Đảng bộ Hà Giang chăm lo phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên
Cán bộ, phóng viên Tạp chí Xây dựng Đảng làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Giang
Hà Giang là tỉnh miền núi phía Bắc của Tổ quốc, có diện tích tự nhiên trên 7.914 km2, dân số toàn tỉnh có trên 77 vạn người, với 18 dân tộc anh em (trong đó, dân tộc Mông chiếm 31%, Tày chiếm 25%, Dao chiếm 15%, Kinh chiếm 12%, còn lại là các dân tộc khác). Toàn tỉnh có 10 huyện, 1 thành phố và 195 xã, phường, thị trấn; 2.069 thôn và tổ dân phố; có 34 xã, thị trấn biên giới với chiều dài trên 277 km đường biên giới tiếp giáp với Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Đảng bộ tỉnh Hà Giang có 16 đảng bộ trực thuộc (11 huyện, thành ủy và 5 đảng ủy trực thuộc). Tổng số đảng viên trong Đảng bộ tỉnh Hà Giang hiện nay là 53.909 đồng chí.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác xây dựng đảng, Tỉnh ủy Hà Giang khoá XII đã ban hành Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 29-6-1999 “Về củng cố và nâng cao chất lượng của hệ thống chính trị ở cơ sở”, với mục tiêu chủ yếu là xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh toàn diện; bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ xã; tổ chức phát triển đảng viên, thành lập các chi bộ thôn, bản và nâng chi bộ cơ sở xã, thị trấn lên thành đảng bộ cơ sở; chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo; phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập trung học cơ sở; huy động nội lực xây dựng cơ sở hạ tầng; xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ, dự bị động viên, công an viên vững mạnh và chống truyền đạo, theo đạo trái pháp luật và di, dịch cư tự do…

Thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng đảng, trong những năm qua, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang và các cấp ủy trực thuộc đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên gắn với công tác xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức cơ sở đảng và chi bộ thôn. Kết quả nổi bật trong công tác xây dựng đảng của Hà Giang là đã hoàn thành sớm việc xóa thôn bản không có đảng viên gắn với xây dựng, kiện toàn, chia tách, thành lập chi bộ thôn.

Dưới sự lãnh đạo lãnh đạo của Tỉnh ủy các thời kỳ, những năm qua, các cấp ủy, tổ chức sơ cơ sơ đảng đã làm tốt công tác kết nạp đảng viên. Kết quả công tác kết nạp đảng viên hằng năm đều đạt và vượt so với mục tiêu nghị quyết đề ra; đội ngũ đảng viên mới kết nạp qua các năm đảm bảo số lượng, tiêu chuẩn theo Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, tỷ lệ đảng viên trẻ chiếm trên 70%. Các năm 1996 - 2000: toàn tỉnh kết nạp được 5.000 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ tỉnh lên 21.794 đồng chí. Năm 1999, tỉnh Hà Giang đã hoàn thành mục tiêu xóa thôn bản không có đảng viên. Các năm 2001-2005: toàn tỉnh kết nạp được 16.096 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ tỉnh lên 36.664 đồng chí. Năm 2001, tỉnh Hà Giang đã xóa thôn, bản không có chi bộ. Các năm 2006-2010: toàn tỉnh kết nạp được 14.536 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ tỉnh lên 49.087 đồng chí, trong đó đảng viên dự bị 3.960 đồng chí. Riêng năm 2010, toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp được 3.028 đảng viên. Năm 2011, toàn tỉnh kết nạp được 3.316 đảng viên, đạt 121,96% so với kế hoạch; tổng số đảng viên có 51.858 đảng viên (trong đó đảng viên dự bị 4.331 đồng chí). Năm 2012, tính đến ngày 31-10-2012, toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp được 2.726 đảng viên, bằng 97,7% so với kế hoạch năm 2012.

Kết quả đánh giá chất lượng đảng viên năm 2011: số đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 15,92%, đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 73,23%, đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ chiếm 12,29%, đảng viên vi phạm tư cách chiến 0,62% trong tổng số 49.063 đảng viên được đánh giá chất lượng.Một góc Hà Giang (nhìn từ cột cờ Lũng Cú)

Kinh nghiệm phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên, xóa thôn, bản không có đảng viên của Hà Giang là:

Tăng cường nhiều đợt cán bộ của tỉnh, huyện xuống các xã, thị trấn giữ chức vụ chủ chốt để phối hợp với cán bộ cơ sở trực tiếp chỉ đạo xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, xây dựng đội ngũ cán bộ, phát triển đảng viên mới, thành lập các chi bộ thôn bản theo Nghị quyết số 14 -NQ/TU, ngày 29-6-1999 “Về củng cố và nâng cao chất lượng của hệ thống chính trị ở cơ sở” của Tỉnh ủy. Hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đều xây dựng kế hoạch, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ kết nạp đảng viên, xóa thôn bản không có đảng viên, không có chi bộ đảng và tăng cường kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kết nạp đảng viên ở cơ sở.

Hằng năm, các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác kết nạp đảng viên, xóa thôn bản trắng, thành lập chi bộ thôn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục, giúp đỡ quần chúng phấn đấu vào Đảng; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện tốt công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên mới, giới thiệu đoàn viên, hội viên cho tổ chức đảng xem xét kết nạp; phân công các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên trong hội viên, đoàn viên của tổ chức mình, chú ý các đối tượng đoàn viên thanh thanh niên, lực lượng dân quân, công an viên, hội viên ưu tú các chi bộ đoàn thể thôn, người hoàn thành nghĩa vụ quân sự…

Các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện tốt công tác phân công nhiệm vụ cho cấp ủy viên, đảng viên làm nhiệm vụ phát triển đảng viên ở những thôn bản chưa có đảng viên, chưa có chi bộ, đặc biệt sử dụng và phát huy tốt vai trò của đội ngũ đảng viên là giáo viên trong công tác tuyên tuyền, giáo dục, phát triển đảng viên tại các thôn, bản nơi công tác; lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác phổ cập tiểu học và trung học cơ sở trong toàn tỉnh…

Để nâng cao chất lượng đảng viên, các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên thông qua việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên trang bị, bổ sung những kiến thức mới, định hướng công tác chính trị, dư luận xã hội cho đảng viên. Thực hiện tốt chế độ học tập lý luận chính trị, kiên trì thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho đảng viên. Thực hiện công tác kết nạp đảng viên trên cơ sở coi trọng cả về số lượng và chất lượng theo quy định của Đảng. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên, đặc biệt là việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên trong sinh hoạt chi bộ hằng tháng, cuối năm. Thực hiện tốt nguyên tắc, chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt cấp ủy. Đánh giá đúng chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên để phát huy những mặt mạnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế. Thực hiện khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên đảm bảo đúng quy định của Đảng. Kịp thời giáo dục, giúp đỡ đảng viên có khuyết điểm, xử lý nghiêm minh đảng viên vi phạm quy định của Đảng, vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất