Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên
                           
                                    Niềm vui khi được trao quyết định kết nạp đảng viên

Việc phát triển đảng viên ở các địa bàn chưa có đảng viên được coi trọng; các cấp uỷ đã xây dựng kế hoạch, chăm lo bồi dưỡng tạo nguồn kết nạp đảng viên. Năm 2011, toàn tỉnh tổ chức được 35 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho gần 2.500 học viên; đã kết nạp được 1.362 đảng viên mới, đạt 113,5% kế hoạch đề ra.

Về chất lượng, cơ cấu đảng viên mới kết nạp: nữ 699 đồng chí, chiếm 51,32%; dân tộc ít người 2 đồng chí; tôn giáo 4 đồng chí; là đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 861 đồng chí, chiếm 63,22%; cán bộ, công chức nhà nước 357 đồng chí, chiếm 26,21%; viên chức hoạt động sự nghiệp 494 đồng chí, chiếm 36,27%; nông dân 220 đồng chí, chiếm 16,15%; công nhân lao động trong các thành phần kinh tế 101 đồng chí, chiếm 7,42%; sỹ quan, chiến sỹ quân đội, công an 72 đồng chí, chiếm 5,29%; sinh viên, học sinh 6 đồng chí, chiếm 0,44%. Trình độ văn hoá, chuyên môn nghiệp vụ của đảng viên mới được nâng lên: trung học phổ thông 1.300 đồng chí, tăng 3,5%; cao đẳng, đại học 834 đồng chí, tăng 20,62% so với cùng kỳ năm 2010. Tuổi đời bình quân của các đảng viên mới là 31.

Để tiếp tục làm tốt công tác phát triển đảng viên, trong thời gian tới, Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh xác định một số biện pháp sau:

Một là, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong công tác phát triển đảng viên. Các cấp ủy đảng chủ động xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp để làm tốt công tác phát triển đảng viên. Chủ động xây dựng và thực hiện tạo nguồn kết nạp đảng viên. Chú ý phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, đối tượng là nông dân, học sinh, sinh viên.

Hai là, đổi mới hình thức, nội dung truyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng quần chúng ưu tú phấn đấu vào Đảng. Các trung tâm bồi dưỡng chính trị nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Ba là, thực hiện đúng các quy trình, thủ tục trong công tác phát triển đảng viên theo Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương về tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, thủ tục, quy trình xét kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức. Chú trọng chất lượng đảng viên, không chạy theo số lượng. Gắn công tác phát triển đảng viên với việc củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên. Tập trung củng cố tổ chức cơ sở đảng yếu kém.

Bốn là, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội. Phát huy vai trò của các tổ chức Đoàn Thanh niên, Công đoàn trong việc bồi dưỡng, rèn luyện, tạo nguồn phát triển đảng, qua đó lựa chọn quần chúng ưu tú để giới thiệu tổ chức đảng xem xét kết nạp.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất