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, Ban Giám đốc là yêu cầu cơ bản, quan trọng, khâu đột phá trong công tác xây dựng Đảng; đồng thời, là trách nhiệm của mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng, góp phần xây dựng Chi bộ cơ sở Vietcombank Hoàng Mai trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo Chi nhánh thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất