Công tác phát triển đảng viên ở Thái Bình
Lớp tập huấn công tác xây dựng đảng của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thái Bình.

Trong những năm qua, cấp uỷ các cấp từ tỉnh đến cơ sở ở Thái Bình luôn quan tâm công tác đảng viên từ bồi dưỡng nâng cao trình độ các mặt cho đảng viên, phân công nhiệm vụ đảng viên đến phát triển đảng viên và đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng. Trong đó công tác phát triển đảng viên được chỉ đạo tích cực, chặt chẽ, đạt những kết quả quan trọng. Từ 2007 đến quí I-2012 toàn tỉnh đã kết nạp được 10.986 đảng viên, trong đó là đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 6.658, chiếm 60,6%; đảng viên nữ 6.428, chiếm 58%; đảng viên trong các cơ quan nhà nước 1.624, chiếm 9,5%; đảng viên trong các đơn vị sự nghiệp 4.249, chiếm 38,6%; là công nhân lao động ở các cơ sở sản xuất kinh doanh 721, chiếm 5,59%; là nông dân 2.733, chiếm 24,8%. Về độ tuổi từ 18 đến 30 tuổi 6.534, chiếm 59,4%; từ 31 đến 40 tuổi 3.580, chiếm 32,5%, còn lại là từ 41 tuổi trở lên. Trình độ học vấn hết phổ thông trung học 93,2%, trung học cơ sở 6,8%, chuyên môn nghiệp vụ: trung cấp 25,6%, cao đẳng 24,2%, đại học 25,4 %, sau đại học 0,97%...

Trong công tác phát triển đảng viên, các cấp uỷ ở Thái Bình đã chỉ đạo thực hiện tốt những nội dung sau:

Một là, quan tâm công tác chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là trong thanh niên về vấn đề xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay, về mục tiêu, yêu cầu của công tác phát triển đảng viên, tạo được sự đồng thuận trong tổ chức đảng, trong nhân dân các tổ chức đoàn thể tích cực tham gia công tác phát triển đảng viên, giới thiệu được nhiều quần chúng ưu tú với chi bộ đảng.

Hai là, Tỉnh uỷ đã có nghị quyết chuyên đề về công tác phát triển đảng viên, coi trọng chất lượng đảng viên, cơ cấu đội ngũ đảng viên trong những năm gần đây cho thấy tỷ lệ đoàn viên thanh niên, cán bộ viên chức nhà nước, nông dân, lực lượng vũ trang, trình độ văn hoá, cao đẳng, đại học, sau đại học, tuổi trẻ năm sau cao hơn năm trước, đảng viên mới có độ tuổi bình quân 29,5 tuổi.

Ba là, gắn việc phát triển đảng viên mới với qui hoạch cán bộ, coi trọng việc phát hiện nguồn, bảo đảm thực hiện đúng qui trình, dân chủ, công khai. Chú trọng việc giao nhiệm vụ để thử thách quần chúng, phân công đảng viên có tín nhiệm theo dõi, giúp đỡ thực hiện nhiệm vụ, tạo điều kiện để quần chúng phấn đấu hoàn thành công việc được giao.

Bốn là, tích cực bồi dưỡng cho quần chúng nhận thức về Đảng qua các lớp bồi dưỡng về lý luận chính trị, bồi dưỡng cảm tình đảng. Trường Chính trị tỉnh, trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố đã biên soạn các tài liệu bồi dưỡng nhận thức về Đảng phù hợp. Sau học tập có viết thu hoạch tự đánh giá về nhận thức, xây dựng chương trình phấn đấu tiếp.

Năm là, phát huy trách nhiệm của chi uỷ, chi bộ cơ sở trong việc phát hiện nguồn, lựa chọn, bồi dưỡng, theo dõi, đánh giá và phân công đảng viên giúp đỡ, đồng thời phối hợp với các đoàn thể, nhất là đoàn thanh niên xây dựng chương trình, kế hoạch đề ra mục tiêu, biện pháp thực hiện. Hằng năm vào dịp thành lập Đảng 3-2, sinh nhật Bác 19-5, Quốc khánh 2-9 đều tiến hành sơ kết rút kinh nghiệm, tổ chức đánh giá nhận xét và làm lễ kết nạp đảng viên.

Để tiếp tục công tác phát triển đảng viên đạt chất lượng, Tỉnh uỷ Thái Bình xác định làm tốt những nội dung sau:

1. Tăng cường công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, cấp uỷ các cấp liên hệ kiểm điểm đánh giá công tác phát triển đảng viên trong thời gian qua, làm rõ ưu, khuyết điểm những việc làm được, chưa làm được, nguyên nhân và trách nhiệm của tập thể và cá nhân, từ đó xây dựng biện pháp thực hiện trong thời gian tới, đưa công tác phát triển đảng viên vào nề nếp, đạt chất lượng.

2. Sáu tháng và tổng kết năm các tổ chức cơ sở đảng thực hiện báo cáo tổng kết chuyên đề về công tác phát triển đảng viên, đánh giá rõ ưu, khuyết điểm, rút kinh nghiệm để chỉ đạo cho những năm tới.

3. Các cấp uỷ quan tâm chỉ đạo công tác tạo nguồn, phát hiện, giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú bằng chương trình, kế hoạch cụ thể trong từng năm và nhiệm kỳ.

4. Tiếp tục coi trọng công tác phát triển đảng viên với gắn với công tác quy hoạch cán bộ và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ từ cơ sở.

5. Chỉ đạo các tổ chức đảng, tổ chức quần chúng thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tổ chức các phong trào thi đua, nhất là Đoàn thanh niên tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam", tạo môi trường rèn luyện cho quần chúng ưu tú phấn đấu vào Đảng.

Nguyễn Hồng Chương

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất