Công tác quản lý đảng viên trong doanh nghiệp của Đảng bộ Khối doanh nghiệp Vĩnh Phúc
Vĩnh Phúc là tỉnh có chủ trương, chính sách, biện pháp rất tích cực khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh. Đến tháng 6-2012, tỉnh có hơn 5.000 dự án đầu tư và doanh nghiệp đang hoạt động. Để chỉ đạo tổ chức đảng trong doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, ngày 31-3-2009, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã thành lập Đảng bộ khối Doanh nghiệp và đến nay Đảng bộ Khối có 79 đảng bộ, chi bộ cơ sở, 177 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với 2.588 đảng viên. Trong tổng số 79 tổ chức cơ sở đảng, có 32 đảng bộ, chi bộ trong doanh nghiệp nhà nước, chiếm 40,5 % với 1.429 đảng viên, số còn lại là các doanh nghiệp loại hình khác.  

Sau Đại hội đảng bộ Khối lần thứ nhất, Đảng ủy đã ban hành nghị quyết số 01-NQ/ĐU về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong doanh nghiệp”, nhằm tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện và quản lý đảng viên, coi đây là khâu quan trọng để nâng cao chất lượng đảng viên và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Thông qua sinh hoạt chi bộ và các hoạt động khác như kiểm tra, giám sát, việc quản lý của đảng viên được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc.  

1- Quản lý hoạt động của đảng viên

Duy trì sinh hoạt, quản lý về chính trị, tư tưởng của đảng viên.
Đảng ủy đã kiểm tra, hướng dẫn các chi bộ thực hiện nghiêm túc sinh hoạt theo quy định. Các cấp ủy thực hiện nghiêm quy trình, nội dung của sinh hoạt chi bộ. Nội dung cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng và nắm bắt những vấn đề phát sinh trong đảng viên, trong các tổ chức đảng để giải quyết kịp thời được thực hiện tốt. Trong sinh hoạt đảng đã chú ý thực hiện dân chủ, thẳng thắn trao đổi những vướng mắc. Lịch sinh hoạt chi bộ được xác định một ngày đầu tháng để đảng viên chủ động tham dự. Các chi bộ ngân hàng hầu hết sinh hoạt ngoài giờ nhưng vẫn thực hiện nghiêm túc. Đối với những đảng viên đi công tác dài ngày, Đảng ủy hướng dẫn các chi bộ vận dụng hình thức sinh hoạt qua mạng, cung cấp, trao đổi các thông tin về tổ chức, hoạt động của chi bộ (không thuộc thông tin, số liệu mật) bằng email, nhưng tối đa không quá 2 kỳ sinh hoạt. Đảng ủy khối đã tổ chức in ấn thống nhất mẫu sổ ghi nghị quyết, hướng dẫn ghi biên bản, nghị quyết, phiểu điểm danh khi sinh hoạt chi bộ…

Thực hiện phân công công tác, quản lý sự rèn luyện, phấn đấu của đảng viên. Trên cơ sở nắm chắc trình độ, năng lực của đảng viên, các cấp ủy đã phân công nhiệm vụ theo khả năng, sở trường. Đây cũng là cơ sở để đào tạo, bồi dưỡng, giới thiệu đảng viên ưu tú với cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí vào các chức vụ lãnh đạo (tổ chức đảng, chuyên môn, đoàn thể) trong doanh nghiệp, đến nay đã có khoảng 85% đảng viên được phân công nhiệm vụ cụ thể. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã trao đổi, nhận xét cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các ngành để quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, đề bạt 18 cán bộ.

Thực hiện Quy đinh 76 - QĐ/TW, năm 2011 toàn đảng bộ đã  có 1.374 đảng viên thực hiện quy định giữ mối liên hệ với cấp uỷ nơi cư trú, đạt 98%. Các cấp ủy thực hiện nghiêm túc quan hệ phối hợp với cấp ủy nơi đảng viên cư trú để quản lý, kiểm tra, giám sát đảng viên nên việc đánh giá chất lượng đảng viên và công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, xem xét khen thưởng, kỷ luật cán bộ, đảng viên chính xác hơn. Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các tổ chức đảng, cấp ủy thực hiện nghiêm túc quy định về những điều đảng viên không được làm.

Tuy nhiên, Đảng ủy khối đã nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế, yếu kém để có giải pháp khắc phục trong sinh hoạt chi bộ và quản lý đảng viên hiện nay là: nội dung, chất lượng sinh hoạt chưa phong phú, ý thức tự phê bình và phê bình chưa cao nên đảng viên vi phạm khuyết điểm nhưng tổ chức đảng chưa nắm được, cá biệt, có trường hợp đảng viên vi phạm bị cơ quan pháp luật xử lý thì tổ chức đảng mới biết.

2- Quản lý hồ sơ, lý lịch đảng viên

Hầu hết các cấp ủy cơ sở đã thực hiện tốt công tác quản lý hồ sơ đảng viên. Đồng chí phó bí thư chi bộ hoặc chi ủy viên phụ trách tổ chức được phân công trực tiếp quản lý hồ sơ, đảng viên của đơn vị. Đảng ủy khối đã tổ chức hướng dẫn cách sắp xếp bảo đảm tính khoa học và thực hiện nguyên tắc bảo mật; hướng dẫn khai lý lịch và công tác thẩm tra, xác minh khi tiến hành kết nạp đảng viên mới theo quy định của Điều lệ Đảng. Hàng năm đã hướng dẫn việc khai bổ sung lý lịch, tiếp nhận bản nhận xét của các tổ chức đoàn thể và cấp ủy nơi cư trú để cập nhật thông tin vào phiếu đảng viên và cơ sở dữ liệu đảng viên. Trong 3 năm, đã thực hiện đúng, đầy đủ các thủ tục chuyển sinh hoạt đảng cho 305 đảng viên. Việc phát thẻ đảng viên, quản lý thẻ đảng viên đúng theo quy định. Các đảng viên khi được chuyển chính thức đều được phát thẻ Đảng. Đảng ủy đã thực hiện kiểm tra kỹ thuật thẻ lần 2 hơn 1.000 đảng viên. Đảng ủy khối đã thực hiện rà soát dữ liệu đảng viên theo mẫu phiếu, phiếu đảng viên khi tiếp nhận và chuyển sinh hoạt đảng.

Từ thực tế những năm qua, để nâng cao chất lượng đảng viên, kinh nghiệm cho thấy: Các cấp ủy phải sâu sát cơ sở, nắm vững hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên. Cần kết hợp chặt chẽ giữa cấp ủy nơi công tác với cấp ủy nơi sinh hoạt để nắm chắc thông tin về quan hệ, hoạt động xã hội, làm cơ sở cho quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức, lối sống của đảng viên. Trong phân công nhiệm vụ cho đảng viên phải đúng người, đúng việc, đúng khả năng, sở trường để đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Có hình thức, biện pháp kiểm tra, giám sát và tổ chức quần chúng nhận xét, góp ý xây dựng với đảng viên. Nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, thực hiện công khai, dân chủ, tự phê bình và phê bình trên tinh thần xây dựng.

Phan Hữu Tích
Học viện Xây dựng Đảng

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất