Công tác phát triển đảng viên ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
Lễ kết nạp đảng viên của Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ, Đảng bộ Bộ Tư pháp ngày 23-3-2018.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phát triển đảng viên, căn cứ vào những quy định của Trung ương và đặc điểm tình hình của Đảng bộ, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã cụ thể hóa và ban hành các chỉ thị, nghị quyết liên quan đến công tác phát triển đảng viên (gồm có: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 có quy định chỉ tiêu và giải pháp về công tác phát triển đảng viên toàn khóa; Chỉ thị số 03-CT/ĐUK ngày 10-11-2011 về nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên; Kết luận số 157-KL/ĐUK ngày 29-11-2017 về nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương); đồng thời sau mỗi kỳ đại hội, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai nghiêm túc, sâu rộng Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ Khối, các quy định, hướng dẫn của Trung ương đến cấp chi bộ; tổ chức những lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng viên cho các cấp ủy đảng và cán bộ chuyên trách công tác đảng. Chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng phải xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng để tạo nguồn phát triển đảng viên, có chỉ tiêu kết nạp đảng viên cụ thể hàng năm. Kết quả công tác phát triển đảng viên từ năm 2015 đến  năm 2017, như sau:

Năm 2015, toàn Đảng bộ Khối đã kết nạp được 3.443 đảng viên mới (trong đó kết nạp lại 11 trường hợp); về cơ cấu các thành phần: có 1.881 đảng viên là đoàn viên thanh niên chiếm tỷ lệ 54,63%; có 1.243 đảng viên là cán bộ, công chức nhà nước; còn lại là các thành phần khác (gồm: viên chức hoạt động sự nghiệp, viên chức kinh doanh, công nhân, người lao động…); về chất lượng đảng viên mới: trình độ học vấn phổ thông: có 3.434 đảng viên trung học phổ thông, 09 đảng viên trung học cơ sở; trình độ chuyên môn nghiệp vụ: có 3.236 đảng viên trình độ đại học trở lên (trong đó có 42 tiến sĩ); về tuổi đời: từ 18-30 tuổi có 1.506 đảng viên; từ 31-40 tuổi có 1.712 đảng viên; từ 41-50 tuổi có 214 đảng viên; 51 tuổi trở lên có 11 đảng viên; tuổi bình quân là 31,15.

Năm 2016, Đảng bộ Khối kết nạp được 4.062 đảng viên mới (trong đó kết nạp lại 01 trường hợp); về cơ cấu các thành phần: có 2.318 đảng viên là đoàn viên, thanh niên chiếm tỷ lệ 57,06%; có 1.253 đảng viên là cán bộ, công chức nhà nước; còn lại là các thành phần khác (gồm: viên chức hoạt động sự nghiệp, viên chức kinh doanh, công nhân, người lao động…); về chất lượng đảng viên mới: trình độ học vấn phổ thông: có 4.058 đảng viên trung học phổ thông, 04 đảng viên trung học cơ sở; trình độ chuyên môn nghiệp vụ: có 3.560 đảng viên trình độ đại học trở lên (trong đó có 112 tiến sĩ); về tuổi đời: từ 18-30 tuổi có 1.677 đảng viên; từ 31-40 tuổi có 2.077 đảng viên; từ 41-50 tuổi có 287 đảng viên; 51 tuổi trở lên có 21 đảng viên; tuổi bình quân là 31,56.

Năm 2017, Đảng bộ Khối kết nạp được 3.697 đảng viên mới (trong đó kết nạp lại 04 trường hợp); về cơ cấu các thành phần: có 2.085 đảng viên là đoàn viên thanh niên chiếm tỷ lệ 56,39%; có 777 đảng viên là cán bộ, công chức nhà nước; còn lại là các thành phần khác (gồm: viên chức hoạt động sự nghiệp, viên chức kinh doanh, công nhân, người lao động…); về chất lượng đảng viên mới: trình độ học vấn phổ thông: có 3.697 đảng viên trung học phổ thông đạt tỷ lệ 100%; trình độ chuyên môn nghiệp vụ: có 2.688 đảng viên trình độ đại học trở lên (trong đó có 36 tiến sĩ); về tuổi đời: từ 18-30 tuổi có 1.221 đảng viên; từ 31-40 tuổi có 2.216 đảng viên; từ 41-50 tuổi có 217 đảng viên; 51 tuổi trở lên có 43 đảng viên; tuổi bình quân là 32,49.

Kết quả phát triển đảng viên trong Đảng bộ Khối từ năm 2015 đến năm 2017 cho thấy: số lượng và chất lượng đảng viên mới kết nạp được nâng lên, nhất là về trình độ học vấn (năm 2017, đảng viên mới kết nạp có trình độ trung học phổ thông đạt 100%), số đảng viên được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ có trình độ đại học trở lên cao; số đảng viên mới kết nạp là đoàn viên, thanh niên chiếm tỷ lệ cao; việc kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức cơ bản thực hiện đảm bảo phương châm, tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, quy trình, thủ tục theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Tuy nhiên, bên cạnh nỗ lực của nhiều tổ chức đảng, còn một số cấp ủy chưa thực sự quan tâm đúng mức đến công tác phát triển đảng viên; việc tuyên truyền, quán triệt các quan điểm chỉ đạo về công tác phát triển đảng viên trong tình hình mới chưa làm thường xuyên, thiếu sâu sắc;  chưa coi trọng công tác tạo nguồn để bồi dưỡng nhận thức về Đảng, có nơi số lượng quần chúng đông nhưng đưa vào nguồn để phát triển đảng viên ít, nơi có ít quần chúng thì chạy theo số lượng, xem nhẹ chất lượng; công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên ở một số nơi chưa được quan tâm đúng mức, chưa tạo được môi trường để quần chúng tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu vào Đảng…

Trong thời gian tới, để làm tốt công tác phát triển đảng viên, bên cạnh việc tuân thủ nghiêm túc những quy định của Điều lệ Đảng và các hướng dẫn của Trung ương, các cấp ủy đảng cần quan tâm làm tốt một số vấn đề sau:

Một là, cấp ủy cần thống nhất nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên và sự cần thiết đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên ở tổ chức đảng của mình; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên trong giai đoạn hiện nay; chú trọng công tác tạo nguồn, bồi dưỡng cảm tình đảng và đặc biệt quan tâm đến đối tượng là đoàn viên, thanh; khi kết nạp đảng viên phải coi trọng cả về số lượng và chất lượng, người được kết nạp vào Đảng phải bảo đảm cả tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Điều lệ Đảng, chú trọng tiêu chuẩn giác ngộ lý tưởng của Đảng, đạo đức, lối sống và năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Hai là, thực hiện tốt công tác phối hợp giữa cấp ủy cơ sở với các ban xây dựng đảng của cấp ủy cấp trên cơ sở trong công tác phát triển đảng viên, vì công tác phát triển đảng viên phụ thuộc rất nhiều vào sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, tạo điều kiện của các cơ quan chức năng có liên quan như ban tổ chức, ủy ban kiểm tra, ban bảo vệ chính trị nội bộ. Nội dung phối hợp bao gồm các vấn đề về xây dựng cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, về chấp hành các nguyên tắc, quy định của Đảng về công tác xác minh, thẩm tra lý lịch người xin vào Đảng, bồi dưỡng nhận thức về Đảng, bồi dưỡng đảng viên mới, tổ chức lễ kết nạp đảng viên, phân công đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ đảng viên dự bị.

Ba là, tiếp tục quan tâm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác đảng để đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thông qua việc đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là các quy trình, thủ tục về công tác phát triển đảng viên.

Bốn là, quan tâm xây dựng tổ chức và phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tham gia công tác phát triển đảng viên thông qua việc đổi mới  nội dung, hình thức sinh hoạt cho phù hợp; nôi dung sinh hoạt phải mang tính chính trị vừa thiết thực, phong phú và có sức hấp dẫn, lan tỏa thu hút quần chúng, qua đó phát hiện tiềm năng, nhân tố tốt để giới thiệu cho Đảng. Cấp ủy, chi bộ phải tôn trọng những ý kiến nhận xét của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội một cách khách quan.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tổng kết rút ra những kinh nghiệm thực tiễn công tác phát triển đảng. Qua đó đánh giá đúng tình hình, chỉ rõ  kết quả, ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, từ đó đề ra các chủ trương, biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, trực tiếp đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên góp phần xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất