Một số kết quả trong công tác tổ chức xây dựng đảng của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020, công tác tổ chức, xây dựng đảng của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được một số kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh. Kết quả đạt được thời gian qua sẽ là những bài học kinh nghiệm tốt cho việc thực hiện nhiệm vụ công tác tổ chức, xây dựng đảng của Đảng bộ trong thời gian tới. 

"Ba điểm nhấn" trong công tác tổ chức xây dựng đảng của Bắc Giang

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Giang hiện có 31 cán bộ, nhân viên. Về trình độ chuyên môn, có 23 thạc sĩ, 6 cử nhân. Về lý luận chính trị: 19 đồng chí có trình độ cao cấp, cử nhân; 6 trung cấp; 3 đồng chí đang học cao cấp, cử nhân. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ có 4 phòng, gồm: Tổ chức đảng - đảng viên; Tổ chức - cán bộ; Chính sách và đào tạo; Bảo vệ Chính trị nội bộ. Năm 2018 là năm sơ kết giữa nhiệm kỳ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Giang tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp theo nội dung của Nghị quyết số 74-NQ/TU ngày 10-5-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng TCCSĐ và đảng viên trong Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016-2020” bảo đảm chất lượng, hiệu quả và đạt một số kết quả nổi bật như sau:

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương

70 năm qua, Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương đã luôn hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, cả trong những năm kháng chiến chống giặc ngoại xâm, thống nhất Tổ quốc và trong thời kỳ xây dựng, phát triển đất nước. Đó là việc chỉnh huấn, huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ và kiểm tra công tác đảng, sinh hoạt chi bộ… Trên cơ sở đó, nhiều lớp cán bộ, đảng viên của Đảng đã được đào tạo, bồi dưỡng và có những đóng góp lớn cho cách mạng.

Long An thực hiện đánh giá chất lượng đảng bộ cấp huyện và tương đương hằng năm

Từ năm 2011, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An đã ban hành Quy định về tiêu chí và đánh giá chất lượng đảng bộ cấp huyện và tương đương hằng năm. Năm 2017, Tỉnh ủy thống nhất tiếp tục việc đánh giá chất lượng đảng bộ cấp huyện và tương đương hằng năm theo Quy định số 07-QĐ/TU ngày 19-10-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Kết quả và kinh nghiệm thực hiện Nghị quyết số 22 ở Đăk Lăk

Đăk Lăk là tỉnh miền núi, có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, chính trị, quốc phòng - an ninh của khu vực Tây Nguyên. Đảng bộ tỉnh có 22 đảng bộ trực thuộc với 803 TCCSĐ (406 đảng bộ và 397 chi bộ). Toàn tỉnh hiện có hơn 74.600 đảng viên. Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 2-2-2008 của BCH Trung ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” (gọi tắt là Nghị quyết số 22), Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh uỷ ban hành Kế hoạch số 48-KH/TU ngày 28-4-2008 về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, Hướng dẫn số 35-HD/TU ngày 11-3-2008 về “nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương khoá X”, Kế hoạch số 48-KH/TU của Tỉnh ủy. Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22 Đăk Lăk đã có được những kết quả đáng ghi nhận, đặc biệt trong lĩnh vực sắp xếp, hoàn thiện...

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng cụ thể hóa Hướng dẫn “Một số nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”

Thực hiện Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22-9-2017 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; căn cứ Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 6-7-2018 của Ban Tổ chức Trung ương và đặc điểm, tình hình thực tế của địa phương, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng đã cụ thể hóa thành Hướng dẫn số 08-HD/BTCTU, ngày 7-8-2018 về “Một số nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên

Ðể củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu tình hình mới, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng nghiêm túc rút kinh nghiệm và đề ra các giải pháp cụ thể khắc phục các hạn chế, khuyết điểm, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 22 – NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X. 

Mới nhất

Xem nhiều nhất